Examen de promovare în grad profesional – 21.11.2022 proba scrisă

 

ANUNŢ

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, la data de 21.11.2022 (proba scrisă), ora 10.30, la sediul său din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, etajul 4, sala de şedinţe.

Funcţiile publice de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional şi structurile din care acestea fac parte sunt următoarele:

 1. Consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compatimentului Relații cu Publicul și Registratură – Serviciul Comunicare și Logistică Documentară;
 2. Consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Controlul Bolilor – Direcția Sănătatea Animalelor, Direcția Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor.

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere se vor depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la sediul și pe website-ul A.N.S.V.S.A., secţiunea ,,oportunităţi de angajare”, la doamna Camelia Gianina Păunică, consilier în cadrul Direcţiei Resurse Umane, camera 303, telefon contact: 0372184932.

Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu:

Formular de înscriere la concurs

– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ataşat prezentului anunţ (poate fi ridicat şi de la Direcţia Resurse Umane, camera 303);

– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

– adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

 

Concursul/examenul de promovare în gradul profesional constă în trei probe succesive, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba scrisă

– interviul

Numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă se pot prezenta la următoarea probă.

Selectia dosarelor de înscriere se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Proba scrisă poate consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul administraţiei publice, precum şi cunoaşterea tematicilor privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă, iar nerespectarea acestor dispoziţiilor atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Proba interviu se va susţine doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Data şi ora interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Proba scrisă şi interviul se punctează cu maximum 100 puncte fiecare.

Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 puncte.

Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimim 100 puncte şi se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe, prin afişare la locul desfăşurării concursului/examenului şi pe pagina de internet a A.N.S.V.S.A., la secţiunea ,,oportunităţi de angajare”.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform prevederilor art. 67^1 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

BIBLIOGRAFIILE, TEMATICILE ŞI ATRIBUŢIILE POSTURILOR NECESARE CONCURSULUI/ EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD SUNT URMĂTOARELE:

 

Bibliografia și tematica pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compatimentului Relații cu Publicul și Registratură – Serviciul Comunicare și Logistică Documentară.

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica:

– Partea I – Dispoziții generale;

– Partea II – Administrația publică centrală;

– Partea IV – Regului specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ – teritoriale;

– Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența pedrsonalului plătit din fonduri publice;

– Partea VII – Răspunderea administrativă.

 1. Constituţia României, republicată, cu tematica:

– Titlul I – Principii generale;

– Titlul II – Drepturi și libertăți fundamentale;

– Titlul III – Autoritățile publice.

 1.  Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Tematica: integral.
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Tematica: integral.
 3. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională cu modificările și completările ulterioare. Tematica: integral.
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Tematica: integral;
 5.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Tematica: integral.

 

Atribuţiile pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compatimentului Relații cu Publicul și Registratură – Serviciul Comunicare și Logistică Documentară:

 1. primeşte şi înregistrează petiţiile primite în conformitate cu Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;
 2. primeşte şi înregistrează solicitările primite în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
 3. direcţionează solicitările de informaţii de interes public şi petiţiile, în funcţie de domeniul la care face referire, către structurile de specialitate din cadrul instituţiei pentru a fi soluţionate;
 4. gestionează registratura instituţiei, punctul unic de intrare-ieşire a documentelor în/ din Autoritate, primind şi înregistrând toate documentele adresate Autorităţii şi verifică dacă documentele au fost corect îndrumate pe numele şi adresa Autorităţii;
 5. primeşte şi înregistrează documentele adresate A.N.S.V.S.A., prin e-mail, poştă şi curierat, în registrul unic de intrare – ieşire;
 6. verifică dacă documentele au fost corect îndrumate pe numele şi adresa A.N.S.V.S.A. şi semnează în condica de expediţie, în cazul în care corespondenţa se face prin scrisoare recomandată sau prin curierat;
 7. verifică dacă există anexe la documentele intrate şi menţionează acest lucru în registrul unic de intrare – ieşire;
 8. sortează în mape distincte documentele pentru preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul general, direcţiile generale din cadrul A.N.S.V.S.A.;
 9. răspunde de elaborarea planurilor de măsuri/acțiuni față de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne și externe a activităților specifice, precum și de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.
 10. însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestor;
 11. gestionează expedierea corespondenţei A.N.S.V.S.A. prin Poşta Romană şi primeşte doar corespondenţă venită prin plicuri adresate doar instituţiei;
 12. înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate, pe baza de registru, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii;
 13. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 14. participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M la nivelul Serviciului Comunicare şi Logistică Documentară;
 15. asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Registratură;
 16. identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Registratură;
 17. colaborează cu alte autorități și instituții publice ale administrației publice centrale și locale, în activitatea de soluționare a reclamațiilor și petițiilor;
 18. însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 19. îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 20. comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
 21. aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 22. cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate si sănătate, în domeniul sau de activitate;
 23. primește și înregistrează solicitările din partea mass-media;
 24. stabilește dacă acestea sunt informații comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces la informații;
 25. transmite răspunsurile primite din partea structurilor de specialitate din cadrul instituției și avizate de către președintele ANSVSA, către solicitant, cu respectarea termenelor prevăzute de legislația în vigoare;
 26. întocmește, confrom legislației în vigoare, un raport anual privind accesul la informațiile de interes public;
 27. întocmește, conform legislației în vigoare, un raport semestrial privind analiza activității proprii de soluționare a petițiilor;
 28. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul ANSVSA și ale persoanelor fizice sau juridice, privind domeniile de competență, conform legislației în vigoare;
 29. realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea ierarhică, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

Bibliografia și tematica pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Controlul Bolilor, Direcţia Sănătatea Animalelor, Direcţia Generală Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor.

Bilbiografia:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, — Titlul I și II ale părții a VI a;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea 202/2002 privind egalitatea la șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Regulamentul nr. 687/2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de prevenire şi control al anumitor boli listate;
 6. Regulamentul (UE) 689/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente;
 7. Regulamentul (UE) 429/2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor (“Legea privind sănătatea animală”), cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celortransmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Tematica:

 1. Reglementări privind funcţia publică şi funcţionarii publici;
 2. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 3. Egalitatea de șanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;
 4. Reglementări privind acţiunile de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale;
 5. Reglementări privind prevenirea şi controlul anumitor boli listate;

 

Atribuţiile pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Controlul Bolilor, Direcţia Sănătatea Animalelor, Direcţia Generală Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor:

 1. participă la elaborarea şi analizarea tehnică a proiectelor de acte normative, instrucţiuni tehnice, strategii, proceduri şi alte reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul bolilor speciei porcine cu excepția pestei porcine africane precum și encefalopatiilor spongiforme transmisibile;
 2. identifică necesitățile specifice şi elaborează documentaţia aferentă capitolelor specifice din programul strategic;
 3. participa la instruiri, manifestări științifice interne și internaționale, grupuri de lucru, precum și la programe de cercetare specifice domeniului de activitate, organizate de OIE sau alte instituții europene, în domeniul sănătății animalelor, monitorizării bolilor și supravegherii sanitare veterinare;
 4. verifică, din punct de vedere tehnic și răspunde de monitorizarea modului de implementare a acțiunilor prevăzute în cadrul programelor de supraveghere, control și eradicare a bolilor, finanțate din fonduri europene;
 5. centralizează și verifică din punct de vedere tehnic, pentru programele de monitorizare a pestei procine clasice și encefalopatiilor spongiforme transmisibile, cofinanțate de C.E., raportările intermediare și finale ale D.S.V.S.A. și ale institutelor naționale veterinare de referință, verifică existența eventualelor neconcordanțe și urmărește remedierea lor;
 6. avizează din punct de vedere tehnic rapoartele tehnico-financiare și răspunde de transmiterea către C.E. a rapoartelor tehnico-financiare aprobate, întocmite în cadrul programelor de supraveghere, control și eradicare a bolilor, finanțate din fonduri europene, cu respectarea termenelor stabilite, în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
 7. propune șefului ierarhic superior realizarea de verificări privind modul de îndeplinire a acțiunilor prevăzute în cadrul programelor de supraveghere, control și eradicare a bolilor, finanțate din fonduri europene;
 8. participă, în funcție de situația epidemiologică, la elaborarea programelor tehnice de monitorizare, control și eradicare a bolilor la animale și a zoonozelor pentru care România nu are programe cofinanțate;
 9. elaborează instrucțiuni tehnice/proceduri privind recoltare și decontarea probelor de la animale, inclusiv din fauna sălbatică, în cadrul programelor de monitorizare, control și eradicare a bolilor animalelor, inclusiv a zoonozelor, cofinanțate de către C.E., și verifică implementarea acestora;
 10. elaborează norme, instrucțiuni tehnice și proceduri privind plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor din cadrul programelor de monitorizare, control și eradicare a anumitor boli și zoonoze, aprobate și cofinanțate de către C.E.;
 11. propune, pe baza analizelor de risc epidemiologic elaborate de structurile competente, măsuri legislative de control al bolilor la animale, inclusiv al zoonozelor;
 12. utilizează hărțile privind distribuția bolilor în efectivele de animale din România, generate în sistem informatic, care sunt puse la dispoziție de alte structuri din cadrul A.N.S.V.S.A.;
 13. propune dezvoltarea sistemelor informatice pentru monitorizarea statusului de sănătate al efectivelor de animale și a calificării exploatațiilor;
 14. utilizează sistemele informatice aflate la dispoziția A.N.S.V.S.A., necesare în activitatea de supraveghere sanitar-veterinară;
 15. monitorizează cadrul legislativ existent și dezvoltă politica națională în domeniul sănătății animale, inclusiv a măsurilor de control al bolilor;
 16. analizează proiectele legislative naționale și europene, precum și documentele de lucru specifice dezbătute în cadrul Comitetelor Permanente, grupurilor de lucru, reuniunilor C.V.O. și O.I.E. în domeniul său de activitate, formulează și susține puncte de vedere tehnice cu privire la acestea;
 17. întocmește documentația aferentă deplasărilor și participării la reuniuni și elaborează documentația ulterioară deplasărilor (rapoarte de deplasare);
 18. elaborează și implementează Programul anual de instruiri al A.N.S.V.S.A. în domeniul de competență specific;
 19. asigură și răspunde de raportarea rezultatelor activității sale către șefii ierarhic superiori;
 20. asigură și realizează demersurile necesare cu privire la identificarea și obținerea resurselor necesare activităților specifice pe care le desfășoară serviciul;
 21. participă la activitățile necesare desfășurării misiunilor de evaluare efectuate de structurile competente din cadrul C.E. și internaționale, în domeniul de competență, întocmește documentația aferentă și participă la misiunile respective;
 22. participă, potrivit domeniului de competență, la întocmirea răspunsului la planurile de acţiune pentru remedierea neconformităților, la recomandările reprezentanților structurilor competente din cadrul C.E. și internaționale, în urma misiunilor de evaluare ale acestora;
 23. pune în aplicare recomandările formulate în cadrul misiunilor de evaluare desfășurate de structurile competente din cadrul C.E. și internaționale;
 24. răspunde de elaborarea planurilor de măsuri/acțiuni față de recomandările/măsurile primate în urma auditurilor/controalelor interne și externe a activităților specifice, precum și de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
 25. răspunde în termenele legale, în baza legislației în vigoare și a procedurilor specifice de lucru, la petițiile, scrisorile și memoriile adresate Autorității pentru domeniul specific de activitate;
 26. participă la elaborarea și/sau verificarea procedurilor specifice elaborate în cadrul serviciului;
 27. aplică măsurile necesare și răspunde de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul serviciului, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 28. asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor, normelor, standardelor, procedurilor generale stabilite și aprobate de conducerea A.N.S.V.S.A. în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat la nivelul autorității, în cadrul serviciului;
 29. își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 30. își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 31. comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
 32. aduce la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoană;
 33. cooperează atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitatea și sănătatea în domeniul său de activitate;
 34. realizează orice alte activități, dispuse de conducerea ierarhică, în baza legislației în vigoare, în limita competențelor specifice.

 

Afişat azi, 21.10.2022