Examen de promovare în grad profesional imediat următor celui deţinut a unor funcţionari publici de execuţie

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor organizează în data de 07.12.2017, ora 10.30 (proba scrisă) examen de promovare în grad profesional imediat următor celui deţinut a unor funcţionari publici de execuţie din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ullterioare.

 

Formular pentru înscrierea la concurs – format editabil word

 

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI:

Dosarul de înscriere la examen se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea  examenului de promovare în grad profesional, respectiv în perioada 01.11.2017 – 20.11.2017, inclusiv.

Examenul constă în 3 etape:

Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în perioada  21.11.2017 – 27.11.2017 respectiv, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere la examen.

Proba scrisă va avea loc în data de 07.12.2017, la sediul instituţiei, ora 10.30.

Proba interviu se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Proba scrisă şi interviul se punctează cu maximum 100 puncte fiecare.

Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 puncte.

Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de mimum 100 de puncte şi se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional se comunică candidaţilor, prin afişare, la avizierul instituţiei , în termen de 3 zile lucrătoare de la susţinerea interviului.

Condiţii de participare şi acte necesare:

În vederea participării la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „ bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/ 1999, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la examen, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată, va conţine obligatoriu:

 1. copie după carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea stabilirii vechimii în gradul profesional din care promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
 3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare (se poate ridica şi de la Serviciul resurse umane şi salarizare);

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la Serviciul resurse umane şi salarizare, secretariatul comisiilor de examen fiind asigurat astfel:

 • Daniela Şerban – consilier în cadrul Serviciului resurse umane şi salarizare – pentru:
 1. Direcţia sănătatea animalelor;
 2. Direcţia produse medicinale veterinare şi nutriţie animală;
 3. Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală;
  • Camelia Păunică – consilier în cadrul Serviciului resurse umane şi salarizare – pentru:
   1. Serviciul comunicare,
   2. Serviciul implementare programe;
   3. Direcţia economică.

Bibliografia pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei sănătatea animalelor care îndeplinesc condiţiile în vederea înscrierii la concursul de promovare în grad este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/ 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei produse medicinale veterinare şi nutriţie animală care îndeplinesc condiţiile în vederea înscrierii la concursul de promovare în grad este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/ 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/ autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.187/ 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.95/ 2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.81/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de disgnostic de uz veterinar, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei siguranţa alimentelor de origine animală care îndeplinesc condiţiile în vederea înscrierii la concursul de promovare în grad este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 10 /2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 55 / 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 57 / 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare;
 7. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;
 8. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare;
 9. Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;
 10. Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi  de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare.

Bibliografia pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei economice care îndeplinesc condiţiile în vederea înscrierii la concursul de promovare în grad este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republică, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciului comunicare care îndeplinesc condiţiile în vederea înscrierii la concursul de promovare în grad este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciului implementare programe care îndeplinesc condiţiile în vederea înscrierii la concursul de promovare în grad este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12015 40180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

 

Formular pentru înscrierea la concurs – format editabil word

 

Anunţul de examen a fost afişat pe pagina de web a instituţiei – www.ansvsa.ro – rubrica „Oportunități de angajare” şi la avizierul instituţiei în data de 01.11.2017.