Siguranţa alimentelor şi sănătate publică

Legislaţie siguranţa alimentelor şi sănătate publică
Principii generale pentru siguranţa alimentelor
 • Lege 150/2004 (*republicată*) privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 24/2017 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor cu privire la procedura de autorizare pentru siguranţa alimentelor a unităţilor producătoare de seminţe germinate – Link extern către Portalul Legislativ

 

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 208/2013 AL COMISIEI din 11 martie 2013 privind cerințele în materie de trasabilitate aplicabile germenilor și semințelor destinate producției de germeni
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 209/2013 AL COMISIEI din 11 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 în ceea ce privește criteriile microbiologice pentru germeni și normele de eșantionare pentru carcasele de păsări și pentru carnea proaspătă de pasăre
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 210/2013 AL COMISIEI din 11 martie 2013 privind aprobarea unităților care produc lăstari în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
 • Regulation (EC) 852/2004 on the hygiene of foodstuffs
 • Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare
 • Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 723/2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelul de formular tip care trebuie utilizat în rapoartele anuale prezentate de statele membre
Acizi graşi trans în alimente

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulamentul Comisiei (UE) 2019/649 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte acizii graşi trans, alţii decât acizii graşi trans care se găsesc în mod natural în grăsimile de origine animală
 • Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 februarie 1999 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante
 • Directiva 1999/3/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 februarie 1999 de stabilire a unei liste comunitare cu produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante
 • Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind alimente şi ingrediente autorizate pentru tratamentul cu radiaţii ionizante – EN
Aditivi

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulamentul (CE) Nr. 234/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare
 • Regulamentul (CE) Nr. 1331/2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare
 • Regulamentul (CE) Nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari
  • Regulamentul (CE) Nr. 231/2012 de stabilire a specificaţiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008
  • Regulamentul (CE) Nr. 1130/2011 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari, prin stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor alimentari autorizați pentru utilizarea în aditivii alimentari, în enzimele alimentare, în aromele alimentare și în nutrienți
Apă potabilă
 • Legea 458/2002 (republicată)(actualizată) privind calitatea apei potabile – Link extern către Portalul Legislativ
Arome

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulamentul (CE) Nr. 872/2012 de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei
 • Regulamentul (CE) Nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 şi (CE) nr. 110/2008 şi a Directivei 2000/13/CE
Arome de fum
 • Regulamentul (CE) Nr. 627/2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la criteriile de calitate pentru metodele analitice validate pentru eșantionarea, identificarea și caracterizarea produselor de fum primare
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1321/2013 de stabilire a listei Uniunii de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivate
 • Regulamentul (CE) Nr. 2065/2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare
Autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
 • Ordin 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 24/2017 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor cu privire la procedura de autorizare pentru siguranţa alimentelor a unităţilor producătoare de seminţe germinate – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 35/2011 privind aprobarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordin 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 63/2007 privind aprobarea Normei sanitare care stabileşte reguli de sănătate animală ce reglementează producţia, prelucrarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 82/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 95/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine animală – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 112/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 125/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind certificarea animalelor şi a produselor de origine animală – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificarii şi uciderii – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 199/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizarii în cresterea animalelor de ferma a unor substante cu actiune hormonala sau tireostatica şi a celor betaagoniste – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 204/2007 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin comun 210/2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 252/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli detaliate în ceea ce priveşte tranzitul pe teritoriul Comunităţii Europene, numai pe cale rutiera, dintr-o ţara terta într-o alta ţara terta, al produselor de origine animala, pentru aplicarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tari terţe – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 560/1.271/339/210/2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne – Link extern către Portalul Legislativ

 

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Directiva CEE 92/118 – conditii de sanatate publica si animala – schimburile si importurile in UE
 • Regulament 142/2011 –  de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată
 • Regulament 589/2008 – standardele de comercializare aplicabile oualor
 • Regulament 543/2008 – standardele de comercializare a carnii de pasare
 • Regulament 700/2007 – comercializarea carnii provenind de la bovine in varsta de 12 luni sau mai tinere
 • Regulament 853/2004 – stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala
 • Regulament 854/2004 – norme organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman
 • Regulament 999/2001 – prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiforma
 • Regulament 1069/2009 – stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală)
 • Regulament 1308/2013  –  instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului
 • Regulament 1760/2000 – sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si manzat
 • Regulament 2073/2005 – criteriile microbiologice pentru produsele alimentare – forma consolidata
 • Regulament 2074/2005 – masuri de aplicare Regulamente (CE) nr. 853/2004, 854/2004, 882/2004, 852/2004
Contaminanţi
 • Ordin 121/2007 privind anumiți contaminanți din alimentele de origine animală şi nonanimală

 

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ European AICI

Niveluri maxime

 • Regulamentul Consiliului Nr. 315 din 8 februarie 1993 ce stabileşte procedurile comunitare pentru contaminanţii alimentari
 • Regulamentul CE Nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare
 • Regulamentul UE Nr. 2158/2017 de stabilire a măsurilor de reducere și nivelurilor de acțiune privind reducerea prezenței acrilamidei în alimente

 

Metode de prelevare și analiză

 • Regulamentul CE Nr. 401/2006 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conţinutului de micotoxine din produsele alimentare
 • Regulamentul CE Nr. 1882/2006 de stabilire a modalităţilor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de nitraţi din anumite produse alimentare
 • Regulamentul UE nr. 644/2017 de stabilire a metodelor de prelevare și analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, PCB-uri similare dioxinelor și PCB-urilor nesimilare dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (EU) nr. 589/2014
 • Regulamentul CE Nr. 333/2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren din produsele alimentare
 • Regulamentul UE Nr. 705/2015 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a criteriilor de performanţă pentru metodele de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de acid erucic din produsele alimentare

 

Recomandări ale CE

 • Recomandarea UE Nr. 1888/2019 privind monitorizarea prezenței acrilamidei în anumite produse alimentare
 • Recomandarea UE Nr. 2115/2016 privind monitorizarea prezenței Δ9-tetrahidrocanabinol, precursorii săi și alte canabinoide în produsele alimentare
 • Recomandarea UE Nr. 165/2013 privind prezența toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și produse cerealiere
 • Recomandarea UE Nr. 154/2012 privind monitorizarea prezenței alcaloizilor ergot în hrana pentru animale și produsele alimentare
 • Recomandarea UE Nr. 661/2014 privind monitorizarea prezenței a 2- și 3-monocloropropan-1,2-diol (2- și 3-MCPD), a esterilor acizilor grași de 2- și 3-MCPD și a esterilor acizilor grași de glicidil în produsele alimentare
 • Recomandarea UE Nr. 976/2015 din 19 iunie 2015 privind monitorizarea prezenței alcaloizilor tropanici în alimente
 • Recomandarea UE nr. 711/2013 privind reducerea prezenței dioxinei, furanilor și a PCB-urilor în furaje și alimente
 • Recomandarea CE nr. 598/2003 privind prevenirea şi reducerea contaminării cu patulină în sucul de mere şi sucul de mere ca ingredient pentru alte băuturi
 • Recomandarea CE Nr. 583/2006 privind prevenţia şi reducerea toxinelor Fusarium în cereale şi produse cerealiere
 • Recomndarea UE Nr. 662/2014 privind bunele practici de prevenire și reducere a prezenței alcaloizilor de opium în semințele de mac și produsele pe bază de semințe de mac
 • Recomandarea UE Nr. 22/2016 privind prevenirea și reducerea contaminării cu carbamat de etil a rachiului din fructe sâmburoase și a rachiului de marc din fructe sâmburoase precum și de abrogare a Recomandării 2010/133 UE

 

Ghiduri și alte recomandări ale CE

 • Ghid pentru autorităţile competente pentru controlul conformităţii cu legislaţia comunitară privind aflatoxinele
 • Ghid privind identificarea micotoxinelor în alimente și furaje
 • Ghid privind controlul scleroților ergot
 • Ghid privind implementarea Regulamentului UE Nr. 519/2014, ce prevede instrucțiuni pentru prelevarea loturilor, în special a loturilor mari și silozurilor pentru controlul official al micotoxinelor pentru implementarea prevederilor Regulamentului CE Nr. 401/2006 cu modificările și completările ulterioare
 • Ghid privind aplicarea prevederilor Recomandării CE UE Nr. 165/2013 privind prezența toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și produse cerealiere
 • Capacitățile analitice ale  Laboratoarelor Naționale de Referință (NRLs) și a Laboratoarelor Oficiale (OFLs) în cazul incidentelor cu dioxină pe lanțul alimentar și al furajelor și concluziile privind gestionarea situațiilor de criză
 • Ghid privind aplicarea prevederilor legale pentru dioxine în eventualitatea unei neconformități cu nivelul maxim de dioxină în alimente
 • Ghid privind estimarea LOD și LOQ pentru determinările în domeniul contaminanților din produsele alimentare și furaje
 • Ghid privind incertitudinea de măsurare pentru Laboratoarele care analizează PCDD/F și PCB utilizând spectrometria de masă cu diluție izotopică
 • Ghid privind prelevarea peştilor întregi cu diferite mărimi sau greutăţi
 • Recomandări privind monitorizarea anumitor micotoxine (în plus față de Recomandarea CE publicată): sterigmatocistină, alcaloizi ergot, phomopsină, citrinină și toxine alternaria
 • Recomandări privind monitorizarea anumitor toxine din plante (în plus față de Recomandarea CE publicată): alcaloizii tropan și alcaloizii de pirolizidină
Control oficial
 • Ordin 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 113/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală – Link extern către Portalul Legislativ

 

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulamentul CE 882/2004  a fost abrogat şi înlocuit de  REGULAMENTUL (UE) 625/2017 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)
 • Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire e a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European ș i al Consiliului ș i organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European ș i al Consiliului ș i (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European ș i al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European ș i al Consiliului ș i de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 ș i (CE) nr. 854/2004
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 al Comisiei din 10 august 2015 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia (Regulamentul IMSOC)
 • Regulamentul (CE) nr. 854/2004 privind organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman
 • Directive 2004/41/EC Repealing certain Directives concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption and amending Council Directives 89/662/EEC and 92/118/EEC and Council decision 95/408/EC. (EN)
Etichetarea produselor alimentare

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulamentul (UE) Nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei
 • Regulamentul (CE) Nr. 1760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat ș i a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului
 • Directiva Consiliului 90/496/CEE din 24 septembrie 1990 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare
 • DG-SANCO: Labeling: competitiveness, consumer information and better regulation for the EU
Enzime alimentare
 • Regulamentul (CE) Nr. 1332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare
Hormoni

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Directiva 2003/74/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2003 de modificare a Directivei 96/22/CE a Consiliului privind  interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor beta-agoniste în creș terea animalelor
 • Directiva 96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor β-agoniste în creșterea animalelor și de abrogare a Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE și 88/299/CEE
Înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
 • Ordin 55/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 106/2019 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificarii şi uciderii – Link extern către Portalul Legislativ

 

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Directiva 2000/13 – etichetarea si prezentarea produselor alimentare si publicitatea acestora
 • Regulament 178/2002 – cerinte legislatie alimentara, instituire a AESA si stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare
 • Regulament 700/2007 – comercializarea carnii provenind de la bovine in varsta de 12 luni sau mai tinere
 • Regulament 852/2004 – privind igiena produselor alimentare
 • Regulament 853/2004 – stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala
 • Regulament 854/2004 – norme organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman
 • Regulament 1760/2000 – sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si manzat
 • Regulament 1774/2002 – norme sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman
 • Regulament 2073/2005 – criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
Legislaţie europeană - cadru general

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulation (EC) 852/2004 on the hygiene of foodstuffs.
 • Regulamentul (CE) 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare
 • Regulamentul (CE) 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
 • Regulamentul (CE) Nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală)
 • Regulamentul (UE) Nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată
Legislaţie europeană - amendamente

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulamentul (CE) Nr. 1688/2005 al Comisiei din 14 octombrie 2005 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European ș i al Consiliului în ceea ce priveș te garanțiile speciale în materie de salmonella pentru transporturile de anumite cărnuri ș i ouă către Finlanda ș i Suedia
 • Regulamentul (CE) Nr. 776/2006 al Comisiei din 23 mai 2006 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind laboratoarele comunitare de referință
 • Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1441/2007 din 5 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
 • Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1664/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 în ceea ce priveș te dispozițiile de aplicare privind anumite produse de origine animală destinate consumului uman ș i de abrogare a anumitor dispoziții de aplicare
 • Regulamentul (CE) Nr. 1243/2007 al Comisiei din 24 octombrie 2007 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală
 • Regulamentul (CE) Nr. 1244/2007 al Comisiei din 24 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 în ceea ce privește normele de aplicare pentru anumite produse de origine animală destinate consumului uman și de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind inspecția cărnii
 • Regulamentul (CE) Nr. 1665/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2075/2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne
 • Regulamentul (CE) Nr. 1245/2007 al Comisiei din 24 octombrie 2007 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 în ceea ce privește folosirea pepsinei lichide pentru detectarea prezenței Trichinella în carne
 • Regulamentul (CE) Nr. 1666/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2076/2005 de stabilire a dispozițiilor tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 ș i (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European ș i ale Consiliului
 • Regulamentul (CE) Nr. 1662/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European ș i al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală
 • Regulamentul (CE) Nr. 1663/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman
 • Decizia Comisiei 2006/696/CE din 28 august 2006 de stabilire a unei liste a ţărilor terţe din care pot fi importate şi din care pot tranzita în cadrul Comunităţii păsările de curte, ouăle destinate incubaţiei, puii de o zi, carnea de pasăre, de ratită şi de vânat sălbatic cu pene, oăle şi produsele din ouă şi ouăle fără microorganisme patogene specificate, cât şi a condiţiilor aplicabile în materie de certificate sanitar-veterinare şi de modificare a Deciziilor 93/342/CEE, 2000/585/CE şi 2003/812/CE
 • Commission Decision 2006/765/EC repealing certain implementing acts concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption.
 • Decizia Comisiei 2006/766/CE din 6 noiembrie 2006 de stabilire a listelor țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri, gasteropode marine și produse pescărești
 • Decizia Comisiei 2006/767/CE din 6 noiembrie 2006 de modificare a Deciziilor 2003/804/CE și 2003/858/CE ale Comisiei în ceea ce privește cerințele de certificare aplicabile moluștelor vii și peștilor vii de acvacultură, precum și produselor derivate destinate consumului uman
 • Regulamentul (CE) Nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor regulamente și decizii adoptate în domeniile liberei circulații a mărfurilor, liberei circulații a persoanelor, dreptului societăților comerciale, politicii în domeniul concurenței, agriculturii (inclusiv legislația sanitar-veterinară și fitosanitară), politicii în domeniul transporturilor, fiscalității, statisticii, energiei, mediului, cooperării în domeniile justiției și afacerilor interne, uniunii vamale, relațiilor externe, politicii externe și de securitate comune și instituțiilor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României
 • Regulamentul (CE) Nr. 180/2008 al Comisiei din 28 februarie 2008 cu privire la Laboratorul comunitar de referință pentru boli ale ecvideelor altele decât pesta cabalină africană și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
Organisme modificate genetic
 • H.G. 173/2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic – Link extern către Portalul Legislativ
 • H.G. 256/2006 privind hrana pentru animale şi alimentele modificate genetic – Link extern către Portalul Legislativ

 

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Recomandarea Comisiei nr. 787/2004 privind orientările tehnice pentru prelevarea de probe și detectarea organismelor modificate genetic și a materialelor produse din organisme modificate genetic ca sau în produse în contextul Regulamentului (CE) nr. 1830 / 2003
 • Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului
 • Regulamentul (CE) Nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produselor alimentare şi furajele modificate genetic
 • Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor
 • Regulamentul (CE) 1830/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea ș i etichetarea organismelor modificate genetic ș i trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, ș i de modificare a Directivei 2001/18/CE
 • Directiva 2009/41/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
 • Regulamentul (CE) Nr. 1946/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic
 • EFSA statement on the fate of recombinant DNA or proteins in meat, milk and eggs from animals fed with GM feed
Produse de origine animală

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală
 • Regulamentul (CE) nr. 854/2004 privind organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman
 • Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția ș i introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman
 • Directiva 2002/99/CE laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption. (EN)
 • Directiva 2004/41/CE Repealing certain Directives concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption and amending Council Directives 89/662/EEC and 92/118/EEC and Council decision 95/408/EC. (EN)

 

Carne

 • Ordin 35/2011 privind aprobarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 100/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, moluştelor, gasteropodelor şi batracienilor, destinate comercializării directe către consumatorul final sau procesării în alimente pentru consum uman – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 134/2010 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 191/2014 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 – Link extern către Portalul Legislativ
 • Commission Regulation (EC) No 1375/2015 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat – pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 

Lapte

 • Ordin 55/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor – Link extern către Portalul Legislativ

 

Produse piscicole

 • Ordin 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 100/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, moluştelor, gasteropodelor şi batracienilor, destinate comercializării directe către consumatorul final sau procesării în alimente pentru consum uman – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 134/2010 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman – Link extern către Portalul Legislativ
Produse congelate
 • Ordin 134/2010 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman – Link extern către Portalul Legislativ
Produse tradiţionale
 • Ordin 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale – Link extern către Portalul Legislativ
Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
 • Ordin 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor – Link extern către Portalul Legislativ
Reziduuri de pesticide
 • Ordin 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animala şi nonanimala şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală – Link extern către Portalul Legislativ

 

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • REGULAMENTUL (CE) NR. 396/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE
 • Regulamentul Comisiei de punere în aplicare (UE) 2019/1793 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 și (UE) 2018/1660 ale Comisiei
 • REGULAMENTUL (UE) 2017/625 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale
Tarife aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
 • Ordin 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor – Link extern către Portalul Legislativ
Legislaţie zoonoze
 • Ordin 34/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordin 68/2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje – Link extern către Portalul Legislativ

 

Pentru forma actualizată, consolidată, a legislaţiei europene, accesaţi portalul legislativ european AICI

 • Decizia Consiliului 470/2009/CE din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar
 • Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2012 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare
 • Regulamentul (CE) nr. 646/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește obiectivul comunitar de diminuare a prevalenței Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium la puii de carne și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1091/2005
 • Regulamentul (CE) nr. 1003/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de aplicare a Regulamentului 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea unui obiectiv comunitar de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de salmonela în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003
 • Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului
 • Regulamentul (CE) nr 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei si a altor agenţi zoonotici specifici, prezenţi în reţeaua alimentară
 • Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare