Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

<< 1 2 4 >> Pagina 3 din 4
DataDenumireFormat fisier
02-12-2015Proiect de Ordin pt. aprob. Normei san. vet. privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator [….] şi pentru modificarea Ordin ANSVSA 106/2015 […] - modificat 18.02.2016
   PDF 
13-11-2015Proiect de Ordin pentru modif. Ordinului 113/2008 priv. aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare [....] si subproduselor alimentare de origine nonanimală
   PDF 
10-11-2015Proiect de Ordin privind abrogarea Ord. ANSVSA 161/2006 pentru aprobarea Normei s.v.s.a. privind asistenţa şi cooperarea acordate Comisiei Europene pentru cercetarea ştiinţifică a problemelor referitoare la alimente
   PDF 
09-11-2015Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine
   PDF 
05-11-2015Proiect de Ordin priv. modif. art. 6 din Ord. ANSVSA nr. 64/2007 pt. aprob. Normei san.vet. priv. organiz. şi desf. activit. de control oficial san.vet. efectuat de către personalul de specialit. în unit. care prod. alim. de orig. animală
   PDF 
05-11-2015Proiect de Ord. pt. aprob. Normei priv. proced. de înreg./autoriz. san-vet a unit./centrelor de colectare [...] şi a mijl. de transp. animale vii din domen. sănătăţii şi al bunăstării anim. [...] aprob. prin Ord. 16/2010 - modificat 30.12.2015
   PDF 
02-11-2015Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul ANSVSA şi al unităţilor din subordinea acesteia
   PDF 
19-10-2015Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 49/2010 privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu tuberculoza bovină şi leucoza enzootică bovină
   PDF 
09-10-2015Proiect de Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
   PDF 
18-08-2015Proiect de Ordin priv. aprob. norm. pt. sig. alim. care stabileşte cond. în care se derulează operaţ. de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de prod. alimentare de origine nonanimală şi prod. chimice anorganice şi organice [..…]
   PDF 
16-08-2015Proiect de ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile minime pentru asigurarea trasabilităţii animalelor din specia bovină şi ovină, precum şi a cărnii proaspete provenite de la acestea la nivelul abatoarelor
   DOC 
13-08-2015Proiect de ordin pentru aprobarea procedurii specifice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, utilizate în medicina veterinară
   PDF 
12-08-2015Proiect de Norme metodol. de aplicare a Programului acţ. de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor [....] identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi ecvideelor - modificat 10.09.2015
   PDF 
29-07-2015Proiect de Ordin pt. aprob. Normei privind introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi proced. de control al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor
   PDF 
23-07-2015Proiect de Ordin privind modif. şi complet. Normei s.v.s.a. privind procedura de înregistrare [......] aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008, cu modif. şi complet. ulterioare
   PDF