Examen de promovare în clasă a unor funcționari publici din cadrul ANSVSA – 27.09.2023 proba scrisă

Nr. 2156/DRU/11.09.2023

 

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor organizează la sediul său din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, etajul 4, sala de şedinţe, examen de promovare în clasă, pentru următoarele funcții publice de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:

 1. Consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Comunicare și Logistică Documentară, Compartimentul Relaţii cu Publicul și Registratură;
 2. Consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Direcţiei Economice, Serviciul Buget – Finanțe, Patrimoniu.

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 5 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 11.09.2023 – 15.09.2023 (inclusiv) şi conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
 2. diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
 3. adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 1. Proba scrisă, în data de 27.09.2023, ora 11.00, la sediul Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, etajul 4, sala de şedinţe;
 2. Proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

 

Selecția dosarelor de înscriere se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Proba scrisă poate consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul administraţiei publice, precum şi cunoaşterea tematicilor privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă, iar nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Proba interviu se va susţine doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Data şi ora interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor finale ale examenului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe, prin afişare la locul desfăşurării concursului/examenului şi pe pagina de internet a A.N.S.V.S.A., la secţiunea ,,oportunităţi de angajare”.

 

 

BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ:

Bibliografia și tematica pentru funcția publică de funcția de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Comunicare și Logistică Documentară, Compartimentul Relaţii cu Publicul și Registratură.

 1. Constituţia României, republicată, cu tematica: Capitolul V – Administraţia publică;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Titlul I și II ale părții a VI-a;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: integral;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: integral;
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: integral;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: integral;
 7. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările ulterioare, cu tematica: integral;
 8. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: integral.

 

Bibliografia și tematica pentru funcția publică de funcția de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Direcției Economice, Serviciului Buget – Finanţe, Patrimoniu.

 1. Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: integral;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Statutul funcționarului public;
 3. Constituţia României, republicată, cu tematica: integral;
 4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, cu tematica: integral;
 5. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Titlul II – execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate parțial din venituri proprii;
 6. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu tematica: integral.
 7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: integral;
 8. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: integral.