Nutriţie animală şi SNCU

 

Legislaţie nutriţie animală şi SNCU
Autorizare/Înregistrare sanitar – veterinară a unităţilor din domeniul nutriţiei animale

ORDIN ANSVSA 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor – link extern către Portalul Legislativ

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificarile si completarile ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Igiena furajelor

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificarile si completarile ulterioare – Link extern către Portalul EUR-Lex

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Aditivi furajeri

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor, cu modificarile și completarile ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul (CE) nr. 141/2007  privind cererea de autorizare a unităților din sectorul hranei pentru animale care produc sau introduc pe piață aditivi pentru hrana animalelor din categoria “coccidiostatice si histomonostatice“- Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul (CE) nr. 429/2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul (UE) nr. 892/2010 privind statutul anumitor produse in ceea ce priveste aditivii furajeri care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul (CE) nr. 1334/2003 de modificare a conditiilor de autorizare a unui numar de aditivi in furaje, care fac parte din grupa de oligoelemente – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

 

Catalogul Comunitar al aditivilor furajeri

Introducerea pe piață și etichetarea furajelor

Ordin A.N.S.V.S.A. nr. 739/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte categoriile de materii prime furajere ce pot fi utilizate în scopul etichetarii furajelor combinate pentru animalele de companie – Link extern către Portalul Legislativ

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului  din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul (CE) nr. 68/2013 din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul (UE) nr. 454/2010 privind măsuri tranzitorii aplicate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 767/2009 în ceea ce privește dispozițiile privind etichetarea furajelor – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul (UE) nr. 568/2010 – interzicerea introducerii pe piață sau a utilizării pentru nevoile nutriționale ale animalelor a produselor proteice obținute din drojdii de tip „Candida” cultivate pe n-alcani – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul (UE) nr. 939/2010 privind nivelurile de toleranță permise pentru etichetarea privind compoziția materiilor prime pentru furaje sau a furajelor combinate, menționate la art.11, alin.5 – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Furaje modificate genetic

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic, cu modificarile si completarile ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Hotărârea Guvernului 256/2006 privind hrana pentru animale şi alimentele modificate genetic- Link extern către Portalul Legislativ

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea produselor destinate alimentaţiei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic şi de modificare a Directivei 2001/18/CE, cu modificarile si completarile ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Hotărârea Guvernului 173/2006 privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, obtinute din organisme modificate genetic- Link extern către Portalul Legislativ

Furaje folosite în scopuri nutriționale speciale

Regulamentul (UE) 2020/354 al Comisiei din 4 martie 2020 de stabilire a unei liste cu utilizările preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale și de abrogare a Directivei 2008/38/CE – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Furaje medicamentate

Regulamentul (UE) 2019/4 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Ordin A.N.S.V.S.A nr. 91/2022 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condițiilor care reglementează prepararea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate – Link extern către Portalul Legislativ

Furaje pentru animalele de companie

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificarile si completarile ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Ordin A.N.S.V.S.A. nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare – Link extern către Portalul Legislativ

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului  din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Ordin A.N.S.V.S.A. nr. 739/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte categoriile de materii prime furajere ce pot fi utilizate în scopul etichetarii furajelor combinate pentru animalele de companie- Link extern către Portalul Legislativ

Substanţe nedorite din furaje

Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte  substantele nedorite din furaje , cu modificarile si completarile ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 privind continuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale cu modificările și completările ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Ordin A.N.S.V.S.A. nr. 74/2011 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje- Link extern către Portalul Legislativ

Recomandarea Comisiei nr. 576/2006 referitoare la prezenţa a deoxinivalenol, zearalenona, ocratoxina A, T-2, HT-2 şi fumonizină în hrana destinată animalelor – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Recomandarea Comisiei 2013/165/UE privind prezenţa toxinelor T-2 şi HT-2 în cereale şi în produsele pe bază de cereale – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Metode de eşantionare şi analiză a furajelor

Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor, cu modificarile si completarile ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Contaminare radioactiva a furajelor

Regulamentul (Euratom) 2016/52 al Consiliului din 15 ianuarie 2016 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și furajelor în urma unui accident nuclear sau a oricărui alt caz de urgență radiologică și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului și a Regulamentelor (Euratom) nr. 944/89 și (Euratom) nr. 770/90 ale Comisiei – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Controale oficiale

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor[…] – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1793 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 și (UE) 2018/1660 ale Comisiei – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Ordin A.N.S.V.S.A. nr. 807/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte documentul-standard şi unele reguli pentru controale ale furajelor la importul din tari terţe în România – Link extern către Portalul Legislativ

Interdicția de furajare cu PAP

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, cu modificările și completările ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002,  cu modificările și completările ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală, cu modificarile si completările ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Ordin A.N.S.V.S.A. 68/2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul Rapid de Alertă pentru alimente şi furaje – Link extern către Portalul Legislativ

Controlul Salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici

Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 privind controlul samonellei şi al altor agenţi zoonotici specifici prezenţi în reţeaua alimentară, cu modificările și completările ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Ordin A.N.S.V.S.A. 34/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici – Link extern către Portalul Legislativ

Ordin A.N.S.V.S.A. 110/2020 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime prevăzute pentru microorganisme în anumite categorii de furaje – Link extern către Portalul Legislativ

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală, cu modificarile si completările ulterioare – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Diferenţiere între furaje şi alte produse

Recomandarea Comisiei 2011/25/UE din 14 ianuarie 2011 de stabilire a orientarilor pentru efectuarea distinctiei intre materiile prime furajere, aditivii furajeri, produsele biodestructive si medicamentele de uz veterinar – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Sancțiuni

H.G  nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor – Link extern către Portalul Legislativ

Legislaţie SNCU (subproduse de origine animală nedestinate consumului uman)

Ordin A.N.S.V.S.A. nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor – Link extern către Portalul Legislativ

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex

Regulamentul (CE) NR. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) – Link extern către Portalul legislativ EUR-Lex