Punctul Focal EFSA România

 

Cum ne protejează UE sănătatea și mediul
Informaţii generale
Informaţii generale
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) este o organizație a Uniunii Europene (UE) responsabilă de evaluarea riscurilor pentru sănătate legate de alimente şi hrana pentru animale, nutriţie, sănătatea şi bunăstarea animalelor şi sănătatea şi protecţia plantelor. EFSA emite avize științifice și comunică cu privire la riscurile existente și emergente.

La fel ca în UE, sistemul naţional de siguranța alimentelor este creat în așa fel încât evaluarea riscurilor să fie separată de managementul riscurilor. În cadrul misiunii sale de evaluare a riscurilor, EFSA emite avize și recomandări științifice către Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre ale UE, care apoi iau decizii privind managementul riscurilor.

Având în vedere domeniile sale de interes, ANSVSA acţionează ca un partener pentru EFSA și pentru celelalte organizații care sunt chemate să colaboreze cu autoritatea europeană.

Pentru a încuraja cooperarea, EFSA interacționează cu statele membre prin:
– Un forum consultativ
– O rețea de puncte focale naționale
– Rețele științifice care sprijină unitățile EFSA
– O listă a organizațiilor competente (în temeiul articolului 36 din regulamentul nr. 178/2002) care sunt eligibile să asiste EFSA în îndeplinirea sarcinilor sale

Forumul consultativ al EFSA
Forumul consultativ al EFSA reunește Autoritatea și agențiile/autorităţile naționale pentru siguranța alimentelor în cele 28 de state membre ale UE și cele din Islanda și Norvegia.

ANSVSA este membru cu drepturi depline al Forumului.

Membrii Forumului reprezintă organizațiile naționale responsabile de evaluarea riscurilor în statele membre ale UE, precum și în Islanda și Norvegia. Forumul cuprinde, de asemenea, observatori din Elveția și Comisia Europeană și este prezidat de directorul executiv al EFSA. Membrii Forumului sunt consultați pe teme științifice, programul de lucru al EFSA și prioritățile sale.

Rețeaua punctelor focale naționale

EFSA are un punct focal național în fiecare stat membru, cel mai adesea regăsindu-se în cadrul instituţiei ce deţine responsabilitatea în organizarea activităţilor de evaluare a riscurilor.

În România, ANSVSA este punctul focal al EFSA.

Rolul principal al punctului focal este de a coopera cu EFSA pentru punerea în aplicare a politicilor sale de cooperare științifică privind evaluarea riscurilor legate de alimente.

Una dintre misiunile principale ale punctului focal este asigurarea partajării și diseminării informațiilor științifice privind evaluările riscurilor legate de siguranța alimentelor.

Rețeaua punctelor focale naționale

Obiective Punct Focal

Obiectivele Punctului Focal:

A. Schimbul de informaţii ştiinţifice
Punctul Focal asigură schimbul de informaţii ştiinţifice, activităţi de colectare de date şi/sau alte informaţii ştiinţifice relevante referitoare la evaluarea riscurilor.

B. Cooperare în baza Articolului 36 şi baze de date sau reţele de experţi ştiinţifici
Punctul Focal furnizează îndrumare asupra acţiunilor de interes comun în cadrul Articolului 36 precum şi activităţi de promovare pentru a atrage experţii ştiinţifici în a lucra cu EFSA.

C. Crearea de reţele şi creşterea vizibilităţii EFSA şi rolului său în sistemul de siguranţa alimentelor
Punctul Focal trebuie să sporească vizibilitatea ştiinţifică a EFSA în statul Membru şi să acţioneze ca o interfaţă între EFSA şi părţile implicate la nivel naţional. Punctul Focal trebuie să furnizeze suport în organizarea şi coordonarea activităţilor ştiinţifice de relevanţă pentru EFSA, la nivel naţional.

D. Posibilităţi de instruire în evaluarea riscurilor
Punctul Focal trebuie să disemineze informaţiile furnizate de EFSA şi autorităţile naţionale cu privire la posibilitatea de instruire în evaluarea riscurilor, către organizaţiile naţionale relevante, contribuind la armonizarea practicilor de evaluarea riscurilor la nivelul întregii Uniuni Europene.

Punctul Focal trebuie să susţină, acolo unde este cazul, implementarea cursurilor de instruire public finanţate cum ar fi cursurile de evaluarea riscurilor în cadrul programului Better Training for Safer Food şi cursurile avansate de evaluarea riscurilor organizate de EFSA.

E. Coordonarea la nivel naţional a reţelelor ştiinţifice ale EFSA
Punctul Focal trebuie să promoveze un flux informaţional eficient şi bine structurat în timp între membri Forumului Consultativ al EFSA şi reprezentanţii naţionali în reţelele ştiinţifice ale EFSA, îmbunătăţind reţelele naţionale. Punctul focal trebuie să susţină membri Forumului Consultativ, ori de câte ori este necesar, în identificarea reprezentanţilor la nivel naţional pentru întâlnirile reţelelor ştiinţifice ale EFSA.

F. Cooperarea internaţională
Punctul Focal trebuie să ofere asistenţă către EFSA şi membri Forumului Consultativ în distribuirea informaţiilor relevante privind cooperarea ştiinţifică internaţională în activităţile pentru domeniul evaluării riscurilor.

Rețele de organizații științifice care sprijină unitățile EFSA

EFSA coordonează mai multe rețele de organizații naționale membre ale UE cu experiență în domenii științifice specifice (de exemplu, riscuri emergente, monitorizarea reziduurilor de pesticide).

Reprezentanții Comisiei Europene și ai altor organizații, inclusiv din afara UE, cu expertiză specifică, pot fi invitați să se alăture unei rețele EFSA.

Rețelele facilitează cooperarea științifică prin coordonarea activităților, schimbul de informații, dezvoltarea și punerea în aplicare a proiectelor comune și schimbul de expertiză și de bune practici.

Rețele de organizații științifice care sprijină unitățile EFSA

Organizații competente capabile să asiste EFSA în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul articolului 36 din Regulamentul său de înființare
Organizații competente capabile să asiste EFSA în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul articolului 36 din Regulamentul său de înființare

Peste 300 de universități, institute, organisme guvernamentale, publice și alte organisme științifice formează în prezent o rețea de organizații ale statelor membre care activează în domeniile din aria de responsabilitate a EFSA. Articolul 36 din Regulamentul fondator al EFSA descrie crearea de rețele în cadrul organizațiilor științifice din statele membre. Acesta este motivul pentru care sunt cunoscute ca “organizațiile din lista articolului 36”.

Networking promovează legăturile dintre aceste organizații prin coordonarea activităților comune, schimbul de informații, dezvoltarea și punerea în aplicare a proiectelor științifice comune. Aceasta sporește și mai mult împărtășirea expertizei și a celor mai bune practici în aceste domenii științifice.

Aceștia îndeplinesc diferite sarcini în numele EFSA, în special lucrările pregătitoare pentru avizele științifice, asistența științifică și tehnică, colectarea datelor și identificarea riscurilor emergente. Unele dintre aceste sarcini pot fi eligibile pentru sprijin financiar (în mod specific granturi).

Pentru România au fost desemnate 9 organizații competente a căror listă poate fi regăsită AICI.

ANSVSA, ca punct focal, menține o rețea dinamică a acestor organizaţii prin transmiterea regulată a informațiilor privind EFSA (de exemplu, informații privind proiectele cu finanţare EFSA și consultările, evenimentele ştiinţifice organizate de EFSA, inclusiv participarea la instruiri în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor), şi prin organizarea de intâlniri cel puţin anuale ale membrilor acestei rețele.

Organizații competente capabile să asiste EFSA

Procedura de acces în cadrul reţelei organizațiilor competente capabile să asiste EFSA în îndeplinirea sarcinilor sale

În conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2230/2004, este necesar ca organizaţiile care intră sub incidenţa listei articolului 36 să fie “desemnate de statele membre pe baza criteriilor de competenţă ştiinţifică şi tehnică, eficienţă şi independenţă “(considerentul (3)); criteriile sunt idicate de articolul 1 al Regulamentului.

La desemnare “Statele membre transmit ( … ) numele şi detaliile organizaţiilor desemnate, dovezi conform cărora acestea îndeplinesc criteriile stabilite la alineatul (1) şi detalii privind domeniile lor de competenţă specifică. În special ( … ), statele membre înaintează numele şi detaliile organizaţiilor competente în domeniul evaluării siguranţei alimenntelor şi hranei modificate genetic.”. “În cazurile în care este o parte specifică a organizaţiei desemnate ( … ), acest lucru se stipulează de către statele membre “(articolul 1 alineatul (2)).

Pentru a facilita procesul de desemnare, EFSA a elaborat un chestionar (disponibil online la Baza de date a organizaţiilor din articolul 36 (Art36-DB)), pentru a obţine informaţii despre fiecare potenţială organizaţie competentă. Chestionarele ajută potenţialele organizaţii competente să le ofere informaţiile necesare. Aceştia sprijină, de asemenea, statele membre (şi, ulterior, EFSA) să stabilească dacă organizaţiile respectă criteriile formale stabilite în Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 2230/2004. Statele membre pot desemna în mod oficial organizaţiile pentru listă la EFSA, prin intermediul lor, respectiv reprezentanţa permanentă / misiune la Bruxelles, prin trimiterea la chestionare completate şi la toate celelalte documente relevante din Art36-DB din scrisorile de desemnare.

Atunci când se determină ce organizaţie să fie desemnată, trebuie luate în considerare următoarele:

– o organizaţie desemnată trebuie să fie o entitate juridică, adică o organizaţie care poate intra în acord cu EFSA; dacă sunt desemnate părţi ale unor organizaţii mai mari, aceste părţi trebuie să fie entităţi juridice în sine;
– o organizaţie desemnată trebuie să fie o organizaţie naţională (spre deosebire de cele internaţionale);
– o organizaţie desemnată ar trebui să poată efectua ea însăşi sarcinile necesare, inclusiv
sarcinile administrative şi ştiinţifice.
– în cazul în care organizaţia desemnată are competenţa relevantă în părţile sale specifice (de ex Departamentul, Facultatea) a unei organizaţii mai mari (de exemplu, o Universitate), cererea ar trebui să specifice entitatea juridică şi numai în plus părţile sale competente în domeniul de activitate al EFSA.

Din moment ce Regulamentul (CE) nr. 2230/2004 al Comisiei specifică doar “statele membre”, fără a da o indicaţie a jucătorilor individuali la nivel naţional, este lăsat în sarcina statelor membre să organizeze procesul la nivel naţional. Mai multe state membre au dezvoltat astfel de practici care implică Membrii Forumului Consultativ al EFSA şi Punctele Focale.

Noi desemnări în cadrul reţelei organizațiilor competente capabile să asiste EFSA în îndeplinirea sarcinilor sale

Procesul practic stabilit în prezent pentru a desemna noi organizaţii pentru includerea în Lista Articolului 36 se desfăşoară după cum urmează:

1. Membru al Forumului Consultativ / Punctul Focal poate identifica o organizaţie în ţara sa ca o organizaţie potenţială pentru includerea în Lista Articolului 36 sau o organizaţie în sine poate semnala interes pentru Punctul Focal sau direct pentru EFSA. În acest din urmă caz, organizaţia este pusă în contact cu Punctul Focal al ţării respective, deoarece punctele focale oferă sprijin şi sfaturi în procesul de desemnare a organizaţiilor candidate în ţările lor;

2. Organizaţia se înregistrează online prima dată în baza de date a organizaţiilor din articolul 36 (Art. 36-DB) ca utilizator oaspete;

3. Utilizatorul oaspete completează chestionarul online în numele organizaţiei, indicând cel puţin o persoană de contact şi o transmite pe cale electronică;

4. EFSA previzualizează chestionarul online trimis prin Art36-DB;

5. Dacă informaţiile lipsesc sau sunt necesare clarificări, EFSA trimite “cererea de actualizare” direct la persoana de contact a organizaţiei şi informează Punctul Focal în consecinţă;

6. Odată ce informaţiile transmise sunt complete, EFSA informează Punctul Focal;

7. Statul membru verifică apoi informaţiile organizaţiei în funcţie de criteriile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2230/2004 al Comisiei – evaluarea realizată de către statul membru este deosebit de importantă datorită diversităţii limbilor vorbite şi a legislaţiilor naţionale în vigoare.

8. În cazul în care rezultatul verificării de către statul membru este pozitiv, Punctul Focal contactează Reprezentanţa permanentă / misiunea în UE la Bruxelles;

9. Reprezentanţa permanentă / Misiunea desemnează în mod oficial organizaţia pentru includerea în lista articolului 36 prin transmiterea scrisorii de desemnare către EFSA prin e-mail (cu condiţia specificată mai jos), copiind Comisia Europeană şi indică dacă este vorba despre o o parte specifică a organizaţiei desemnate care are abilitatea şi capacitatea de a opera într-o reţea şi / sau să îndeplinească sarcinile care le-ar putea fi încredinţate de EFSA.

Pentru a putea accepta scrisori de desemnare ale statelor membre trimise numai prin e-mail, este important ca:

● scrisoarea de desemnare este semnată corespunzător de către persoana autorizată a Reprezentanţei permanente / misiunii în UE la Bruxelles,
● mesajul e-mail este trimis de la o adresă oficială de e-mail a statului membru / Reprezentanţei permanente,
● scrisoarea include o trimitere la chestionarul online şi încărcarea de documente suport din Art36-DB, precizând:
– P.I.D-ul unic al organizaţiei ( numărul de identificare….)
– numele organizaţiei ca în chestionarul relevant,
– data depunerii ultimului chestionar relevant al organizaţiei, biroul statului membru / reprezentanţei permanente păstrează documentul original timp de 5 ani (cerinţă pentru scopurile auditului CE / EFSA);

10. EFSA verifică dovezile furnizate de statul membru pentru a se asigura că organizaţia îndeplineşte criteriile criteriile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2230/2004 al Comisiei şi pregăteşte o propunere pentru Consiliul de administraţie al EFSA cu privire la includerea / neincluderea organizaţiei în listă;

11. Consiliul de Administraţie al EFSA decide cu privire la includerea / neincluderea organizaţiei în Listă;

12. EFSA informează Reprezentanţa Permanentă / Misiunea, Punctul Focal, precum şi organizaţia în cauză cu privire la rezultatul deciziei Consiliului de Administraţie şi publică Lista din articolul 36 actualizată pe site-ul web al EFSA, dacă este cazul.

Pentru mai multe detalii cu privire la procedura de desemnare şi gestionarea Listei Articolului 36 se pot regăsi în Ghidul privind Managementul Listei Organizaţiilor Competente în conformitate cu Articolul 36 al Regulamentului 178/2002, AICI.

Contact Punctul Focal EFSA România

efsa.focalpoint@ansvsa.ro

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Adresă: Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701.
Relaţii cu publicul: +40 21.312.49.87
Program de lucru: luni – joi: 08.00 – 16.30 | vineri: 08.00 – 14.00