Examen de promovare în grad profesional – 26.10.2020 proba scrisă

ANUNŢ

 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor organizează, la data de 26.10.2020 (proba scrisă), ora 10.30, concurs/examen de promovare în grad profesional, la sediul său din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, etajul 4, sala de şedinţe.

Funcţiile publice de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior şi structurile din care acestea fac parte sunt următoarele:

I. Consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Nutriţia Animalelor, Direcţia Bunăstarea şi Nutriţia Animalelor, Direcţia Generală Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor;

II. Consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Registratură – Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară;

III. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Juridic – Direcţia Juridică;

IV. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Strategii Reglementare şi Monitorizare Siguranţa Alimentelor de Origine Nonanimală, Direcţia Siguranţa Alimentelor de Origine Nonanimală, Direcţia Generală Siguranţa Alimentelor;

V. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Administrare Baze de Date, Statistică şi Evidenţă Informatizată, Direcţia Evidenţă Informatizată, Tehnologia Informaţiei şi Gestiunea Activităţilor de Import – Export, Direcţia Generală Control Oficial;

VI. Consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Gestiune Funcţii Publice şi Salarizare – Direcţia Resurse Umane.

 

Formular de înscriere

 

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere se vor depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare în grad, respectiv de la data de 24. 09.2020, până la data de 13.10.2020, după cum urmează:

– dosarele pentru funcţiile prezentate mai sus, la punctele cu nr. I, II şi III, la doamna Camelia Gianina Păunică, consilier în cadrul Direcţiei Resurse Umane;

– dosarele pentru funcţiile prezentate mai sus, la punctele cu nr. IV, V şi VI, la domnul Duţă Ionuţ Mircea, consilier în cadrul Direcţiei Resurse Umane.

 

Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu:

– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ataşat prezentului anunţ (poate fi ridicat şi de la Direcţia Resurse Umane, camera 303);

– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

– adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Documentele menţionate mai sus vor fi prezentate îndosariate într-un dosar cu şină.

 

Examenul de promovare în gradul profesional constă în trei probe succesive, după cum urmează:

selecţia dosarelor de înscriere: comisia de concurs selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

proba scrisă: redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

interviul: se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă se pot prezenta la următoarea probă.

Selectia dosarelor de înscriere se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Proba scrisă va avea loc la data de 26.10.2020, ora 10.30, la sediul instituţiei şi poate consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul administraţiei publice, precum şi cunoaşterea tematicilor privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă, iar nerespectarea acestor dispoziţiilor atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Proba interviu se va susţine doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Data şi ora interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Proba scrisă şi interviul se punctează cu maximum 100 puncte fiecare.

Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 puncte.

Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimim 100 puncte şi se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe, prin afişare la locul desfăşurării concursului/examenului şi pe pagina de internet a ANSVSA, la secţiunea ,,oportunităţi de angajare”.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

 

Bibliografia şi atribuţiile aferente funcţiilor publice pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în grad sunt următoarele:

 

I. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Nutriţia Animalelor, Direcţia Bunăstarea şi Nutriţia Animalelor, Direcţia Generală Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor:

 

Bilbiografia:

 1. Constituţia României, republicată ;
 2. Titlul Işi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 7. Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală, cu modificarile si completările ulterioare;
 10. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 12. Regulamentul (UE) 625/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), cu modificările şi completările ulterioare;

 

Atribuţiile postului:

 1. Elaborează norme sanitar – veterinare, instrucţiuni tehnice, ghiduri, strategii, proceduri şi fişe de inspecţie, în domeniul nutriţiei animalelor şi S.N.C.U.;
 2. Elaborează, actualizează şi transmite documentaţiile tehnice/operaţionale specifice necesare pentru asigurarea desfăşurării unei activităţi coerente şi unitare pe întreg teritoriul ţării în domeniul nutriţiei animalelor şi trasabilităţii hranei pentru animale, realizată de structurile de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. şi/sau de I.I.S.P.V.;
 3. Monitorizează periodic activitatea D.S.V.S.A., prin primirea/centralizarea/analiza rezultatelor obţinute în urma activităţilor specifice de autorizare/înregistrare a operatorilor din domeniul nutriţiei animalelor, desfăsurate de acestea, precum şi transmiterea spre publicare pe website-ul instituţiei a datelor de interes public;
 4. Asigură funcţionarea unui sistem de informare privind nutriţia animalelor în ceea ce priveşte premixurile, aditivii furajeri, furajele medicamentate şi furajele combinate;
 5. Întocmeşte lista unităţilor din domeniul nutriţiei animalelor şi monitorizează înregistrările din lista operatorilor din domeniul nutriţiei animale autorizaţi/înregistraţi sanitar – veterinar;
 6. Utilizează datele obţinute din activităţile specifice derulate de D.S.V.S.A. privind circulaţia premixurilor, aditivilor furajeri, furajelor medicamentate şi a furajelor combinate, în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ;
 7. Reprezintă A.N.S.V.S.A. în relaţiile cu ministerele şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice, centrale şi locale, în limita competenţelor specifice;
 8. Reprezintă punctul de contact în domeniul nutriţiei animalelor şi S.N.C.U, participă la reuniuni tehnice, la formularea de răspunsuri scrise, precum şi la elaborarea de mandate de reprezentare şi de puncte de vedere tehnice;
 9. Elaborează cadrul legal, procedurile şi fişele de inspecţie specifice implementării S.M.R. 4, în domeniul nutriţiei animalelor, pe care le supune avizării instituţiilor publice care au delegat atribuţiile referitoare la realizarea controalelor în acest domeniu;
 10. Participă la activităţile necesare desfăşurării misiunilor de evaluare efectuate de structurile competente din cadrul C.E. şi internaţionale, în domeniul de competenţă;
 11. Participă, potrivit domeniului de competenţă, la întocmirea răspunsului la planurile de acţiune pentru remedierea neconformităţilor, la recomandările reprezentanţilor structurilor din cadrul C.E. şi internaţionale, în urma misiunilor de evaluare ale acestora;
 12. Propune punerea în aplicare a recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de evaluare desfăşurate de structurile competente din cadrul C.E. şi internaţionale;
 13. Elaborează cadrul legal, procedurile şi fişele de inspecţie specifice implementării S.M.R. 4, în domeniul nutriţiei animalelor, pe care le supune avizării instituţiilor publice care au delegat atribuţiile referitoare la realizarea controalelor în acest domeniu;
 14. Participă la programele de instruire organizate de C.E., alte organisme internaţionale sau de autorităţile competente din ţările terţe în domeniul nutriţiei animalelor şi S.N.C.U., potrivit competenţelor specifice;
 15. Monitorizează implementarea legislaţiei referitoare la S.N.C.U.;
 16. Elaborează puncte de vedere tehnice privind proiectele legislative naţionale şi europene, documentele de lucru specifice dezbătute în cadrul Comitetelor Permanente, grupurilor de lucru şi reuniunilor C.V.O.;
 17. Participă la reuniunile tehnice şi la grupurile de lucru la nivel de experţi organizate de C.E., în domeniul de competenţă;
 18. Actualizează periodic lista unităţilor şi operatorilor din domeniul S.N.C.U.;
 19. Colaborează cu specialişti din cadrul altor direcţii de specialitate din A.N.S.V.S.A. şi al altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ din domeniul S.N.C.U.;
 20. Colaborează cu autorităţile veterinare centrale din ţări terţe în vederea stabilirii cerinţelor sanitar – veterinare şi a modelelor de certificate de sănătate pentru diferite subproduse de origine animală şi produse derivate destinate expedierii în aceste ţări;
 21. Propune şi coordonează, potrivit domeniului de competenţă, activităţi de informare, grupuri de lucru şi proiecte pilot;
 22. Participă, potrivit competenţelor, la elaborarea unor proiecte sau protocoale cu alte instituţii;
 23. Iniţiază şi participă la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale, inclusiv de cercetare – dezvoltare, din domeniul specific de activitate, după caz;
 24. Elaborează strategii şi programe în domeniul de competenţă, împreună cu alte instituţii, la dispoziţia conducerii ierarhice;
 25. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. şi ale persoanelor fizice sau juridice, potrivit domeniului de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 26. Implementează procedurile generale elaborate la nivelul A.N.S.V.S.A. şi elaborează proceduri specifice, pe domeniul nutriţiei animalelor, precum şi documente specifice structurii sistemului de control intern managerial;
 27. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară şi comunică răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;
 28. Elaborează planurile de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, pe domeniul nutriţiei animale;
 29. Participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M la nivelul Compartimentului Nutriţia Animalelor;
 30. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Compartimentului Nutriţia Animalelor;
 31. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Compartimentului Nutriţia Animalelor;
 32. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare;
 33. Însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 34. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 35. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
 36. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi /sau angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoană;
 37. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate;
 38. realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea ierarhică, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

II. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Registratură – Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară:

 

Bilbiografia:

 1. Constituţia României, republicată ;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 233/2002;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Atribuţiile postului:

 1. Primeşte şi înregistrează petiţiile primite în conformitate cu Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.
 2. Primeşte şi înregistrează solicitările primite în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Direcţionează solicitările de informaţii de interes public şi petiţiile, în funcţie de domeniul la care face referire, către structurile de specialitate din cadrul instituţiei pentru a fi soluţionate.
 4. Gestionează registratura instituţiei, punctul unic de intrare-ieşire a documentelor în/ din  Autoritate, primind şi înregistrând toate documentele adresate Autorităţii şi verifică dacă documentele au fost corect îndrumate pe numele şi adresa Autorităţii.
 5. Primeşte şi înregistrează documentele adresate A.N.S.V.S.A., prin e-mail, poştă şi curierat, în registrul unic de intrare – ieşire.
 6. Verifică dacă documentele au fost corect îndrumate pe numele şi adresa A.N.S.V.S.A. şi semnează în condica de expediţie, în cazul în care corespondenţa se face prin scrisoare recomandată sau prin curierat.
 7. Verifică dacă există anexe la documentele intrate şi menţionează acest lucru în registrul unic de intrare – ieşire.
 8. Sortează în mape distincte documentele pentru preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul general, direcţiile generale din cadrul A.N.S.V.S.A.
 9. Preluarea documentelor înregistrate şi sortate, se face de la registratură de persoanele din cadrul A.N.S.V.S.A. desemnate în acest sens de către preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul general, direcţii generale, pe baza condicii de predare – primire corespondenţă, sub semnătură.
 10. Înregistrează în registrul de ieşire – intrare toate documentele emise de către A.N.S.V.S.A., semnate şi ştampilate cu ştampila rotundă, cu excepţia documentelor emise de comisiile înfiinţate temporar pentru diferite activităţi specifice.
 11. Gestionează expedierea corespondenţei A.N.S.V.S.A. prin Poşta Romană şi primeşte doar corespondenţă venită prin plicuri adresate doar instituţiei.
 12. Înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate, pe baza de registru, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii.
 13. Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.
 14. Participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M la nivelul Serviciului Comunicare şi Logistică Documentară.
 15. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Registratură.
 16. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Registratură.
 17. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare.
 18. Însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.
 19. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
 20. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
 21. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.
 22. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate si sănătate, în domeniul sau de activitate.
 23. Realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea ierarhică, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

III. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Juridic – Direcţia Juridică:

 

Bilbiografia:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;
 9. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
 10. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii;
 12. H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;
 13. H.G. nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Atribuţiile postului:

 1. Urmăreşte şi asigură respectarea Constituţiei, legilor organice şi a altor legi, cu ocazia elaborării unor noi proiecte de acte normative;
 2. Colaborează cu structurile din cadrul Autorităţii în vederea aplicării legislaţiei în vigoare;
 3. Colaborează cu structurile de specializate din cadrul Autorităţii la elaborarea şi definitivarea proiectelor de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ în domeniul sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pentru ca acestea să respecte normele de tehnică legislativă şi să fie armonizate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene;
 4. Participă la definitivarea, împreună cu structurile de specialitate, a proiectelor de convenţii şi acorduri de colaborare, acorduri subsidiare, convenţii şi înţelegeri internaţionale în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi colaborează cu acestea în vederea aprobării lor prin acte normative în condiţiile legii şi în conformitate cu procedura dispusă de Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
 5. Urmăreşte atragerea în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative a tuturor factorilor interesaţi, consultarea ministerelor şi celorlalte instituţii publice avizatoare, precum şi avizarea de către acestea a instrumentelor de aprobare ale acestora, potrivit legii;
 6. Urmăreşte ca actele normative să fie promovate spre avizare ministerelor implicate, soluţionând, împreună cu structurile de specialitate iniţiatoare, eventualele observaţii primite de la acestea;
 7. Analizează şi avizează, împreună cu structurile de specialitate, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere sau formulează împreună cu acestea, observaţii şi propuneri referitoare la conţinutul proiectelor de acte normative;
 8. Monitorizează permanent Programul legislativ al Guvernului şi cel al Autorităţii;
 9. Asigură, împreună cu structurile de specialitate, documentele necesare susţinerii proiectelor de lege în cadrul comisiilor şi în plenul celor două Camere ale Parlamentului;
 10. Răspunde la interpelările transmise Autorităţii de către Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Guvernului României, pe domeniul de competenţă;
 11. Analizează şi propune preşedintelui Autorităţii, în condiţiile legii, aprobarea prealabilă cu privire la naşterea, modificarea şi stingerea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele de concesiune, încheiate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi cu Autoritatea;
 12. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare, şi comunică răspunsurile către aceasta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Colaborează cu compartimentele juridice din cadrul unităţilor subordonate A.N.S.V.S.A., în vederea aplicării în mod unitar a legislaţiei în vigoare şi a dispoziţiilor conducerii Autorităţii;
 14. Colaborează cu direcţiile generale, direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Autorităţii la stabilirea atribuţiilor acestora şi supune spre aprobare proiectul de ordin privind regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii;
 15. Colaborează cu direcţiile generale, direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Autorităţii la elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea Autorităţii;
 16. Întocmeşte proiectele de ordine de imputare şi de sancţionare cu privire la personalul din A.N.S.V.S.A., precum şi la personalul de conducere numit în funcţia de director, director adjunct, director executiv, director executiv adjunct din cadrul unităţilor subordonate;
 17. Asigură activităţile de răspuns la solicitările altor structuri din cadrul Autorităţii sau a persoanelor fizice şi juridice, privind legislaţia din domeniile de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;
 18. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 19. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
 20. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 21. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 22. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 23. Participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M la nivelul Serviciului Juridic;
 24. asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Serviciului Juridic;
 25. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Serviciului Juridic;
 26. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare;
 27. Duce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita domeniului de competenţă.

 

IV. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Strategii Reglementare şi Monitorizare Siguranţa Alimentelor de Origine Nonanimală, Direcţia Siguranţa Alimentelor de Origine Nonanimală, Direcţia Generală Siguranţa Alimentelor:

 

Bibliografie:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul Işi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Regulamentul (UE) nr. 625/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Regulamentul (UE) Nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 984 din 25 august 2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările si completările ulterioare;
 12. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine non-animală, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export, tranzit şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Atribuţiile postului:

 1. Răspunde de participarea la îndrumarea şi monitorizarea, potrivit competenţelor, a activităţii D.S.V.S.A în vederea aplicării legislaţiei comunitare, a normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor naţionale, precum şi a altor acte normative şi instrucţiuni tehnice în ceea ce priveşte controalele oficiale efectuate la operatorii care produc, procesează, depozitează, transportă, distribuie şi/sau comercializează produse alimentare de origine nonanimală.
 2. Răspunde de participarea la întocmirea şi transmiterea structurilor cu atribuţii şi responsabilităţi în efectuarea controalelor oficiale de la nivel central şi teritorial, a procedurilor/normelor tehnice/instrucţiunilor de lucru specifice şi ghidurilor necesare realizării într-un mod uniform a controalelor oficiale din domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimala.
 3. Răspunde de participarea la elaborarea de proiecte de acte normative privind cerinţele referitoare la igiena alimentelor, contaminanţi, pesticide, arome, aditivi, enzime, biocide, suplimente alimentare, apă, radiaţii ionizante, radioactivitate, alimente noi, materiale în contact cu alimentul, etichetare, fraude alimentare, produse tradiţionale pentru alimentele de origine nonanimală.
 4. Răspunde de participarea la formularea punctelor de vedere în vederea avizării proiectelor de acte normative elaborate de alte instituţii implicate în domeniul alimentelor şi în domenii cum ar fi: etichetarea, produse tradiţionale, aspecte nutriţionale, menţiuni de sănătate, suplimente alimentare, pentru domeniul alimentelor de origine nonanimală.
 5. Răspunde de participarea la elaborarea documentelor de poziţie ale României, potrivit domeniului de competenţă, şi le transmite, după caz, Reprezentanţei Permanente a României la U.E. sau C.E.
 6. Răspunde de participarea în cadrul grupurilor de lucru, reţelelor de experţi şi comitetelor de la nivelul structurilor europene, face comentarii şi exprimă poziţia României faţă de subiectele şi proiectele legislative aflate în discuţie din domeniul de competenţă, şi dacă este cazul, votează în cadrul acestora în conformitate cu mandatul primit.
 7. Participă la elaborarea Planului Naţional Unic de Control Integrat pentru România, şi la comunicarea acestuia către Comisia Europeană, precum şi a altor planuri şi strategii privind siguranţa alimentelor în domeniul specific de activitate.
 8. Răspunde de participarea la elaborarea Raportului privind implementarea Planului Naţional Unic de Control Integrat pentru România, prin centralizarea datelor primite de la unităţile din subordinea A.N.S.V.S.A., evaluarea activităţii desfăşurate şi analiza neconformităţilor identificate, potrivit domeniului de competenţă.
 9. Răspunde de iniţierea şi participarea la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale, inclusiv de cercetare-dezvoltare, pe domeniul specific de activitate după caz.
 10. Răspunde şi contribuie, în condiţiile legii, la identificarea produselor alimentare de origine nonanimală cu risc cunoscut sau potenţial în vederea întăririi controalelor oficiale pe întreg lanţul alimentar.
 11. Răspunde de participarea la activităţile premergătoare desfăşurării misiunilor de evaluare efectuate de structurile competente din cadrul C.E. şi internaţionale, în domeniul de competenţă.
 12. Răspunde de participarea la întâlnirile programate ale grupurilor de lucru organizate cu celelalte autorităţi competente naţionale implicate în reglementarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii de către operatorii din domeniul alimentelor de origine nonanimală.
 13. Răspunde de identificarea nevoilor de instruire, asigură şi organizează instruirea periodică şi verificarea cunoştinţelor personalului de la nivel teritorial care desfăşoară activităţi de control oficial, privind aspectele din domeniul siguranţei alimentelor nonanimală, conform competenţelor.
 14. Răspunde de elaborarea şi implementarea de proceduri pentru încadrarea în clase de risc a unităţilor înregistrate sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine nonanimala şi monitorizează realizarea încadrării în clase de risc.
 15. Răspunde de participarea la avizarea ghidurilor de bune practici de producţie şi igienă elaborate de asociaţiile profesionale din domeniul alimentelor de origine nonanimală.
 16. Răspunde de menţinerea evidenţei neconformităţilor depistate în urma controalelor şi analizelor de laborator a probelor de produsele alimentare de origine nonanimală, pentru realizarea şi actualizarea analizei de risc asociate.
 17. Răspunde de asigurarea metodologiei unitare privind evaluarea modului în care sunt elaborate şi implementate a principiilor privind analiza riscurilor şi punctele critice de control – Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP – în unităţile care produc, prelucrează, depozitează şi comercializează produse alimentare de origine nonanimală.
 18. Răspunde de participarea la elaborarea de proiecte de norme, reglementări şi instrucţiuni tehnice în domeniul calităţii alimentelor, şi biotehnologiilor, conform domeniului de competenţă.
 19. Răspunde de participarea la elaborarea programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimală şi monitorizează îndeplinirea activităţilor din cadrul acestui program.
 20. Răspunde de participarea la actualizarea bazei de date cu unităţile care realizează produse alimentare de origine nonanimală, ce prezintă caracteristici tradiţionale pentru care se solicită derogări conform legislaţiei în vigoare, pe baza rapoartelor din structurile judeţene.
 21. Răspunde de participarea la evaluarea şi monitorizarea produselor alimentare, care ar putea conţine/proveni de la organisme modificate genetic, precum şi în ceea ce priveşte alţi parametri.
 22. Răspunde de participarea la elaborarea procedurilor de prelevare de probe şi realizare a controlului şi expertizării alimentelor pentru determinarea organismelor modificate genetic şi a altor parametri.
 23. Răspunde de asigurarea asistenţei tehnice în domeniul specific de activitate.
 24. Răspunde de menţinerea legăturii cu EFSA şi Punctul focal EFSA, în ceea ce priveşte problematica evaluării riscurilor în domeniul alimentelor, conform competenţelor.
 25. Răspunde de participarea la intocmirea de materiale informative de promovare a bunelor practici în domeniul producerii, procesării, transportului, depozitării şi comercializării produselor alimentare de origine nonanimală precum şi de educare/informare a consumatorilor în domeniul de competenţă.
 26. Răspunde de colaborarea/cooperarea, atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional, cu structuri similare pe domeniul specific de activitate.
 27. Asigură activităţile de răspuns la solicitările altor structuri din cadrul Autorităţii sau a persoanelor fizice şi juridice, privind legislaţia din domeniile de competenţă, în conformitate cu prevederile legale.
 28. Asigură elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice şi asigură realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.
 29. Răspunde de participarea la elaborarea programului de supraveghere şi control pentru domeniul calităţii alimentelor de origine nonanimală şi la monitorizarea îndeplinirii activităţilor din cadrul acestui program.
 30. Răspunde de participarea la analizarea proiectelor de standarde Codex Alimentarius şi a eventualelor observaţii/comentarii primite de la părţile interesate, propune măsurile care se impun pentru armonizarea la standardele europene şi internaţionale din domeniul de competenţă şi întocmeşte mandatul naţional de poziţie.
 31. Răspunde de participarea la programele de instruire organizate de C.E., alte instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale sau de autorităţile competente din ţările terţe în domeniul sigurantei alimentelor, potrivit competentelor specifice.
 32. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. şi ale persoanelor fizice sau juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare.
 33. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară, şi comunică răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.
 34. Participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M la nivelul SSRMSAONA.
 35. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul SSRMSAONA.
 36. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice SSRMSAONA.
 37. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare.
 38. Însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.
 39. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
 40. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
 41. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi /sau angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoană.
 42. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate.
 43. Realizează orice alte activităţi, dispuse de conducerea ierahică, în bază legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

V. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Administrare Baze de Date, Statistică şi Evidenţă Informatizată, Direcţia Evidenţă Informatizată, Tehnologia Informaţiei şi Gestiunea Activităţilor de Import – Export, Direcţia Generală Control Oficial:

 

Bibliografie:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul Işi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 8. Regulamentul C.E. nr. 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare şi hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Regulamentul  C.E. nr. 16/2011de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje;
 10. Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
 11. Ordin comun nr. 772/68/859/442/2005al MAPDR, ANSVSA, MS, ANPC, pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje;
 12. Ordinul nr. 7 din 21 ianuarie 2005 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce sistemul computerizat veterinar integrat Traces şi modifică Norma sanitară veterinară care stabileşte forma de cooperare între centrul Animo gazdă şi România;
 13. Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2018 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu modificările si complet[rile ulterioare;

 

Atribuţiile postului:

 1. Colaborează cu direcţiile generale şi direcţiile de specialitate din cadrul A.N.S.V.S.A., furnizoare de date statistice rezultate din activitatea proprie acestora şi/sau a structurilor subordonate coordonate de acestea, şi asigură preluarea şi stocarea informatizată, în baze de date statistice a datelor furnizate rezultate în perioada de raportare stabilită, precum şi punerea la dispoziţie a evidenţelor informatizate statistice, astfel agregate în baze de date, structurilor interne interesate şi/sau Institutului Naţional de Statistică, cu preponderenţă în domeniul laboratoarelor şi produselor medicinale veterinare;
 2. În scopul asigurării protecţiei datelor stocate/accesate, colaborează cu angajaţii A.N.S.V.S.A. desemnaţi, prin ordin al preşedintelui A.N.S.V.S.A., pentru realizarea protecţiei datelor cu caracter personal gestionate de A.N.S.V.S.A.;
 3. Reprezintă punctul de contact şi raportare către Institutul Naţional de Statistică, cu respectarea protocolului încheiat între A.N.S.V.S.A. şi această instituţie, cu preponderenţă în domeniul laboratoarelor şi produselor medicinale veterinare;
 4. Organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă pentru completarea formularelor de raportare şi de colectare a datelor statistice, inclusiv prin elaborarea şi propunerea de ghiduri şi materiale informative şi participă la diferite manifestări ştiinţifice şi tehnice interne şi internaţionale, specifice domeniului de activitate;
 5. Participă la analizele organizate pentru dezvoltarea şi gestionarea aplicaţiilor şi bazelor de date ale A.N.S.V.S.A., împreună cu structurile A.N.S.V.S.A. beneficiare şi direct responsabile, la cererea conducerii instituţiei;
 6. Colaborează cu operatorii care asigură mentenanţa/funcţionarea sistemelor informatice ale A.N.S.V.S.A., pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor proprii specifice;
 7. Acordă sprijin la elaborarea de formulare electronice de raportare, pentru activităţile A.N.S.V.S.A. şi instituţiile subordonate;
 8. Participă la stabilirea necesarului de aplicaţii informatice noi, alături de structurile A.N.S.V.S.A. beneficiare ale acestor aplicaţii şi direct responsabile de implementarea lor, pentru îmbunătăţirea activităţii în A.N.S.V.S.A, la cererea conducerii instituţiei, urmare a propunerilor formulate de diferitele structuri beneficiare;
 9. Propune modalităţi de implementare a aplicaţiilor noi la solicitarea conducerii instituţiei, în colaborare cu personalul de specialitate din structurile beneficiare;
 10. Implementează politica de securitate a sistemului informatic al A.N.S.V.S.A., ulterior aprobării acesteia de conducerea A.N.S.V.S.A.;
 11. Informează preşedintele A.N.S.V.S.A. asupra situaţiilor deosebite cu privire la securitatea IT şi formulează propuneri de măsuri de soluţionare a acestora;
 12. Analizează şi face propuneri privind dotarea, cu echipamente şi programe IT, în funcţie de necesităţile sau în legatura cu atribuţiile şi obiectivele proprii serviciului;
 13. Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 14. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. şi ale persoanelor fizice sau juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 15. Soluţionează petiţiile primite de la Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară, pe domeniul de competenţă şi comunică răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;
 16. Responsabil cu proiectarea, dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern / managerial la nivelul Serviciului Administrare Baze de Date, Statistică şi Evidentă Informatizată şi în ceea ce priveşte identificarea şi gestionarea riscurilor în cadrul serviciului, iar în absenţa persoanelor desemnate, preia aceste atribuţii în cadrul serviciului;
 17. Participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesare a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCIM la nivelul ANSVSA pentru Serviciul Administrare Baze de Date, Statistică şi Evidenţă Informatizată;
 18. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern / managerial la nivelul Serviciului Administrare Baze de Date, Statistică şi Evidenţă Informatizată;
 19. Elaborează, respectiv implementează procedurile generale/procedurile specifice/instrucţiunile de lucru/manualele, precum şi documentele specifice serviciului în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul Autorităţii;
 20. Însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 21. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 22. Comunică imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
 23. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi / sau angajotarului accidentele de muncă suferite de propria persoană;
 24. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate;
 25. Realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea ierahică, în bază legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

VI. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Gestiune Funcţii Publice şi Salarizare – Direcţia Resurse Umane:

 

Bibliografie:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 5. Art. 1 – art. 41 anexa nr. VIII cap. I şi cap. II lit. A pct. II.6 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 6. Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
 8. Hotărârea Guvernului nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie”, din administraţia publică centrală.

 

Atribuţiile postului:

 1. Întocmeşte proiectele de ordin privind încadrarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu/muncă ale personalului din A.N.S.V.S.A., precum şi a personalului de conducere numit în funcţia de director, director adjunct, director executiv şi director executiv adjunct din cadrul unităţilor subordonate şi comunică ordinele emise persoanelor în cauză şi structurilor implicate;
 2. Întocmeşte proiectele de ordin cu privire la stabilirea şi modificarea, după caz, a salariului lunar pentru personalul din cadrul aparatului propriu al A.N.S.V.S.A., conform prevederilor actelor normative de reglementare în domeniul salarizării şi comunică ordinele emise persoanelor în cauză şi structurilor implicate;
 3. Întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale pentru personalul contractual şi comunică documentele persoanelor şi structurilor implicate;
 4. Organizează concursurile de recrutare şi promovare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al A.N.S.V.S.A. şi întocmeşte documentaţia în vederea organizării concursurilor de recrutare pentru funcţiile publice de conducere de director, director adjunct, director executiv şi director executiv adjunct din cadrul unităţilor subordonate;
 5. Transmite Direcţiei Economice, la angajarea salariatului, vechimea totală în muncă, aşa cum reiese din documentele prezentate la angajare în vederea stabilirii tranşei de vechime în muncă pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare;
 6. Gestionează evidenţa concediilor de odihnă şi a altor tipuri de concedii şi le transmite, după aprobare, Direcţiei Economice;
 7. Întocmeşte şi actualizează evidenţa actelor administrative emise la nivelul A.N.S.V.S.A. şi înregistrate la nivelul Direcţiei Resurse Umane;
 8. Răspunde de organizarea şi gestionează situaţiile privind modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu/muncă, promovarea pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu al A.N.S.V.S.A.
 9. Asigură consultanţă structurilor A.N.S.V.S.A. în vederea elaborării fişelor de post şi a efectuării evaluării performanţelor profesionale individuale, conform actelor normative în vigoare;
 10. Răspunde de întocmirea şi transmiterea, trimestrial, Institutului Naţional de Statistică, având în vedere prevederile Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare, prin macheta „Ancheta locurilor de muncă vacante”, a efectivului salariaţilor şi a numărului locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii la sfârşitul lunii de mijloc a trimestrului;
 11. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. şi ale persoanelor fizice sau juridice, privind domeniul resurselor umane, conform legislaţiei în vigoare;
 12. Răspunde de elaborarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 13. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară, şi comunică răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;
 14. Participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M la nivelul Serviciului Gestiune Funcţii Publice şi Salarizare;
 15. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Serviciului Gestiune Funcţii Publice şi Salarizare;
 16. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Serviciului Gestiune Funcţii Publice şi Salarizare;
 17. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare;
 18. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 19. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 20. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
 21. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi /sau angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoană;
 22. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate;
 23. Realizează orice alte activităţi, dispuse de conducerea ierahică, în bază legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

 

Afişat: ________________________________,

Secretar comisie: Camelia Gianina PĂUNICĂ, consilier D.R.U.

Secretar comisie: Ionuţ Mircea DUŢĂ, consilier D.R.U.