Informarea candidaţilor privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul concursului pe post, organizat la data de 19.09.2023 proba scrisă

Informarea candidaţilor privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul concursului pe post, organizat la data de 19.09.2023(proba scrisă)

 

 

Informarea candidaţilor privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal, la probele de concurs, din etapa de selecție a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, în conformitate cu prevederile art. 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679 şi cu cele ale art. 5 alin. (2) din Procedura și condițiile tehnice pentru înregistrarea audio- video a probelor de concurs ale proiectului – pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante, accesul la înregistrarea probelor de concurs și stocarea înregistrării, prevăzute în Anexă la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 351/2023 pentru aprobarea procedurii şi a condiţiilor tehnice pentru înregistrarea audio-video a probelor de concurs ale proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, accesul la înregistrarea probelor de concurs şi stocarea înregistrării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 332/20.04.2023.

ANSVSA respectă cerințele legale dând dovadă de responsabilitate în prelucrarea datelor personale și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să respecte principiile de protecție a datelor personale și să integreze garanțiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a vă proteja drepturile și libertățile fundamentale.

Conform legislației în vigoare, dumneavoastră aveți calitatea de „persoana vizata”, adică sunteți o persoana fizică identificată sau identificabilă ale cărei informații le prelucrăm.

Prelucrarea datelor dumneavoastră se face în baza unui temei legal și avem datoria de a va informa despre drepturile de care dispuneți:

– Dreptul de acces al persoanei vizate, articolul15 din Regulamentul (UE) 2016/679;

– Dreptul la rectificare, articolul 16 din Regulamentul (UE) 2016/679;

– Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), articolul 17 din Regulamentul (UE) 2016/679;
– Dreptul la restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulamentul(UE) 2016/679;

– Dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulamentul (UE) 2016/679;

-Dreptul la opoziție, articolul 21 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Prelucrările înregistrărilor audio video nu fac parte dintr-un proces decizional individual automatizat și nu vor crea profiluri în mod automat, așa cum este specificat la articolul 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, pentru asigurarea transparenței, vă furnizăm următoarele informații obligatorii, impuse operatorului conform Regulamentului (UE) 2016/679:

1. IDENTITATEA ŞI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI:

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Piața Presei Libere nr. 1, Corp D1, sector 1, e-mail: office@ansvsa.ro, pdcp@ansvsa.ro.

 

2. SCOPUL ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL:

Organizarea şi desfăşurarea etapei de selecție a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, conform anexei nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv proba scrisă și interviu:

– efectuarea apelului nominal al candidaților prezenți în sala de examen și confirmarea identității acestora,

– prevenirea și depistarea tentativelor de fraudă, sau/şi, după caz, pentru verificarea suspiciunilor de fraudă,

–  notarea probei interviu.

 

3. TIPUL DE DATE CARE VOR FI COLECTATE ŞI UTILIZATE:

Datele cu caracter personal care se regăsesc în documentele prevăzute la art. 81 alin. (2) din anexa nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, ce au constituit dosarul dvs. de concurs, în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs, precum şi datele personale furnizate în timpul procesului de înregistrare. Datele solicitate includ: nume, prenume și adresa de e-mail.

Datele cu caracter personal solicitate şi prelucrate la derularea probelor de concurs sunt: datele din cartea de identitate, numărul de telefon, informații privind cariera profesională, precum și documente care atestă studii și certificări, certificat de cazier judiciar, adeverință medicală, semnătură, imagine, voce.

Orice alte informații personale ce vor fi furnizate de către dumneavoastră la dosar și care nu sunt necesare pentru dosarul de concurs vor fi șterse în momentul identificării.

 

4. DESTINATARII CATEGORIILOR DE DATE:

Membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, secretarii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi persoanele desemnate ca fiind responsabile cu derularea şi monitorizarea procesului de supraveghere audio-video care prelucrează date cu caracter personal pentru Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în etapa de selecție a proiectului-pilot.

 

5. TERMENUL MINIM DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Este de un an de la data afişării rezultatelor finale ale etapei de selecție a proiectului- pilot de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

 

6. TERMENUL MAXIM DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Este de un an şi trei luni de la data afişării rezultatelor finale ale etapei de selecţie a proiectului-pilot.
În funcție de natura contestațiilor, acest termen se poate prelungi în funcție de legislația în vigoare privind soluționarea contestațiilor.

 

7. MODALITATEA DE CONTESTARE A EVENTUALELOR NEREGULI PRIVIND PRELUCRARILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL:

Se realizează prin adresarea unei plângeri la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.

Adresa web unde se pot depune plângeri pentru prelucrări de date cu caracter personal neconforme cu legislația în vigoare https://www.dataprotection.ro/.