Concurs pentru ocuparea unui post de execuţie temporar vacant de şofer

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor anunţă organizarea în data de 09.03.2017 (proba scrisă – ora 9,30)  la sediul său din Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, concursul pentru ocuparea unui post de execuţie temporar vacant de sofer în cadrul Compartimentului investiţii, achiziţii, administrativ – Direcţia economică – Direcţia generală afaceri interne şi administraţie.

 

Concursul constă în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs, la sediul instituţiei (la Serviciul resurse umane şi salarizare) în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.

Dosarele de  concurs vor conţine, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Potrivit art. 3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare poate ocupa postul de execuţie temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Proba scrisă va avea loc în data de 09.03.2017 ora 9.30.

Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de liceu, respectiv să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă şi carnet de conducere categoria B. Vechimea necesară pentru ocuparea postului este de minimum 1 an.

 

Bibliografia specifică postului este următoarea:

  1. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicaţiilor nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile, cu modificările şi completările ulterioare.