Esti aici:  Despre ANSVSA > Anunt


20-09-2007


Achizitie publica - ace si seringi, vaccinare PPC

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Nr. 49.476/19.09.2007


D O C U M E N T A Ţ I E
D E A T R I B U I R E

PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE ACE SI SERINGI NECESARE
VACCINARII DE NECESITATE A POPULATIEI DE PORCINE DIN
EXPLOATATIILE NON-PROFESIONALE CONTRA PESTEI PORCINE CLASICE


 Secţiunea I - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
 Secţiunea II - CAIET DE SARCINI
 Secţiunea III - FORMULARE


Procedura aplicată: NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE
PARTICIPARE


SECŢIUNEA I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI


I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
Adresa: Str. Negustori, nr.1B, Sector 2
Localitate: Bucuresti
Cod fiscal:
16277408 Tara: Romania
Persoana de contact:
Stanculescu Matilda Telefon: 0040-021-307.24.49
0040-021-307.24.20
E-mail: toma_alina_mihaela@yahoo.com Fax: 0040-021-312.49.67
Adresa de internet: www.ansv.ro

I.b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local.

Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute:
□ la sediul A.N.S.V.S.A, Serviciul Investiţii, Achiziţii şi Administrativ
Tel/fax: 021-307.24.47
I.c. Căile de atac, în conformitate cu prevederile art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006.
Eventualele contestatii se pot depune:
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
- fie la autoritatea contractanta şi apoi la instanţa competentă.
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: str. Stavropoleos nr. 6
Localitatea: Bucuresti Cod postal: Tara: Romania
E-mail: Telefon: 021- 407.24.49/129
Adresa internet: Fax: 021- 312.49.67

I.d. Sursa de finantare:

- bugetul de stat si venituri proprii.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere.
II.1.1)Denumire contract: CONTRACT DE FURNIZARE PRIVIND ACHIZITIA DE ACE SI SERINGI NECESARE VACCINARII DE NECESITATE A POPULATIEI DE PORCINE DIN EXPLOATATIILE NON-PROFESIONALE CONTRA PESTEI PORCINE CLASICE
II.1.2) Denumire contract şi locul de prestare a serviciilor:
Contract de furnizare produse
Locul de prestare a serviciilor: - sediile Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Judetene si a mun. Bucuresti precum si sediul ANSVSA

COD CPV: 33141310-6 ; 33141320-9

II.1.3) Durata contractului de achiziţie publica: pana la 30.11.2007.
II.1.4) OFERTELE ALTERNATIVE NU SUNT ACCEPTATE.

III. PROCEDURA

III.1. Procedura selectata:
Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

IV. CRITERII DE CALIFICARE OBLIGATORII:
IV.1. Documente care dovedesc eligibilitatea:
1. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul 12 A anexat.
2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică in conformitate cu Formularul 12B anexat.
3. Declaratia privind calitatea de participant la procedura in conformitate cu Formularul 12C, anexat.
4. Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul local la data de 31.07.2007, în original sau copie legalizata
5. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul general consolidat la 31.07.2007, în original sau copie legalizata.
Nota- se accepta si certificate fiscale care atesta indeplinirea obligatiilor exigibile la o data ulterioara celei solicitate.

IV.2. Documente care dovedesc inregistrarea:
Pentru persoane juridice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie naţională sau teritorială, în original sau copie legalizată, din care să rezulte:
- Obiectul de activitate al ofertantului;
- Nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată cu modificările şi completările ulterioare sau că societatea se află în incapacitate de plată.
Codul unic de înregistrare din care să rezulte obiectul de activitate al firmei, specific acestei achiziţii publice.
Pentru persoane juridice/fizice străine:
- Documente edificatoare (traduse si legalizate) care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.
- Acte (original şi copie) din care să rezulte calitatea de operator economic autorizat şi înregistrat: statutul legal, locul de înregistrare şi obiectul de activitate, emise de organisme competente din ţara de origine a ofertantului.

IV.3. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare).
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească:
• forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică, după caz.

V. CERINTE MINIME DE CALIFICARE:

V.1. Situatia economico-financiara.
Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta prezentarea:
• Fişa de informaţii generale (Formularul A din documentaţia de atribuire).
• Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de catre autoritatile competente (bilant la 30.06.2007)
V.2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala.
• Autoritatea contractanta solicita o declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani in conformitate cu Formularul 12 D, anexat.
• Recomandari din partea altor beneficiari din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor contractuale (minim doua recomandari).
• Autoritatea stabileste ca cerinta minima prezentarea de certificate sau alte documente emise de organismele abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1. Limba de redactare a ofertei LIMBA ROMÂNĂ.
VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Orice oferta valabila pentru o perioada de timp mai mica decat cea prevazute mai sus va fi respinsa de catre comisia de evaluare ca fiind necorespunzatoare.
VI.3) Garantie de participare
1. Cuantumul garantiei de participare - 12.000 lei.
2. Modul de constituire a garantiei de participare:
sub forma de ”scrisoare de garantie bancara” prezentata in original – Formular 11
3. Perioada de valabilitate: 60 zile de la data anuntata pentru deschiderea ofertelor
VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incant aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute la V.2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala.
Se vor prezenta cel putin doua recomandari din partea altor beneficiari in care sa se faca referire la contracte similare celor care fac obiectul prezentei documentaţii de atribuire, in conformitate cu specificatiile tehnice prezentate in Caietul de sarcini.
Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in ultimii 3 ani
(Formularul 12D din documentatia de atribuire).
VI.5. Modul de prezentare a propunerii financiare Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta ( Formularul 10A anexat la documentatia de atribuire) - centralizator al propunerii financiare, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare .
Plata produselor se va efectua conform facturii transmise de operatorul economic, in termen de 15 zile de la primirea ei.
Data pentru care se determină raportul lei/euro: 24.09.2007 la cursul de schimb valutar al B.N.R.
Valorile declarate în oferta câştigătoare, exprimate în lei, vor rămâne ferme pe toată perioada de valabilitate a contractului, fără posibilitatea de actualizare.
Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.
Preţul contractului este ferm, in lei.
VI.6. Modul de prezentare a ofertei
1. Oferta se va depune în plic închis şi sigilat la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, din strada Negustori, nr. 1B, sector 2, Bucureşti, cod poştal 023951, la Registratura Generală.
2. Data limită pentru depunerea ofertei 27.09.2007, ora 1000.
3. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi 1 set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.
4. Oferta va cuprinde:
- Scrisoarea de înaintare (Formularul F01 din documentaţia de atribuire) - prezentată în afara plicului exterior;
- Documentele privind eligibilitatea,
înregistrarea, capacitatea tehnică şi
economico-financiară, propunerea tehnică şi
propunerea financiară, în plicuri separate, marcate corespunzător.
5. Plicurile interioare trebuie să fie marcate
cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în
cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.
6. Ofertantul are obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.
7. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Str. Negustori, nr. 1B, sector 2, Bucureşti şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.09.2007, ORA 12’’.
VI.7. Data limită pentru depunerea ofertei
27.09.2007, ora 1000 .
VI.8. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei
Nu este posibilă retragerea sau modificarea ofertei după termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv data de 27.09.2007, ora 1000.
VI.9. Deschiderea ofertelor Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 27.09.2007, ora 1200, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Reprezentanţii ofertanţilor vor participa la
deschiderea ofertelor numai pe bază de împuternicire valabilă, emisă de ofertant, semnată şi ştampilată.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

Pretul cel mai scazut.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Operatorul economic desemnat castigator in urma negocierii cu Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va incheia contractul cu fiecare dintre Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si a mun. Bucuresti din subordinea ANSVSA.
VIII.1. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
NU □ Nu se acceptă ajustarea preţului contractului.
Pretul contractului este ferm.

VIII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

DA □ 1. Cuantumul garantiei de buna executie:
5 % fara TVA din valoarea totală a contractelor ce urmeaza a se incheia cu fiecare dintre DSVSA aflate in subordinea ANSVSA.
2. Se constituie prin scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie, prezentată în original.
3. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie in termen de cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acesta data pretentii asupra ei.
4. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica acest lucru contractantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
VIII.3. MODALITATEA DE PLATA

1. Plata va fi facuta in lei, prin ordin de plata in contul de trezorerie a contractantului, in termen de 15 zile de la primirea facturii.


SECŢIUNEA II
CAIETUL DE SARCININr. crt. SPECIFICATIE TEHNICA
1 6.000.000 ace si 6.000.000 seringi
2 6.000.000 seringi de 2 ml
3 6.000.000 ace 18G, 1.2 x 40 mm necesare vaccinarii populatiei de porci din exploatatiile nonprofesionale impotriva pestei porcine clasice
4 Se va preciza pretul / seringa si pretul / ac (incluzand toate cheltuielile de transport la destinatiile finale)
5 Locul de livrare a produselor: sediile DSVSA judetene si a mun. Bucuresti precum si la adresa indicata ulterior de ANSVSA (in mun. Bucuresti)
6 Caracteristicile seringilor: sa fie de unica folosinta, din material plastic si calibrate la capacitate de 2 ml, ambalate corespunzator.
7 Caracteristicile acelor: 18G, 1.2 x 40 mm, ambalate corespunzator
8 Autorizatia de functionare
9 Aviz sanitar veterinar pentru produsele prezentate in oferta
10 Documente din care sa rezulte ca operatorul economic poate asigura livrarea produselor (din totalul de 6.000.000 de ace si 6.000.000 seringi, prima comanda de 4.000.000 de ace si 4.000.000 seringi va fi livrata in cel mult 7 zile de la semnarea contractului, ulterior diferenta va fi livrata pe baza de comanda).
11 Operatorii economici vor prezenta mostre ale produselor ce fac obiectul negocierii (seringi de 2 ml si ace 18G, 1.2 x 40 mm.Nr. Crt. DENUMIRE NUMARUL ACELOR SI SERINGILOR NECESARE CAMPANIEI DE VACCINARE
SERINGI -BUC- ACE -BUC-
1 D.S.V.S.A. ALBA 98.720 98.720
2 D.S.V.S.A. ARAD 204.545 204.545
3 D.S.V.S.A. ARGES 162.500 162.500
4 D.S.V.S.A. BACAU 123.115 123.115
5 D.S.V.S.A. BIHOR 196.110 196.110
6 D.S.V.S.A. BISTRITA 80.825 80.825
7 D.S.V.S.A. BOTOSANI 115.000 115.000
8 D.S.V.S.A. BRASOV 53.000 53.000
9 D.S.V.S.A. BRAILA 125.650 125.650
10 D.S.V.S.A. BUZAU 162.137 162.137
11 D.S.V.S.A. CARAS 72.020 72.020
12 D.S.V.S.A. CALARASI 148.845 148.845
13 D.S.V.S.A. CLUJ 138.320 138.320
14 D.S.V.S.A. CONSTANTA 120.760 120.760
15 D.S.V.S.A. COVASNA 32.628 32.628
16 D.S.V.S.A. DAMBOVITA 171.585 171.585
17 D.S.V.S.A. DOLJ 284.560 284.560
18 D.S.V.S.A. GALATI 111.290 111.290
19 D.S.V.S.A. GIURGIU 114.700 114.700
20 D.S.V.S.A. GORJ 163.400 163.400
21 D.S.V.S.A. HARGHITA 39.360 39.360
22 D.S.V.S.A. HUNEDOARA 66.900 66.900
23 D.S.V.S.A. IALOMITA 111.580 111.580
24 D.S.V.S.A. IASI 129.650 129.650
25 D.S.V.S.A. MARAMURES 115.503 115.503
26 D.S.V.S.A. MEHEDINTI 123.400 123.400
27 D.S.V.S.A. MURES 180.000 180.000
28 D.S.V.S.A. NEAMT 93.640 93.640
29 D.S.V.S.A. OLT 239.050 239.050
30 D.S.V.S.A. PRAHOVA 151.420 151.420
31 D.S.V.S.A. SATU MARE 120.088 120.088
32 D.S.V.S.A. SALAJ 103.650 103.650
33 D.S.V.S.A. SIBIU 64.399 64.399
34 D.S.V.S.A. SUCEAVA 106.908 106.908
35 D.S.V.S.A. TELEORMAN 195.150 195.150
36 D.S.V.S.A. TIMIS 97.340 97.340
37 D.S.V.S.A. TULCEA 78.185 78.185
38 D.S.V.S.A. VASLUI 124.710 124.710
39 D.S.V.S.A. VALCEA 146.070 146.070
40 D.S.V.S.A. VRANCEA 104.255 104.255
41 D.S.V.S.A. BUCURESTI 1.240 1.240
42 D.S.V.S.A. ILFOV 32.700 32.700
43 A.N.S.V.S.A. 895.092 895.092
TOTAL 6.000.000 6.000.000

Din totalul de 6.000.000 de ace si 6.000.000 seringi, prima comanda de 4.000.000 de ace si 4.000.000 seringi va fi livrata in cel mult 7 zile de la semnarea contractului.SECŢIUNEA III
F O R M U L A R EFormular F 01OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii contractante
………………………………. nr. …………. / …… . ….. . 2007
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre …………………………………………………………………
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ............................................................................................
(denumirea contractului de achizitie publica) noi .......................................................... (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ……….. copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ……. …….. . 2007Cu stima,

Operator economic,

………………………………………
(semnatura autorizata)


OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL A
_____________________
(denumirea/numele)INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ………………..…………………………………………
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: …………………………………………………………………
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ..........................................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie (mii lei) Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(echivalent euro)
2004
2005
2006
Media anuala


Operator economic,
....................………………….
(semnatura autorizata)

Inapoi