Legea Prevenirii

 

În conformitate cu prevederile art. 3, pct. (1) din Legea nr. 270/2017, publicată în M.O., Partea I, nr. 1037/2017, „Toate autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor au obligaţia, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare şi ghiduri şi să aloce pe pagina de internet secţiuni special dedicate informării publice privind:

a) legislaţia în vigoare referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor;

b) drepturile şi obligaţiile acestor autorităţi/instituţii publice în desfăşurarea activităţilor de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor care sunt supuse acestor activităţi;

c) indicarea, distinct, a faptelor contravenţionale pentru care autoritatea/instituţia publică are competenţe de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi a sancţiunilor şi/sau a altor măsuri aplicabile.”.

 • legislaţia în vigoare referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pentru domeniul precizat mai sus cuprinde următoarele acte normative:
 • Hotărârea Guvernului României nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, completată cu prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • Ordonanţa Guvernului României 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgență a Guvernului României nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 191/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Ordonanţa de Urgență a Guvernului României nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 25/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România;
 • Ordinul președintelui Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României;
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare.

 

 • drepturile şi obligaţiile autorităţii/instituţiei publice în desfăşurarea activităţilor de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale în domeniul identificării și înregistrării animalelor, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor care sunt supuse acestor activităţi sunt prevăzute în următoarele acte normative:
 • Ordinul președintelui Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr. 215/2004.

 

 • următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare privind identificarea și înregistrarea animalelor și se sancționează după cum urmează:
 • conform Hotărârii Guvernului României nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor:
  • introducerea fără documente sanitare veterinare a altor animale în efectivele existente, exploataţii de animale sau gospodării ale populaţiei ori în turmele constituite pe păşuni, precum şi neanunţarea consiliilor locale în termen legal în vederea înscrierii în registrele agricole a oricăror schimbări în efectivele de animale şi a produşilor obţinuţi de la acestea;
  • absenţa sau păstrarea necorespunzătoare a Registrului de exploataţie;
  • nepredarea mărcilor de identificare auriculară/crotaliilor şi/sau a paşapoartelor în cazul bovinelor, de la animalele sacrificate sau moarte;
  • neînregistrarea animalelor în Registrul agricol al primăriilor de către persoanele desemnate, în termenele legale stabilite, sau nepunerea la dispoziţia autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, la cererea acesteia, a datelor privind mişcarea efectivelor de animale pe specii;
  • nedeclararea de către deţinătorii de animale a obţinerii, prin fătare, cumpărare, donaţie sau în alte moduri, a animalelor, precum şi înstrăinarea acestora fără documentele prevăzute de legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
  • neanunţarea în termen legal a medicului veterinar oficial despre îmbarcarea/debarcarea animalelor vii ori a produselor de origine animală şi/sau tranzitul acestora;
  • vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documentele prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
  • existenţa la controlul documentelor a unor neconcordanţe între situaţia existentă şi atestările din certificatele sanitare veterinare de transport sau din alte documente prevăzute de legislaţia veterinară, privind identificarea mijloacelor de transport, individualizarea şi numărul animalelor, sortimentele şi cantitatea de produse de origine animală şi de alte produse supuse controlului sanitar veterinar;
  • refuzul identificării şi înregistrării animalelor de către deţinători, precum şi nepredarea către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, a mărcilor auriculare şi a paşaportului individual pentru bovinele sacrificate, moarte sau ucise conform legislaţiei în vigoare;
  • deţinerea sau transportul de animale neidentificate şi neînregistrate, fără documente sanitare veterinare;
  • nerespectarea condiţiilor impuse de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă în cazul transporturilor de animale, produse de origine animală, furaje şi de alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care se efectuează sub restricţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
  • lipsa mijloacelor de identificare a câinilor, pisicilor şi primatelor neumane crescute şi folosite pentru experimente;
  • neprezentarea de către deţinătorii animalelor pentru efectuarea operaţiunilor sanitare veterinare obligatorii, la locul, data şi ora stabilite şi comunicate de medicul veterinar oficial, precum şi refuzul acestora de a supune animalele acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii;
  • refuzul de a permite accesul inspectorilor autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente în unităţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor sau obstrucţionarea autorităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente de a-şi exercita atribuţiile stabilite prin lege;
  • refuzul persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de a prezenta documentele sanitare veterinare de transport sau alte documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru animale vii, produse şi subproduse de origine animală;
  • funcţionarea exploataţiilor de animale, precum şi a unităţilor care produc, colectează, prelucrează, depozitează, intermediază sau valorifică alimente, produse şi subproduse de origine animală, produse destinate nutriţiei animalelor, fără obţinerea înregistrării/autorizării din partea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;
 • conform Ordonanţei de Urgență a Guvernului României nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare:
  • refuzul de înregistrare de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau întârzieri nejustificate de peste 15 zile de la termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza naţională de date informatice a suinelor, ovinelor şi caprinelor, pentru înregistrarea mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
  • utilizarea pentru identificarea oficială a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor a unor mijloace de identificare neaprobate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
  • comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor neaprobate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;
  • comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau, după caz, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;
  • neînregistrarea în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, respectiv în Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;
  • nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 11 alin. (1) şi (3), respectiv ”(1) Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, ovine şi caprine sunt obligaţi să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile datele despre efectivele de suine, ovine şi caprine existente în exploataţii la data declarării acestora” și ”(3) Pentru animalele înregistrate în baza naţională de date informatice ca existente în exploataţie, dar care în realitate nu se mai află în exploataţie, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariţiei din exploataţie: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situaţii deosebite.”, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
  • neprezentarea deţinătorului/proprietarului ecvideelor pentru efectuarea individualizării, identificării şi înregistrării acestora, neacordarea de către deţinătorii/proprietarii de ecvidee a sprijinului necesar pentru efectuarea operaţiunilor de individualizare, identificare şi înregistrare a ecvideelor, nepredarea paşapoartelor ecvideelor de către deţinătorul/ proprietarul acestora la oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean, în termen de 7 zile lucrătoare de la moartea animalului, mişcarea ecvideelor între exploataţii, ferme, localităţi, abatoare, târguri, pieţe, expoziţii, centre de colectare fără paşaport, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
  • deţinerea, vânzarea, înstrăinarea în orice mod a ecvideelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără paşaport, vânzarea/cumpărarea ecvideului fără operarea schimbării proprietarului în paşaport de către autoritatea competentă şi netransmiterea paşaportului către noul proprietar, cu amendă de la 800 lei la 1.200 lei;
  • îndepărtarea sau distrugerea microcipului ecvideului în alte situaţii decât în cea a sacrificării animalului în abator, cu amendă de la 1.200 lei la 1.600 lei;
  • refuzul de a prezenta la control paşaportul ecvideului la solicitarea inspectorilor Inspecţiei de Stat în Zootehnie şi a medicilor veterinari oficiali, cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 lei;
  • împiedicarea, refuzul sau neasigurarea de către persoanele fizice şi/sau persoanele juridice a condiţiilor şi mijloacelor necesare desfăşurării activităţilor Inspecţiei de Stat în Zootehnie sau medicilor veterinari oficiali privind implementarea, aplicarea şi verificarea respectării legislaţiei naţionale şi comunitare în privinţa individualizării, identificării şi înregistrării ecvideelor la deţinătorii/proprietarii de ecvidee în cadrul competiţiilor sportive, în cadrul controlului la pieţe, în târguri organizate, pe păşuni, la centrele de colectare a ecvideelor, la abatoare, cu amendă de la 1.600 lei la 2.000 lei;
  • netransmiterea de către abator a paşaportului completat al ecvideului sacrificat, în termen de 48 de ore, către oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean unde este înregistrat ecvideul, sacrificarea ecvideului de către abator fără paşaportul emis pe numele persoanei fizice sau persoanei juridice care prezintă ecvideul la sacrificare, sacrificarea ecvideului de către abator fără citirea codului transmis de către  şi fără corelarea dintre codul transmis de transponder şi cel înregistrat în paşaport, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.
 • conform Ordonanţei de Urgență a Guvernului României nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, cu modificările și completările ulterioare:
  • refuzul identificării şi înregistrării bovinelor de către deţinători, cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei, precum şi cu confiscarea şi sacrificarea bovinelor, în condiţiile legii, în maximum 48 de ore de la constatare; sumele încasate din valorificarea produselor obţinute vor fi virate la bugetul de stat;
  • nepredarea către direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti a mărcilor auriculare şi a paşapoartelor individuale ale bovinelor sacrificate, cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei;
  • nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (2) şi (3), respectiv ”(1) Circulaţia bovinelor pe teritoriul României se va efectua pe baza paşaportului individual; (2) Până la data de 31 decembrie 2004 bovinele vor circula pe teritoriul României însoţite atât de paşaportul individual, cât şi de certificatul sanitar veterinar de atestare a sănătăţii animalelor; (3) Încărcarea, îmbarcarea şi transportul bovinelor care nu deţin mărci auriculare şi paşaport individual sunt interzise.”, cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;
  • nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1), respectiv ”Deţinătorii de bovine au obligaţia de a declara în maximum 7 zile: naşterea; cumpărarea, inclusiv din import; vânzarea, inclusiv exportul; moartea; sacrificarea bovinelor.”, cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei;
  • deţinerea de bovine neidentificate şi neînregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei, precum şi cu confiscarea, uciderea şi distrugerea acestora, în condiţiile legii; uciderea şi distrugerea bovinelor se efectuează conform normelor sanitare veterinare în vigoare, iar cheltuielile sunt suportate de către deţinător;
  • nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (4), respectiv ”Sacrificarea bovinelor neidentificate şi neînregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este interzisă.”, cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei;
  • încălcarea dispoziţiilor art. 10, respectiv ”Sunt interzise punerea în consum şi aplicarea mărcii de sănătate pentru carcasele, inclusiv pielea şi organele, provenite de la bovinele identificate şi înregistrate, care sunt supuse testării pentru encefalopatia spongiformă bovină, până la obţinerea rezultatului.”, cu amendă de la 40.000.000 lei la 50.000.000 lei;
  • sacrificarea bovinelor identificate şi înregistrate în alte locuri decât în unităţile de sacrificare autorizate sanitar veterinar, cu amendă de la 60.000.000 lei la 70.000.000 lei;
  • refuzul de înregistrare de către proprietar, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către organizaţia profesională a crescătorilor de animale aprobată, după caz, ori întârzieri nejustificate de peste 15 zile faţă de termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza naţională de date informatice a bovinelor, pentru înregistrarea mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
  • utilizarea pentru identificarea oficială a bovinelor a mijloacelor de identificare neaprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
  • comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor neaprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;
  • comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor;
  • neînregistrarea în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a bovinelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;
  • nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 63 alin. (1) şi (3), respectiv ”(1) Proprietarii exploataţiilor de bovine sunt obligaţi să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile datele despre efectivele de bovine existente în exploataţii la data declarării acestora.” și ”(3) Pentru animalele înregistrate în baza naţională de date informatice ca existente în exploataţie, dar care în realitate nu se mai află în exploataţie, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariţiei din exploataţie: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situaţii deosebite.”, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
 • conform Ordinului președintelui Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României:
  • în cazul constatării nerespectării cerinţelor tehnice prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, mijlocul oficial de identificare respectiv este anulat, iar comercializarea acestuia se interzice din momentul notificării furnizorului primar/secundar. Mijloacele de identificare respective existente în stocul furnizorului primar/secundar se consideră pierdere a respectivilor furnizori şi sunt colectate şi distruse în unităţi specializate, conform prevederilor legale;
  • în situaţia în care furnizorul primar nu face dovada că modificările aduse mijlocului de identificare nu afectează calitatea acestuia, dovadă eliberată de laboratoarele prevăzute la pct. 6, Certificatul de aprobare a mijlocului de identificare va fi anulat şi va fi necesară obţinerea unei noi aprobări pentru modelul mijlocului de identificare în cauză;
  • nerespectarea prevederilor stipulate la pct. 15.1 reprezintă abatere şi se sancţionează în cazul furnizorilor primari cu anularea tuturor certificatelor de aprobare a mijloacelor de identificare emise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aceştia şi, implicit, retragerea dreptului de a desfăşura activitatea de comercializare a mijloacelor oficiale de identificare pe teritoriul României, iar în cazul furnizorilor secundari, prin retragerea calităţii de furnizor secundar; punctul 15.1 prevede că 15.1. ”Pentru acceptarea/comandarea mijloacelor oficiale de identificare duplicat, furnizorii primari şi/sau secundari verifică, utilizând proceduri SNIIA, dacă pentru fiecare din mijloacele acceptate/comandate există înregistrat un eveniment de pierdere a mijlocului de identificare în exploataţia pentru care acesta a fost solicitat şi dacă animalul respectiv este prezent în această exploataţie. Operaţiunile de furnizare a mijloacelor oficiale de identificare duplicat pe teritoriul României se înregistrează în SNIIA, în aplicaţiile de gestiune a mijloacelor de identificare, înregistrând:

a) codurile imprimate pe mijloacele de identificare oficiale duplicat livrate;

b) tipul crotaliilor;

c) codul exploataţiei de destinaţie.

 • nerespectarea celor prevăzute la pct. 15.2 reprezintă abatere şi atrage după sine sancţionarea conform dispoziţiilor legale în vigoare; punctul 15.2 prevede că ”Pentru acceptarea/comandarea mijloacelor oficiale de identificare mijloc doi, furnizorii primari şi/sau secundari verifică, utilizând proceduri SNIIA, dacă pentru fiecare din mijloacele acceptate/comandate există înregistrat ca staţionar, în exploataţia pentru care se comandă respectivul mijloc, un animal identificat cu acel cod de identificare.

Operaţiunile de furnizare a mijloacelor oficiale de identificare mijloc doi pe teritoriul României se înregistrează în SNIIA, în aplicaţiile de gestiune a mijloacelor de identificare mijloc doi, înregistrând:

a) codurile imprimate pe mijloacele de identificare oficiale mijloc doi livrate;

b) tipul crotaliilor;

c) codul exploataţiei de destinaţie.

 • orice constatare referitoare la furnizarea de mijloace oficiale de identificare imprimate cu alte coduri de identificare decât cele alocate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau referitoare la furnizarea de mijloace de identificare neaprobate conform prezentei proceduri generează anularea tuturor certificatelor de aprobare a mijlocului de identificare oficial obţinute de către furnizorul în cauză şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.