Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pt Siguranta Alimentelor

 
Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala@

din 29/08/2005
Versiune actualizata la data de 06/02/2009


 

    ___________
    @Text actualizat la data de 06.02.2009. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
   - Ordinul nr. 273/2006 publicat in MOF nr. 1012 din 20/12/2006
   - Ordinul nr. 5/2009 publicat in MOF nr. 73 din 06/02/2009.

   Art. 1. - In intelesul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, deseurile de origine animala sunt subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, asa cum sunt ele definite in conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 842 din 26 noiembrie 2003.
   Art. 2. - (1) Persoanele fizice sau juridice care produc sau genereaza in vreun fel subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman trebuie sa pastreze evidente cu privire la tipul acestora, cantitatea, destinatia acestora, transportatorul si documentele insotitoare, precum si sa intocmeasca si sa completeze registre in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1.
   (2) Registrele se pastreaza separat pentru fiecare punct de lucru.
   (3) In cazul crescatorilor individuali de animale si a persoanelor fizice care detin animale ce nu sunt destinate activitatilor comerciale, registrul prevazut la alin. (1) va fi intocmit, completat si centralizat prin grija consiliului local de pe a carui raza teritoriala sunt expediate subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman.
   Art. 3. - (1) Persoanele fizice sau juridice care receptioneaza subproduse animale ce nu sunt destinate consumului trebuie sa pastreze evidente cu privire la tipul acestora, cantitatea, provenienta acestora, transportatorul, documentele insotitoare, modul de procesare si, dupa caz, destinatia acestora si trebuie sa intocmeasca si sa completeze registre in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2.
   (2) Registrele se pastreaza separat pentru fiecare punct de lucru.
   Art. 4. - (1) Persoanele fizice sau juridice care realizeaza neutralizarea prin incinerare/coincinerare sau procesare/prelucrare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman trebuie sa pastreze evidente cu privire la tipul acestora, cantitatea, documentele insotitoare, modul de neutralizare, data si, dupa caz, sarja/lotul, precum si, pentru materiile sau produsele rezultate, destinatia, transportatorul si documentele insotitoare si trebuie sa intocmeasca si sa completeze registre in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3.
   (2) Registrele se pastreaza separat pentru fiecare punct de lucru.
   Art. 5. - (1) Persoanele fizice sau juridice care receptioneaza animale moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline au obligatia sa pastreze evidente cu privire la numarul de identificare al animalelor, documentele insotitoare, categoria de subproduse in care se incadreaza, date referitoare la analizele de laborator solicitate, sarja/lotul de procesare si, dupa caz, destinatia acestora si trebuie sa intocmeasca si sa completeze registre in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 4.
   (2) Registrele se pastreaza separat pentru fiecare punct de lucru.
   Art. 6. - Registrele prevazute la art. 2 - 5 vor fi pastrate pentru o perioada de minimum 5 ani si vor fi prezentate autoritatilor responsabile cu inspectia si controlul, potrivit legii.
   Art. 7. - (1) Orice transport de subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman trebuie insotit de documentul/documentele de miscare al/ale subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, prevazut/prevazute in anexa nr. 5 [5a), 5b), 5c) si 5d)].
   (2) Documentul de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman va fi completat dupa cum urmeaza:
   a) la sectiunea 1, de catre expeditor;
   b) la sectiunea a 2-a, de catre transportator;
   c) la sectiunea a 3-a, de catre destinatar/primitor.
   (3) Documentul de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman este completat in 4 exemplare - un original, 2 copii si matca, care sunt distribuite dupa cum urmeaza:
   a) Partea I - "Original - exemplarul primitorului" ramane la destinatar dupa ce acesta completeaza sectiunea a 3-a pe toate cele trei copii ale documentului de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman (partea I, a II-a si a III-a);
   b) Partea a II-a - "Copia transportatorului" ramane la transportator;
   c) Partea a III-a - "Copia primitorului pentru a fi retransmisa expeditorului" este transmisa expeditorului prin grija destinatarului;
   d) Matca se pastreaza la expeditor dupa ce sunt completate sectiunile 1 si a 2-a pe toate cele 4 exemplare ale documentului de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman.
   (4) Documentul de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman corespunzator situatiilor prevazute la alin. (3) trebuie pastrat minimum 2 ani la fiecare punct de lucru implicat.
   (5) In cazul crescatorilor individuali de animale si al persoanelor fizice care detin animale ce nu sunt destinate activitatilor comerciale, Documentul de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman (Matca si Partea a III-a) va fi arhivat si pastrat de catre consiliul local de pe a carui raza teritoriala sunt expediate subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman.
   Art. 8. - (1) Subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman sau materiile obtinute din procesarea acestora care urmeaza a fi expediate sau transferate in orice fel intre diferiti destinatari sau catre puncte de lucru ale destinatarului trebuie supuse certificarii sanitare veterinare. In acest sens se va emite un Certificat sanitar-veterinar pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, conform modelului prevazut in anexa nr. 6.
   (2) La punctul 4 din certificatul prevazut la alin. (1) se inscriu urmatoarele:
   a) incinerare/coincinerare directa;
   b) procesare intr-o unitate de neutralizare aprobata pentru categoria I sau II de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman;
   c) procesare intr-o unitate de neutralizare aprobata pentru categoria III de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman;
   d) procesate intr-o unitate de prelucrare tehnica (se va preciza clar utilizarea tehnica);
   e) utilizata in conformitate cu derogarile prevazute la cap. V al Normei sanitare veterinare, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 723/2003 (se va preciza clar derogarea utilizata);
   f) ingropare in conditiile Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005;
   g) altele (cu precizarea clara a modului de neutralizare/utilizare si a bazei legale).
   (3) Certificatul va fi emis in doua exemplare, original si copie. Copia va ramane la medicul veterinar emitent, care va tine si un registru de certificate emise. Originalul va insoti subprodusele pana la destinatie/primitor si va trebui indosariat si pastrat impreuna cu documentul de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman corespunzator timp de minimum 2 ani.
   Art. 9. - (1) Vehiculele sau containerele care transporta subprodusele animale care nu sunt destinate consumului uman sau materiile obtinute din procesarea acestora trebuie sa fie insotite la incarcare de o Declaratie de curatire si dezinfectare a vehiculului/containerului, in conformitate cu modelul prevazut la anexa nr. 7.
   (2) Declaratia de curatire si dezinfectare a vehiculului/containerului este completata de responsabilul unitatii care a realizat curatirea si dezinfectia vehiculului/containerului, in dublu exemplar. Originalul insoteste vehiculul sau containerul la incarcare, iar copia se retine de emitent.
   (3) Declaratia in original va insoti vehiculul/containerul incarcat cu subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman pana la descarcarea acestuia, documentul fiind pastrat de destinatarul/primitorul incarcaturii impreuna cu Certificatul sanitar-veterinar pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman si cu Documentul de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman corespunzator, timp de minimum 2 ani.
   Art. 10. - (1) Documentul de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman va fi tiparit in topuri autocolante (original, 2 copii si matca), inseriate in sistem unic de catre concesionarii activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, activitate concesionata de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in baza Ordonantei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala, sau de catre alte persoane interesate.
   (2) Persoanele interesate sau, dupa atribuirea contractelor de concesiune de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, concesionarii vor solicita in scris Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor numerele necesare pentru inscrierea in regim unic a documentelor de miscare prevazute la alin. (1).
   (3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va repartiza prin adresa scrisa numerele alocate.
   Art. 11. - (1) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor asigura tiparirea, inscrierea in regim unic si distribuirea catre medicii veterinari a certificatelor sanitar-veterinare pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman.
   (2) In termen de 5 zile de la publicarea prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor solicita in scris Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor numerele necesare pentru inscrierea in regim unic a certificatelor sanitar-veterinare pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman.
   (3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va repartiza prin adresa scrisa numerele alocate.
   (4) Directia generala de inspectii si coordonare PIF va solicita, in scris, directiei responsabile din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor numerele necesare pentru inserierea in regim unic a certificatelor sanitar-veterinare pentru subprodusele animale care nu sunt destinate consumului uman, destinate utilizarii in posturile de inspectie la frontiera.@
    ___________
    @Alin. (4) a fost introdus prin art. I, pct. 1 din Ordinul nr. 273/2006.

   Art. 12. - (1) Registrele prevazute in anexele nr. 1-4 vor fi tiparite de catre persoanele fizice sau juridice, care trebuie sa pastreze evidente in conformitate cu prevederile art. 2-5.
   (2) Registrele prevazute la alin. (1) vor fi snuruite, numerotate pe fiecare pagina si stampilate pe ultima pagina, sub semnatura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice responsabile.
   Art. 13. - (1) Declaratia de curatire si dezinfectare a vehiculului/containerului va fi tiparita si inseriata in sistem unic, in topuri cuprinzand original si copie, de catre fiecare unitate autorizata si/sau aprobata, in conditiile legii, pentru activitatea de curatire si dezinfectie.
   (2) Unitatile prevazute la alin. (1) vor solicita in scris directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor pe a carei raza de activitate functioneaza unitatea sau punctul de lucru aprobat pentru activitatea de curatire si dezinfectie numerele necesare pentru inscrierea in regim unic a declaratiilor de curatire si dezinfectare a vehiculului/containerului prevazute la alin. (1).
   (3) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor repartiza prin adresa scrisa numerele alocate.
   Art. 14. - (1) Persoanele fizice sau juridice care produc sau genereaza in vreun fel subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman au obligatia intocmirii si transmiterii unor raportari trimestriale, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 8.
   (2) Raportarile trimestriale se intocmesc si se transmit prin grija persoanelor prevazute la alin. (1), dar nu mai tarziu de data de 15 a lunii urmatoare perioadei de raportare, la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor teritoriala si la directia generala pentru agricultura si dezvoltare rurala teritoriala, care are obligatia intocmirii si transmiterii la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale a evidentelor statistice. Persoana care raporteaza are sarcina probarii transmiterii.
   (3) Raportarea trimestriala se intocmeste si se pastreaza separat pentru fiecare punct de lucru timp de 5 ani.
   (4) Raportarea trimestriala se intocmeste si in cazul in care nu s-au generat subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman in perioada de raportare.
   (5) In cazul crescatorilor individuali de animale si al persoanelor fizice care detin animale ce nu sunt destinate activitatilor comerciale, raportarea trimestriala prevazuta la alin. (1) va fi intocmita, transmisa si arhivata centralizat, prin grija consiliului local de pe a carui raza teritoriala au fost expediate subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman.
   Art. 15. - (1) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia ca pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare sa centralizeze si sa raporteze la Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara in format electronic raportarea trimestriala, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 8. In coloana 0 (Nr. crt.) vor fi trecute toate raportarile receptionate de pe raza teritoriala a directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor respective.
   (2) Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara va asigura centralizarea acestora, intocmind situatia pe intreaga tara, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 8.
   (3) Situatia centralizata in conformitate cu alin. (2) va fi transmisa catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pana pe data de 28 a lunii urmatoare perioadei de raportare.
   Art. 16. - Anexele nr. 1-8*) fac parte integranta din prezenta norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor.
    ___________
   *) Anexele nr. 1-8 sunt reproduse in facsimil.

   ANEXA Nr. 1
la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor

    Model registru de evidenta a transporturilor de subproduse
animale ce nu sunt destinate consumului uman transmise
   
+----+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------+---------+-----+----------+---------+
| | | Alti generatori | Certi- |Doc. | | |
| | Cresterea animalelor | (abatoare, unitati de | ficat |mis- | | |
| | | transare, procesare, | sanitar |care | Trans- | Desti- |
| | | catering, alte unitati) |veterinar| | portator | natar |
| +--------------------------------------------------------+-----------------------+----------------------------+---------+-----+ | |
| | | Cantitate - to - | Cantitate - to - | Nr./ |Nr./ | | |
| | | | | data |data | | |
| +--------------------------------------------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----+---------+-----+ | |
| | | | | | | |Total|Cat.| | | Se va | Se va |
| | Nr. de animale/specia | Cat. 1 |Cat. 2|Total| Cat. 1 |Cat. 2| cat.| 3 | | |completa: |completa:|
| | | | | | | |1 + 2| | | | | |
|Nr. +---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+-----+----+------+-----+-----+----+------+-----+----+---------+-----+ | |
|crt.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trans- | Desti- |
| | | | | | | | | | |Numerele | | | | | | | | | | | | portator | natar |
| | | | | | | | | | | de | | | | | | | | | | | | Numarul | Nr. de |
| | |Ovi-| | | | | | | |identifi-| |Din | | | |Din | | | | | | de inma- |Aprobare |
| |Bo-|ne/ |Sui-|Eq-|Pa-| A. | A. | |Nr. | care |Total|care| | |Total|care| | | | | |triculare | san. |
| |vi-|Ca- | ne |vi-|sa-|Blana|Comp.|Altele|total| pentru | |SRM | | | |SRM | | | | | | a | Vet. |
| |ne |pri-| |ne |ri | | | | |carcasele| | | | | | | | | | | |mijlocului| |
| | | ne | | | | | | | | de | | | | | | | | | | | | de | |
| | | | | | | | | | | animale | | | | | | | | | | | |transport | |
| | | | | | | | | | |transmise| | | | | | | | | | | | Nr. de | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | aprobare | |
+----+---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+-----+----+------+-----+-----+----+------+-----+----+---------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+-----+----+------+-----+-----+----+------+-----+----+---------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+-----+----+------+-----+-----+----+------+-----+----+---------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+-----+----+------+-----+-----+----+------+-----+----+---------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+-----+----+------+-----+-----+----+------+-----+----+---------+-----+----------+---------+
   ANEXA Nr. 2
la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor

    Model registru de evidenta a transporturilor de subproduse
animale ce nu sunt destinate consumului uman receptionate
   
+----+----+----+------+---------+----------+--------------------------------------------------------+---------------+------------------------------+-----------+
| | | | |Expeditor| Trans- | Nr. de animale/specia | Cantitate | Mod de procesare |Transmitere|
| | | | | | portator | | - to - | |catre terti|
| | | | | | +---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+----------+----+---------+------+-------+-----+-----------+
| | |Doc.|Certi-| | | | | | | | | | | |Numerele | Cat. | | Desti- | | | | Nr./data |
| |Data|mis-|ficat | Se va | Se va | | | | | | | | | | de | 1 + 2 | | natia | | | | trans- |
|Nr. |re- |care|sani- |completa:|completa: | |Ovi-| | | | | | | |identifi-+-----+----+ | materi- | | Data | | portului |
|Crt.|cep-| | tar +---------+----------+Bo-|ne/ |Sui-|Eq-|Pa-| A. | A. | |Nr. | care | | |Cat.| alelor |Modul |proce- | |catre alta |
| |tiei|Nr./|vete- |Expeditor| Trans- |vi-|Ca- | ne |vi-|sa-|Blana|Comp.|Altele|total| pentru | | | 3 | in | de |sarii/ |Sarja| unitate |
| | |data|rinar | | portator |ne |pri-| |ne |ri | | | | |carcasele| |Din | | confor- |proce-|neutra-| | |
| | | | |Aprobarea|Numarul de| | ne | | | | | | | | de |Total|care| | mitate | sare |lizarii| |Numarul de |
| | | | Nr./ |sanitara | inmatri- | | | | | | | | | | animale | |SRM | | cu pct. | | | | inmatri- |
| | | | data | veteri- | culare a | | | | | | | | | |recepti- | | | | 4 al | | | | culare al |
| | | | | nara |mijlocului| | | | | | | | | | onate | | | |certifi- | | | |vehiculului|
| | | | | | de | | | | | | | | | |(cadavre)| | | | catului | | | | Nr. de |
| | | | | |transport | | | | | | | | | | | | | |veterinar| | | | aprobare |
+----+----+----+------+---------+----------+---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+-----+----+----+---------+------+-------+-----+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+------+---------+----------+---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+-----+----+----+---------+------+-------+-----+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+------+---------+----------+---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+-----+----+----+---------+------+-------+-----+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+------+---------+----------+---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+-----+----+----+---------+------+-------+-----+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+------+---------+----------+---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+-----+----+----+---------+------+-------+-----+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+------+---------+----------+---+----+----+---+---+-----+-----+------+-----+---------+-----+----+----+---------+------+-------+-----+-----------+
   ANEXA Nr. 3
la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor

    Model registru de evidenta a neutralizarii/procesarii subproduselor
animale ce nu sunt destinate consumului uman
   
+----+----+-------+--------+------+--------------+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------+------+
| | | | | | Tipul de | | | |
| | | | | |subproduse sau| | | |
| | | | | | materii | | Destinatia materiilor sau | |
| | | | | | rezultate in | Modalitatea de neutralizare | produselor rezultate in urma | |
| | | | | | urma | | procesarii/neutralizarii | |
| | | | | | procesarii | | | |
| | | | | |subproduselor | | | |
| | | |Nr./data| +----+----+----+---------+---------+------+------+------+-------+------+------+----------+--------------+------+------+ |
| | | Nr. | Doc. | | | | | | | | | | | | |Destinatar|Transportator | | | |
| | |sarjei/|miscare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Nr. |Data|lotului|care au |Canti-| | | | Metoda | | | | | | | | Se va | Se va | | | |
|Crt.| | de |insotit |tatea | | | | de | | | | | |Canti-| |completa: | completa: | |Indi- |Obser-|
| | |neutra-|subpro- | | | | | neutra- |Tipul de |Canti-|Rezul-| | |tatea |Rezul-| | Nr./data |Certi-|catia |vatii |
| | |lizare | dusele | |Cat.|Cat.|Cat.| lizare | produs |tatea |tatele|Inci- |Coinci-| de |tatele|Destinatar|transportului |ficat |conf. | |
| | | | din | | 1 | 2 | 3 | prin |rezultat | de |anali-|nerare|nerare |cenusa|anali-| | |sani- | pct. | |
| | | | sarja | | | | |procesare| din |produs|zelor | | | sau |zelor |Aprobarea |Transportator | tar | 4 | |
| | | | | | | | | sau |procesare|rezul-|efec- | | | alte |efec- |san. Vet. | |vete- | din | |
| | | | | | | | | modali- | | tata |tuate | | |rezi- |tuate | | Numarul de |rinar |Certi-| |
| | | | | | | | | tatea | | | | | |duuri | | |inmatriculare | |ficat | |
| | | | | | | | | de | | | | | |ramase| | |al vehiculului| | | |
| | | | | | | | |utilizare| | | | | | | | | Nr. de | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | aprobare | | | |
+----+----+-------+--------+------+----+----+----+---------+---------+------+------+------+-------+------+------+----------+--------------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+-------+--------+------+----+----+----+---------+---------+------+------+------+-------+------+------+----------+--------------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+-------+--------+------+----+----+----+---------+---------+------+------+------+-------+------+------+----------+--------------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+-------+--------+------+----+----+----+---------+---------+------+------+------+-------+------+------+----------+--------------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+-------+--------+------+----+----+----+---------+---------+------+------+------+-------+------+------+----------+--------------+------+------+------+
   ANEXA Nr. 4
la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor

    Model registru de evidenta a animalelor moarte receptionate
   
+----+------+------------+----------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+----------+----------+-------------+----------+
| | | | |Nr./data | Categoria |Documentul| | Data | | | | | |
| | | | | Doc. | de |prin care |Buletinul|confirmarii | Persoana | Sarja in |Destinatia| Documentele | |
| | | Nr. de |Certificat| miscare |subprodusse| se | de |mortalitatii| care a | care a | in cazul | insotitoare | |
|Nr. |Specia|identificare| sanitar | care au |in care se | solicita | analiza |in sistemul | confirmat | fost | in care | ale |Observatii|
|Crt.| |a animalului|veterinar | insotit |incadreaza | analize | pt. TSE | de |mortalitatea| procesat | nu se |transportului| |
| | | | | sub- +-----+-----+pentru TSE| (Nr./ |identificare| | si data |proceseaza| | |
| | | | |produsele|Cat. |Cat. |(Nr./data)| data) |a animalelor| |procesarii|in unitate| | |
| | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
+----+------+------------+----------+---------+-----+-----+----------+---------+------------+------------+----------+----------+-------------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------+------------+----------+---------+-----+-----+----------+---------+------------+------------+----------+----------+-------------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------+------------+----------+---------+-----+-----+----------+---------+------------+------------+----------+----------+-------------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------+------------+----------+---------+-----+-----+----------+---------+------------+------------+----------+----------+-------------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------+------------+----------+---------+-----+-----+----------+---------+------------+------------+----------+----------+-------------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------+------------+----------+---------+-----+-----+----------+---------+------------+------------+----------+----------+-------------+----------+
   ANEXA Nr. 5a)*)@
la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor
    ___________
    @Anexa a fost modificata prin art. I, pct. 1 din Ordinul nr. 5/2009.

    Document de miscare a subproduselor animale ce nu sunt
destinate consumului uman
Partea I: Original - exemplarul destinatarului
(Trebuie sa se pastreze la destinatar 2 ani)
    ___________
   *) Anexa nr. 5a) este reprodusa in facsimil.
   
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|SECTIUNEA 1. (Se completeaza de expeditor) Seria ....... Nr. ............ Data: .....................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Numele expeditorului/unitatea |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Nr. autorizarii/inregistrarii expeditorului |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Adresa expeditorului |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Adresa punctului de lucru al expeditorului |...............................................................|
| +------+------+------+------+------+------+----------------------------+
|Descrierea materialelor | Bov. |Ov./c | Sui. | Eqv. |Pasari|Altele| Tone Materii de|
| | | | | | | | categoria|
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Cadavre/Carcase | | | | | | | I | |
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Piei/Pene | | | | | | | II | |
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Organe | | | | | | | III| |
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Oase | | | | | | | |
| +------+------+------+------+------+------+---------- |
|Altele | | | | | | | |
| +------+------+------+------+------+------+----------+--------+--------+
| Cantitatea totala de subproduse| |Din care| |
| - tone -| |SRM (to)| |
| +----------+ +--------+
| +---------------------------------------------------------------+
|Numerele de identificare | |
|(numai pentru cadavre) | |
| +--------------+------------------------------------------------+
|Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea | |
|subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman:| |
| +------------------------------------------------+
|Destinatia materialelor (in conformitate cu pct. 4 din | |
|certificat) | |
| +------------------------------------------------+
|Numele si adresa unitatii ................................. |
| |
| Numele persoanei care semneaza Semnatura si stampila exp.: |
|pentru expeditor: ..................... ................................ |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|SECTIUNEA 2. (se completeaza de transportator) |
| +---------------------------------------------------------------+
|Numele transportatorului |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Adresa transportatorului |...............................................................|
| +-------------------------------+-------------------------------+
|Persoana de contact |Telefon |Fax |
+--------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|Declaratie: Materialul descris la sectiunea 1 a fost colectat de la expeditor si urmeaza a fi livrat la |
|destinatar in conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1774/2002 |
+-------------------+-----------------+------------------------+---------------------------------------------+
| Mijlocul de | Nr. |Autorizatia de transport|Nr. declaratiei de curatare si dezinfectare a|
| transport | inmatriculare | (nr. data): | vehiculului/containerului: |
| ................. | ............... | ...................... | ........................... |
+-------------------+-----------------+------------------------+---------------------------------------------+
|Numele persoanei care semneaza Semnatura |
|pentru transportator (soferului sau delegatului): |
|(soferul sau delegatul) .......................... .......................... |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|SECTIUNEA 3. (Se completeaza de destinatar/primitor) |
+---------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+
|Numele destinatarului |..............................................................|
+---------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+
|Nr. autorizarii destinatarului |..............................................................|
| +--------------------------------------------------------------+
|Adresa destinatarului |..............................................................|
| +--------------------------------------------------------------+
|Adresa punctului de lucru al destinatarului |..............................................................|
| +--------------------------------------------------------------+
|Subsemnatul confirm ca materialul descris la sectiunea 1 a fost receptionat la unitatea mentionata a |
|destinatarului de la transportatorul prevazut la sectiunea 2, in conformitate cu prevederile Regulamentului |
|CE 1774/2002. |
| |
|Profilul de activitate al destinatarului: procesare: categoria 1 [], categoria 2 [], categoria 3 []; |
|incinerare []; biogaz []; compostare []; depozitare intermediara: categoria 1 [], categoria 2 [], |
|categoria 3 []; depozitare produse procesate: categoria 1 [], categoria 2 [], categoria 3 []; |
|unitate tehnica []; unitate hrana animale de companie []; utilizator subproduse de origine animala: |
|categoria 1 [], categoria 2 [], categoria 3 []; utilizator faina proteica ca ameliorator de sol: |
|categoria 2 [], categoria 3 []; rampa de gunoi (conform Directivei de mediu nr. 1999/31) []; unitate de |
|combustie a grasimilor []; coincinerare []; unitate biodiesel [] |
| +----------------------------+----------------------------------------------+
|Numele persoanei care semneaza | |Semnatura si stampila |
|pentru destinatar | ........................ |destinatarului: ............................ |
+--------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------+
   ANEXA Nr. 5b)*)@
la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor
    ___________
    @Anexa a fost modificata prin art. I, pct. 2 din Ordinul nr. 5/2009.

    Document de miscare a subproduselor
animale ce nu sunt destinate consumului uman
Partea II: Copia transportatorului
(Trebuie pastrata de transportator 2 ani)
    ___________
   *) Anexa nr. 5b) este reprodusa in facsimil.
   
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|SECTIUNEA 1. (Se completeaza de expeditor) Seria ....... Nr. ............ Data: .....................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Numele expeditorului/unitatea |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Nr. autorizarii/inregistrarii expeditorului |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Adresa expeditorului |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Adresa punctului de lucru al expeditorului |...............................................................|
| +------+------+------+------+------+------+----------------------------+
|Descrierea materialelor | Bov. |Ov./c | Sui. | Eqv. |Pasari|Altele| Tone Materii de|
| | | | | | | | categoria|
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Cadavre/Carcase | | | | | | | I | |
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Piei/Pene | | | | | | | II | |
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Organe | | | | | | | III| |
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Oase | | | | | | | |
| +------+------+------+------+------+------+---------- |
|Altele | | | | | | | |
| +------+------+------+------+------+------+----------+--------+--------+
| Cantitatea totala de subproduse| |Din care| |
| - tone -| |SRM (to)| |
| +----------+ +--------+
| +---------------------------------------------------------------+
|Numerele de identificare | |
|(numai pentru cadavre) | |
| +--------------+------------------------------------------------+
|Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea | |
|subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman:| |
| +------------------------------------------------+
|Destinatia materialelor (in conformitate cu pct. 4 din | |
|certificat) | |
| +------------------------------------------------+
|Numele si adresa unitatii ................................. |
| |
| Numele persoanei care semneaza Semnatura si stampila exp.: |
|pentru expeditor: ..................... ................................ |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|SECTIUNEA 2. (se completeaza de transportator) |
| +---------------------------------------------------------------+
|Numele transportatorului |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Adresa transportatorului |...............................................................|
| +-------------------------------+-------------------------------+
|Persoana de contact |Telefon |Fax |
+--------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|Declaratie: Materialul descris la sectiunea 1 a fost colectat de la expeditor si urmeaza a fi livrat la |
|destinatar in conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1774/2002 |
+-------------------+-----------------+------------------------+---------------------------------------------+
| Mijlocul de | Nr. |Autorizatia de transport|Nr. declaratiei de curatare si dezinfectare a|
| transport | inmatriculare | (nr. data): | vehiculului/containerului: |
| ................. | ............... | ...................... | ........................... |
+-------------------+-----------------+------------------------+---------------------------------------------+
|Numele persoanei care semneaza Semnatura |
|pentru transportator (soferului sau delegatului): |
|(soferul sau delegatul) .......................... .......................... |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|SECTIUNEA 3. (Se completeaza de destinatar/primitor) |
+---------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+
|Numele destinatarului |..............................................................|
| +--------------------------------------------------------------+
|Nr. autorizarii destinatarului |..............................................................|
| +--------------------------------------------------------------+
|Adresa destinatarului |..............................................................|
| +--------------------------------------------------------------+
|Adresa punctului de lucru al destinatarului |..............................................................|
| +--------------------------------------------------------------+
|Subsemnatul confirm ca materialul descris la sectiunea 1 a fost receptionat la unitatea mentionata a |
|destinatarului de la transportatorul prevazut la sectiunea 2, in conformitate cu prevederile Regulamentului |
|CE 1774/2002. |
| |
|Profilul de activitate al destinatarului: procesare: categoria 1 [], categoria 2 [], categoria 3 []; |
|incinerare []; biogaz []; compostare []; depozitare intermediara: categoria 1 [], categoria 2 [], |
|categoria 3 []; depozitare produse procesate: categoria 1 [], categoria 2 [], categoria 3 []; |
|unitate tehnica []; unitate hrana animale de companie []; utilizator subproduse de origine animala: |
|categoria 1 [], categoria 2 [], categoria 3 []; utilizator faina proteica ca ameliorator de sol: |
|categoria 2 [], categoria 3 []; rampa de gunoi (conform Directivei de mediu nr. 1999/31) []; unitate de |
|combustie a grasimilor []; coincinerare []; unitate biodiesel [] |
| +----------------------------+----------------------------------------------+
|Numele persoanei care semneaza | |Semnatura si stampila |
|pentru destinatar | ........................ |destinatarului: ............................ |
+--------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------+
   ANEXA Nr. 5c)*)@
la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor
    ___________
    @Anexa a fost modificata prin art. I, pct. 3 din Ordinul nr. 5/2009.

    Document de miscare a subproduselor
animale ce nu sunt destinate consumului uman
Partea III: Copia primitorului pentru a fi retransmisa expeditorului
(Trebuie retransmisa expeditorului si pastrata de acesta 2 ani)
    ___________
   *) Anexa nr. 5c) este reprodusa in facsimil.
   
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|SECTIUNEA 1. (Se completeaza de expeditor) Seria ....... Nr. ............ Data: .....................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Numele expeditorului/unitatea |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Nr. autorizarii/inregistrarii expeditorului |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Adresa expeditorului |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Adresa punctului de lucru al expeditorului |...............................................................|
| +------+------+------+------+------+------+----------------------------+
|Descrierea materialelor | Bov. |Ov./c | Sui. | Eqv. |Pasari|Altele| Tone Materii de|
| | | | | | | | categoria|
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Cadavre/Carcase | | | | | | | I | |
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Piei/Pene | | | | | | | II | |
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Organe | | | | | | | III| |
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Oase | | | | | | | |
| +------+------+------+------+------+------+---------- |
|Altele | | | | | | | |
| +------+------+------+------+------+------+----------+--------+--------+
| Cantitatea totala de subproduse| |Din care| |
| - tone -| |SRM (to)| |
| +----------+ +--------+
| +---------------------------------------------------------------+
|Numerele de identificare | |
|(numai pentru cadavre) | |
| +--------------+------------------------------------------------+
|Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea | |
|subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman:| |
| +------------------------------------------------+
|Destinatia materialelor (in conformitate cu pct. 4 din | |
|certificat) | |
| +------------------------------------------------+
|Numele si adresa unitatii ................................. |
| |
| Numele persoanei care semneaza Semnatura si stampila expeditorului |
|pentru expeditor: ..................... ............................... |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|SECTIUNEA 2. (se completeaza de transportator) |
| +---------------------------------------------------------------+
|Numele transportatorului |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Adresa transportatorului |...............................................................|
| +-------------------------------+-------------------------------+
|Persoana de contact |Telefon |Fax |
+--------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|Declaratie: Materialul descris la sectiunea 1 a fost colectat de la expeditor si urmeaza a fi livrat la |
|destinatar in conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1774/2002 |
+-------------------+-----------------+------------------------+---------------------------------------------+
| Mijlocul de | Nr. |Autorizatia de transport|Nr. declaratiei de curatare si dezinfectare a|
| transport | inmatriculare | (nr. data): | vehiculului/containerului: |
| ................. | ............... | ...................... | ........................... |
+-------------------+-----------------+------------------------+---------------------------------------------+
|Numele persoanei care semneaza Semnatura |
|pentru transportator (soferului sau delegatului): |
|(soferul sau delegatul) .......................... .......................... |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|SECTIUNEA 3. (Se completeaza de destinatar/primitor) |
+---------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+
|Numele destinatarului |..............................................................|
| +--------------------------------------------------------------+
|Nr. autorizarii destinatarului |..............................................................|
| +--------------------------------------------------------------+
|Adresa destinatarului |..............................................................|
| +--------------------------------------------------------------+
|Adresa punctului de lucru al destinatarului |..............................................................|
| +--------------------------------------------------------------+
|Subsemnatul confirm ca materialul descris la sectiunea 1 a fost receptionat la unitatea mentionata a |
|destinatarului de la transportatorul prevazut la sectiunea 2, in conformitate cu prevederile Regulamentului |
|CE 1774/2002. |
| |
|Profilul de activitate al destinatarului: procesare: categoria 1 [], categoria 2 [], categoria 3 []; |
|incinerare []; biogaz []; compostare []; depozitare intermediara: categoria 1 [], categoria 2 [], |
|categoria 3 []; depozitare produse procesate: categoria 1 [], categoria 2 [], categoria 3 []; |
|unitate tehnica []; unitate hrana animale de companie []; utilizator subproduse de origine animala: |
|categoria 1 [], categoria 2 [], categoria 3 []; utilizator faina proteica ca ameliorator de sol: |
|categoria 2 [], categoria 3 []; rampa de gunoi (conform Directivei de Mediu nr. 1999/31) []; unitate de |
|combustie a grasimilor []; coincinerare []; unitate biodiesel [] |
| +----------------------------+----------------------------------------------+
|Numele persoanei care semneaza | |Semnatura si stampila |
|pentru destinatar | ........................ |destinatarului: ............................ |
+--------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------+
   ANEXA Nr. 5d)*)@
la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor
    ___________
    @Anexa a fost modificata prin art. I, pct. 4 din Ordinul nr. 5/2009.

    Document de miscare a subproduselor
animale ce nu sunt destinate consumului uman
Partea IV: Matca
(Ramane la expeditor. Se pastreaza impreuna cu Partea III
dupa receptionarea acesteia)
    ___________
   *) Anexa nr. 5d) este reprodusa in facsimil.
   
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|SECTIUNEA 1. (Se completeaza de expeditor) Seria ....... Nr. ............ Data: .....................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Numele expeditorului/unitatea |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Nr. autorizarii/inregistrarii expeditorului |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Adresa expeditorului |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Adresa punctului de lucru al expeditorului |...............................................................|
| +------+------+------+------+------+------+----------------------------+
|Descrierea materialelor | Bov. |Ov./c | Sui. | Eqv. |Pasari|Altele| Tone Materii de|
| | | | | | | | categoria|
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Cadavre/Carcase | | | | | | | I | |
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Piei/Pene | | | | | | | II | |
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Organe | | | | | | | III| |
| +------+------+------+------+------+------+---------- +--------+
|Oase | | | | | | | |
| +------+------+------+------+------+------+---------- |
|Altele | | | | | | | |
| +------+------+------+------+------+------+----------+--------+--------+
| Cantitatea totala de subproduse| |Din care| |
| - tone -| |SRM (to)| |
| +----------+ +--------+
| +---------------------------------------------------------------+
|Numerele de identificare | |
|(numai pentru cadavre) | |
| +--------------+------------------------------------------------+
|Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea | |
|subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman:| |
| +------------------------------------------------+
|Destinatia materialelor (in conformitate cu pct. 4 din | |
|certificat) | |
| +------------------------------------------------+
|Numele si adresa unitatii ................................. |
| |
| Numele persoanei care semneaza Semnatura si stampila expeditorului |
|pentru expeditor: ..................... ............................... |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|SECTIUNEA 2. (se completeaza de transportator) |
| +---------------------------------------------------------------+
|Numele transportatorului |...............................................................|
| +---------------------------------------------------------------+
|Adresa transportatorului |...............................................................|
| +-------------------------------+-------------------------------+
|Persoana de contact |Telefon |Fax |
+--------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|Declaratie: Materialul descris la sectiunea 1 a fost colectat de la expeditor si urmeaza a fi livrat la |
|destinatar in conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1774/2002 |
+-------------------+-----------------+------------------------+---------------------------------------------+
| Mijlocul de | Nr. |Autorizatia de transport|Nr. declaratiei de curatare si dezinfectare a|
| transport | inmatriculare | (nr. data): | vehiculului/containerului: |
| ................. | ............... | ...................... | ........................... |
+-------------------+-----------------+------------------------+---------------------------------------------+
|Numele persoanei care semneaza Semnatura |
|pentru transportator (soferului sau delegatului): |
|(soferul sau delegatul) .......................... .......................... |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ANEXA Nr. 6@
la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor
    ___________
    @Anexa a fost modificata prin art. I, pct. 2 din Ordinul nr. 273/2006.
   
AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR      Nr. ...........
POSTUL DE INSPECTIE LA FRONTIERA .............. Data ..........
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ............ Ora ...........
Circumscriptia sanitar-veterinara ................
    CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR*)
pentru subprodusele animale care nu sunt destinate consumului uman
(se utilizeaza si pentru materii obtinute in urma procesarii acestora)
    ___________
   *) Se va completa pentru un vehicul sau pentru un container in cazul transportului in containere.
   
  1. Catre unitatea/persoana ......................................................................
(se va preciza calitatea acesteia: SC, AF, PFA, PF....)
Adresa unitatii/fermei/exploatatiei .............................................................
2. Subsemnatul ..................................................................................
(numele si prenumele medicului veterinar)
3. a) Urmatoarele subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman: .........
...................................................................................................,
(se vor specifica subprodusele)
cu urmatoarele numere de identificare: .........................................................;
(numai pentru animalele identificate in sistem unic)
b) stocate/depozitate: .........................................................................;
(se precizeaza locatia/adresa punctului de lucru)
c) incadrate in categoria de subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman
.................................................................................................. .
(se va preciza categoria I, II sau III)
4. In conformitate cu prezentul certificat sanitar-veterinar, aveti obligatia ca in termen de
maximum 48 de ore sa asigurati transportul materiilor prevazute la pct. 3, in conformitate cu
prevederile legale referitoare la categoria acestora, pentru a fi ................................ .
(se va preciza modul de procesare)
5. Modul de marcare a subproduselor: .......................................................... .
(se va preciza modul de marcare)

Numele si prenumele medicului veterinar
(parafa)
Semnatura medicului veterinar Stampila
..................................
   ANEXA Nr. 7
la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor
   
     Tiparita si distribuita prin                    Nr. .............
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta Alimentelor
Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Data: ...........
Alimentelor .................

Declaratie
de curatire si dezinfectare a vehiculului/containerului

+---------------------------------------------+
1. Unitatea | |
+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
Adresa unitatii | |
+---------------------------------------------+
Adresa punctului de lucru | |
+---------------------------------------------+
Aprobarea sanitara veterinara a punctului | |
de lucru (pentru curatire si dezinfectie) | |
+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
2. Subsemnatul, reprezentant al unitatii | |
(numele si prenumele cu majuscule) | |
+---------------------------------------------+
Declaram, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (3) al Normei sanitare veterinare ce
stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele animale ce nu sunt destinate
consumului uman aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului
nr. 723/2003 (Regulamentul UE 1774/2002) ca mijlocul de transport prezentat la pct. 3
indeplineste conditiile prevazute in Cap. II al anexei nr. 2 din ordinul mentionat.
Actiunea de curatire, spalare si dezinfectare a fost efectuata in unitatea prevazuta
la pct. 1 si:
+-----------------------+
- a fost inregistrata in registrul de dezinfectii la pozitia nr./data | |
+-----------------------+
sau
+-----------------------+
- s-a intocmit actul de dezinfectie nr./data | |
+-----------------------+
3.
Numarul de inmatriculare al vehiculului
Indicativul/alte elemente de identificare (a containerului):
Marca:
Modelul:
Categoria:
Nr. aprobarii sanitare veterinare a vehiculului:
Proprietarul:
Adresa proprietarului:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Semnatura Stampila Ora Data
+------------------------------+------------------------------+---------------+---------------+
| | | | |
+------------------------------+------------------------------+---------------+---------------+
   ANEXA Nr. 8
la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor

    Model de raportare trimestriala a subproduselor animale
ce nu sunt destinate consumului uman
(se completeaza de toate persoanele fizice sau juridice care
produc sau genereaza in vreun fel subproduse animale ce nu sunt
destinate consumului uman)
   
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+---------------+
| | Sectiunea 1 | Sectiunea 2 | Total general |
| | | | |
| | Animale moarte | Subproduse animale ce nu sunt destinate | Sectiunea 1 + |
| | | consumului animal altele decat cadavrele (provenite | sectiunea 2 |
| | | din abatoare, unitati de transare, procesare, | |
| | | catering, alte unitati) | |
| +-------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----+
| | | | | Total |Cat.|
| | | Cantitate - to - | Cantitate - to - | Cat. | 3 |
| | | | | 1 + 2 | |
|Nr. +-------------------------------------------+--------+----+-----+--------------+--------+----+-----+----------------+----+----------------+-----+----+----+
|Crt.| | | | | Din care | | | | Din care | | Din care | |Din | |
| | | | | +------+-------+ | | +--------+-------+ +--------+-------+ |care| |
| | | | | | | | | | | Ingro- | | | Ingro- | | |SMR | |
| | | |Cat.|Total| |Trans- | | | | pate | | | pate | +-----+----+----+
| | Nr. de animale/specia |Cat. 1 | 2 |cat. |Ingro-| mise | Cat. 1 | | | in |Trans- | | in |Trans- | | | |
| | | | |1 + 2| pate | la | |Cat.|Total| condi- | mise |Cat.| condi- | mise | | | |
| | | | | | |neutra-| | 2 |cat. | tiile | la | 3 | tiile | la | | | |
| | | | | | |lizare | | |1 + 2| HG |neutra-| | HG |neutra-| | | |
| | | | | | | | | | |349/2005|lizare | |349/2005|lizare | | | |
| +---+----+----+---+----+----+-----+---+-----+---+----+----+-----+------+-------+---+----+ | |privind | | |privind | | | | |
| | |Ovi-| | | | | | | Nr. | | | | | | | | | | |depozi- | | |depozi- | | | | |
| |Bo-|ne/ |Sui-|Eq-|Pa- | A. | A. |Al-|total|To-|Din | | | | |To-|Din | | | tarea | | | tarea | | | | |
| |vi-|Ca- | ne |vi-|sari|Bla-|Comp.|te-| de |tal|care| | | | |tal|care| | | deseu- | | | deseu- | | | | |
| |ne |pri-| |ne | | na | |le |ani- | |SMR | | | | | |SMR | | | rilor | | | rilor | | | | |
| | | ne | | | | | | |male | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---+----+----+---+----+----+-----+---+-----+---+----+----+-----+------+-------+---+----+----+-----+--------+-------+----+--------+-------+-----+----+----+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
+----+---+----+----+---+----+----+-----+---+-----+---+----+----+-----+------+-------+---+----+----+-----+--------+-------+----+--------+-------+-----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---+----+----+---+----+----+-----+---+-----+---+----+----+-----+------+-------+---+----+----+-----+--------+-------+----+--------+-------+-----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---+----+----+---+----+----+-----+---+-----+---+----+----+-----+------+-------+---+----+----+-----+--------+-------+----+--------+-------+-----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---+----+----+---+----+----+-----+---+-----+---+----+----+-----+------+-------+---+----+----+-----+--------+-------+----+--------+-------+-----+----+----+
|To- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|tal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---+----+----+---+----+----+-----+---+-----+---+----+----+-----+------+-------+---+----+----+-----+--------+-------+----+--------+-------+-----+----+----+
   *) nr. criteriu va fi inlocuit la nivelul DSVSA cu numele unitatii de la care s-a receptionat raportarea
   **) nr. criteriu va fi inlocuit la nivelul IISPV cu numele DSVSA de la cere s-a receptionat raportarea