Posturi de inspecţie la frontieră

 

Legislaţie Posturi de Inspecţie la Frontieră
Legislaţie naţională sanitară veterinară
 • Ordinul ANSVSA nr. 30/366/337/1.511/577/2004, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale  pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora, cu modificările şi completările ulterioare – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare- Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul ANSVSA nr. 98/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor – Link extern către Portalul Legislativ

Legislaţie naţională sanitară veterinară privind siguranţa alimentelor
 • Ordinul ANSVSA nr. 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul ANSVSA nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar şi produselor de origine nonanimală, cu modificarile si completarile ulterioare – Link extern către Portalul Legislativ

Legislație europeană de bază în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulamentul (UE) nr. 625/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activitatăţi oficiale efectuate pentru a asigurarea aplicarea legislaţieie privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produselor de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr.1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE)nr.1151/2012, (UE)nr.652/2014, (UE)2016/429 şi (UE)2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr.1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE,1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.854/2004 şi  (CE) nr.882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE,89/662/CEE, 90/425/CEE,91/496/CEE, 96/23/CE,96/93/CE ŞI 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2007/2019 al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1715/2019 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia („Regulamentul IMSOC”);
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2130/2019 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 de instituire a unor norme detaliate privind operaţiunile care trebuie efectuate în timpul şi în urma controalelor documentare, de identitate şi fizice asupra animalelor şi bunurilor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecţie la frontieră;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 627/2019 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalităţi practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.2074/2005 al Comisiei în ceea ce priveşte controalele oficiale
Legislaţie sanitară veterinară specifică importului de animale vii, produse de origine animală și subproduse de origine animală

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 628/2019 al Comisiei din 8 aprilie 2019 privind modelele de certificate oficiale pentru anumite animale și mărfuri și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 cu privire la aceste modele de certificate
 • Regulamentul Comisiei (UE) nr. 206/2010 din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de ţări terţe, teritorii sau părţi ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale şi carne proaspătă, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară
 • Regulamentul Comisiei (CE) nr. 798/2008 din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a ţărilor terţe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate şi pot tranzita Comunitatea păsările de curte şi produsele de pasăre, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară
 • Decizia Comisiei (CE) nr. 777/2007 din 29 noiembrie 2007 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi publică precum şi a modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne şi stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman, provenind din ţări terţe şi de abrogare a Deciziei 2005/432/CE
 • Regulamentul (CE) nr. 28/2012 al Comisiei din 11 ianuarie 2012 de stabilire a cerinţelor de certificare pentru importul şi tranzitul anumitor produse compuse pe teritoriul Uniunii şi de modificare a Deciziei 2007/275/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1162/2009
 • Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei  din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 şi (CE) nr. 854/2004
 • Regulamentul (CE) nr. 1252/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 şi de suspendare a importurilor în Comunitate de loturi de anumite animale de acvacultură originare din Malaezia
 • Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008  de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile şi cerinţele de certificare pentru introducerea pe piaţă şi importul în Comunitate de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale şi de stabilire a unei liste a speciilor-vectori
 • Regulamentul delegat (UE) nr. 2124/2019 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (U.E) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele privind controalele oficiale ale transporturilor de animale şi de bunuri care fac obiectul tranzitului, al transbordării şi al continuării transportului pe teritoriul Uniunii şi de modificare a Regulamentelor (C.E) nr.798/2008,(C.E)nr.1251/2008, (C.E) nr.119/2009, (U.E) nr. 206/2010, (U.E) nr.605/2010, (U.E) nr. 142/2011, (U.E) nr. 28/2012 ale Comisiei, a Regulamentului de punere în aplicare (U.E) 2016/759 al Comisie şi a Deciziei 2007/777/CE a Comisiei

Legislaţie sanitară veterinară specifică importului de produse de origine nonanimală

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulamentul (CE) nr. 178/2002 Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţă Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare
 • Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1793/2019 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale şi măsurile de urgenţă care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite ţări terţe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 şi (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 și (UE) 2018/1660 ale Comisiei
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1787/2019 al Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 de impunere a unor condiţi speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale ş alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima
 • Regulamentul (UE) nr.170/2015 al Comisiei din 4 februarie 2015 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1135/2009 de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de anumite produse originare sau expediate din China

Legislație sanitară veterinară specifică privind bagajele călătorilor

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulamentul delegat (UE) nr. 2019/2122 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite categorii de animale și de mărfuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, controalele specifice privind bagajele personale ale pasagerilor și transporturile mici de bunuri expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piață, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei

Legislație sanitară veterinară specifică mișcării în scop necomercial a animalelor de companie

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003
 • Regulamentul (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulaţia necomercială a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1293 al Comisiei din 29 iulie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.577/2013 în ceea ce priveşte lista teritoriilor şi a ţărilor terţe stabilită în anexa II, precum şi modelul de certificat de sănătate animală pentru câini, pisici şi dihori domestici stabilite în anexa IV
 • Decizia (CE) nr. 258/2000 a Consiliului din 20 martie 2000 privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice