Arhiva proiectelor de ordine ale preşedintelui ANSVSA

Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA emise în anul 2023
Proiect de Ordin pentru modif. și complet. anexei la Ordinul ANSVSA nr. 130/2023 pentru aprobarea Normelor specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea PPA în România, precum și pentru modificarea anexei la Ordinul ANSVSA și al MADR nr. 132/418/2023 privind aprobarea condițiilor și cerințelor de biosecuritate pentru exploatațiile de creștere a porcinelor din România
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală
Proiect de Ordin pentru modif. si complet. anexei la Ordinul ANSVSA, MAI, MMGA, MTCT şi MAPDR nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora
Proiect de Ordin pentru modif. şi complet. Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 79/2019 și pentru modif. și complet. Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANSVSA nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public
Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ANSVSA nr. 46/2023 pentru aprobarea Procedurii de organizare a cursurilor pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii şi de eliberare a certificatului de competenţă profesională
Proiect de Ordin care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import ale furajelor provenite din țări terțe
Proiect de Ordin pentru abrogarea Ordinului ANSVSA nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare și pentru aprobarea Ordinului ANSVSA pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor, cervideelor, camelidelor şi renilor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea, înregistrarea şi controlul laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 104/2021
Proiect de Ordin pentru modif. si complet. anexei la Ordinul ANSVSA, MAI, MMGA, MTCT şi MAPDR nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei s.v. privind procedurile de emitere și de retragere de către DSVSA a documentului de împuternicire care atestă calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit în exploatațiile comerciale, precum și de păstrare a evidenței, pentru fiecare exploatație, a informațiilor actualizate, conform art. 14 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 (...)
Proiect de Ordin privind îndeplinirea cerinţelor referitor la statusul de indemn la leucoza enzootică bovină şi îndeplinirea cerinţelor referitoare la statusul de indemn la infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 83/2014
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor, centrelor de colectare, transportatorilor şi mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătăţii şi protecției animalelor și pentru completarea, respectiv abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
Proiect de Ordin privind aprobarea Procedurii privind verificarea și decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor
Proiect de Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Strategic
Proiect de Ordin pentru modif. și complet. Normei san.-vet. privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 98/2015
Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Normei sanitar-veterinare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce priveşte autorizaţiile de comercializare, aprobarea studiilor clinice şi farmacovigilenţa produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr.59/2022
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare privind procedurile de emitere și de retragere de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București a documentului de împuternicire care atestă calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit în exploatațiile comerciale, precum și de păstrare a evidenței, pentru fiecare exploatație, a informațiilor actualizate
Proiect de Ordin pentru stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al ANSVSA, precum şi din cadrul instituţiilor publice subordonate acesteia
Proiect de ordin al preşedintelui ANSVSA pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 10 / 2023 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploatațiile comerciale
Proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii de incinerare și/sau îngropare la fața locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările ulterioare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2022
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ANSVSA nr. 49/2018 pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale DSVSA județene, respectiv a municipiului București
Proiect de Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Strategic
Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ANSVSA, MAI, MMGA, MTCT şi MAPDR nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora
Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA emise în anul 2022
Proiect de Ordin privind aprobarea Programului pentru supravegherea și controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României, modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 (….) și abrogarea Ordinului ANSVSA nr. 16/2021 (....) și a Ordinului ANSVSA nr. 37/2010 privind circulaţia ecvideelor pe teritoriul României
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea, înregistrarea şi controlul laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 104/2021
Proiect de ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploatațiile comerciale
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Strategic
Proiect de Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ANSVSA nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public
Proiect de Ordin privind aprobarea Programului pentru supravegherea și controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României și de abrogare a Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 16 din 21 ianuarie 2021 (…...)
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei s.v.s.a. privind fabricarea produselor lactate în unitățile de prelucrare lapte cu volum mic de producție care își desfășoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ANSVSA nr. 95/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind măsurile de supraveghere și control al unor substanțe și al reziduurilor acestora la animalele vii și la produsele de origine animală
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de stabilire a condiţiilor privind reducerea frecvenţelor de prelevare a probelor privind criteriile microbiologice pentru carcase, carne tocată şi carne preparată, carne proaspătă de pasăre obţinute în unităţi cu producţie scăzută, precum și a condițiilor de adaptare a criteriilor care privesc numărul total de germeni (NTG) care se aplică laptelui crud folosit pentru fabricarea produselor lactate de către unitățile cu un volum mic de producție
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin pentru modif. şi complet. Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 83/2014
Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare a cursurilor şi de eliberare a certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar<br /> şi produselor de origine nonanimală
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce priveşte colectarea datelor privind volumul vânzărilor și utilizarea produselor medicinale antimicrobiene la animale
Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ANSVSA, MAI, MMGA, MTCT şi MAPDR nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora
Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 168/2014 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale
Proiect de Ordin comun al ANSVSA şi al MTI privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul nr. 128/1669/2020 al ANSVSA şi al MTIC pentru aprobarea procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative
Proiect de Ordin pentru modificarea Normei de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 129/2017
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Strategic (Modifică proiectul postat la data de 22.10.2021)
Proiect de Ordin pentru abrogarea Ordinului ANSVSA nr. 149/2014 privind procedura de înființare a circumscripțiilor sanitar-veterinare de asistență în scopul efectuării activităților sanitar-veterinare publice de interes național
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
Proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, modelul formularului de prescripţie medical-veterinară şi modul de utilizare a acesteia, precum şi lista preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară
Proiect de Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluționare a cererilor pentru transferul autorizațiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură națională, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 47/2010
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor și liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricație pentru produsele medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 86/2020
Proiect de Ordin pentru modif. şi complet. Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 83/2014
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce priveşte autorizaţiile de comercializare, aprobarea studiilor clinice şi farmacovigilenţa produselor medicinale veterinare

 

Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA emise în anul 2021
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind comerțul paralel cu produse medicinale veterinare
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 86/2013 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui ANSVSA pentru aprobarea procedurii privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, modelul formularului de prescripţie medical-veterinară şi modul de utilizare a acesteia, precum şi lista preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Strategic
Proiect de Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum și pentru abrogarea Ordinului nr. 106 din 22 septembrie 2015
Proiect de Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor, bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor
Proiect de Ordin al ANSVSA pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor şi a Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia ovinelor şi caprinelor
Proiect de Ordin privind constituirea Comitetului naţional pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau educative
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte regulile privind prelevarea, ambalarea, sigilarea, etichetarea, completarea documentelor însoțitoare și transportul probelor de produse alimentare, produse alimentare care conţin materii prime de origine animală şi/sau nonanimală destinate consumului uman, a materialelor care vin în contact cu acestea şi a probelor de apă potabilă utilizată în procesul tehnologic pentru examenul de laborator
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Strategic
Proiect de Ordin pentru abrogarea Ordinului ANSVSA nr. 11/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale
Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii şi pentru completarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stapân aprobate prin Ordinul ANSVSA nr. 1/2014
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar
Proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 3 la Ordinul ANSVSA nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
Proiect de Ordin privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a REGULAMENTULUI (UE) 2016/429 din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor - Legea privind sănătatea animală
Proiect de Ordin privind aprobarea documentației de atribuire a contractelor de concesiune
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ANSVSA nr. 66/2012 pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiei de import paralel pentru produse medicinale veterinare și a Ordinului ANSVSA nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările ulterioare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2020
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului nr. 106 din 22 septembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, cu modificările și completările ulterioare
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 110/2010 cu privire la stabilirea modelului de legitimații de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu și al unităților subordonate ale ANSVSA
Proiect de Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 16/2010
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind cerinţele minime referitoare la instruirea personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice

 

Proiect de Ordin privind aprobarea Programului pentru supravegherea, controlul și eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ANSVSA nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate și a anexei la Ordinul ANSVSA nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 

Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA emise în anul 2020
Proiect de Ordin privind aprobarea documentației de atribuire a contractelor de concesiune
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
Proiect de procedură operațională privind decontarea sumei prevazută de art.IV alin. (1) din Legea 236/2019
Proiect de Ordin privind modificarea ordinului 152/3476/2020 pentru aprobarea normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi de produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ANSVSA, MAI, MMGA, MTCT şi MAPDR nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
Proiect de Ordin pentru aprobarea Cadrului organizatoric de desfăşurare, la nivelul DSVSA judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a procedurii de atribuire a acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (2), precum şi modelul documentaţiei aferente procedurii de atribuire, respectiv pentru încheierea contractelor subsecvente pentru fiecare exerciţiu bugetar anual
Proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 98/2015
Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Normei sanitar - veterinare privind procedura de autorizare sanitar - veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 57/2010
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum şi pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, aprobat prin Ordinul ANSVSA nr. 175/2014
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
Proiect de Ordin privind aprobarea normei care stabileşte măsurile specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică
Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea ordinelor ANSVSA privind autorizarea /înregistrarea /avizarea /certificarea în domeniul sanitar-veterinar și eliberarea certificatelor de competențe profesionale/recunoașterea calificărilor profesionale și/sau a adeverinței privind exercitarea efectivă și legală a profesiilor de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stapân aprobate prin Ordinul ANSVSA nr. 1/2014
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practica de fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de porcine şi pentru modificarea şi completarea unor norme sanitar - veterinare
Proiect de Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor pentru aprobarea procedurii de evaluare a transportatorilor navali şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA emise în anul 2019
Proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii de incinerare și/sau îngropare la fața locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cazul unei epizootii
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine și pentru abrogarea Ordinului ANSVSA și MADR nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Ordinul ANSVSA nr. 400/2015 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a ROF a Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Ordinul ANSVSA nr. 641/2014 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a ROF a Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Ordinul ANSVSA nr. 1213/2011 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a ROF a Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
Proiect de Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 98/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a Ordinului ANSVSA nr. 47/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluţionare a cererilor pentru transferul autorizaţiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională
Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine la concursurile organizate de către ANSVSA
Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile organizate de către ANSVSA
Proiect de Ordin al ministrului transporturilor şi al preşedintelui ANSVSA pentru aprobarea procedurii de evaluare a transportatorilor navali şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiect de Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 48/2018 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale ANSVSA
Proiect de Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ANSVSA nr. 49/2018 pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale DSVSA județene, respectiv a municipiului București
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 333/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, comercializarea şi utilizarea cărnii separate mecanic
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 și pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
Proiect de Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea, înregistrarea şi controlul laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator
Proiect de Ordin al MADR şi ANSVSA pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - Alimentaţie şi agricultură
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare referitoare la tarifele sanitar - veterinare privind finanţarea controalelor veterinare la posturile de inspecţie la frontieră, pentru controlul animalelor vii, produselor de origine animală, materialelor germinative, subproduselor de origine animală, fân şi paie şi produse alimentare care conţin atât produse de origine vegetală, cât şi produse prelucrate de origine animală (produse compuse), introduse din ţări terţe
Proiect de Ordin privind abrogarea pct. 29 din anexa nr. 3 la Ordinul ANSVSA nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației şi pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală și de supraveghere a unităților, ale căror cheltuieli se suportă de către agenții economici, persoane fizice și juridice, cu modificările și completările ulterioare
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 97/2015 si pentru modificarea Normei sanitare veterinare aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 16/2010 - * din motive tehnice de afişare, titlul proiectului de ordin este prescurtat
Proiect de Ordin al ministrului transporturilor şi al preşedintelui ANSVSA pentru aprobarea procedurii de evaluare a transportatorilor navali şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiect de Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea şi controlul laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANSVSA nr. 1458/14.09.2018 de aprobare a Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul ANSVSA
Proiect de Ordin privind aprobarea procedurii de acordare a derogărilor prevăzute la art. 32 alin. (8) din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect de Ordin privind aprobarea normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului 100/2004, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, moluştelor, gasteropodelor şi batracienilor, destinate comercializării directe către consumatorul final sau procesării în alimente pentru consum uman
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 57/2010
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului MADR, al MECMA, al MECTS şi al preşedintelui ANSVSA nr. 180/2.302/5.240/41/2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN – infrastructură critică naţională – Alimentaţie
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA și al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările ulterioare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2018
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stapân aprobate prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 1/2014
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

 

Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA emise în anul 2018
Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinului ANSVSA nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de ANSVSA să folosească modelul de proces-verbal
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului comun al MAAP şi al MS 249/2003 | 358/2003 pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stapân aprobate prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 1/2014
Proiect de Ordin privind aprobarea normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin pentru modificarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,caprinelor şi ecvideelor, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 106/2015
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA și al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 41/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 43/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile care se aplică în întreprinderile producătoare de produse din carne şi care nu au o structură sau o capacitate de producţie industrială
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 78/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepţiilor de la Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animală pentru unele produse ce conţin alte alimente şi numai un procent mic de carne sau produse din carne
Proiect de Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ANSVSA nr. 91/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte regulile aplicabile controalelor regulate asupra stării generale de igienă, efectuate de operatori în unităţi, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul MADR nr. 401/2002, şi cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul MADR nr. 402/2002
Proiect de ordin de aprobare a Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 153/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle - pseudopesta aviară
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect de Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Proiect de Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale direcțiilor sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ANSVSA nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri

 

Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA emise în anul 2017
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 49/2010 privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu tuberculoza bovină şi leucoza enzootică bovină
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ANSVSA nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri
Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar- veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, precum și pentru modificarea literei B din anexa nr. 6 la Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora
Proiect de Ordin pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 39 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 114/2013
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman
Proiect de ordin pentru aprobarea normei sanitar-veterinară privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic
Proiect de Ordin privind aprobarea normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor