Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală – decembrie 2021 

07.01.2021

 

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală – decembrie 2021

 

Controalele inspectorilor sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală au vizat operatorii din industria alimentară care își desfășoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice.

În cursul lunii decembrie 2021, Direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor județene precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 10.549 de controale în unităţile din industria agroalimentară.

 Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor s-au aplicat 156 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 983.600 de lei și s-au acordat 27 avertismente pentru deficienţe minore.

Acțiunile de verficare efectuate la nivel național pe bazaProgramului de supraveghere şi control pentru anul 2021 au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Controalele efectuate de inspectorii ANSVSA se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, dintre care menționăm:

– neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație cum ar fi: neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor tehnologice de producție, lipsa vestiarului pentru angajați, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție, neefectuarea operațiunilor de DDD în condițiile legislației specifice domeniului alimentar; neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului muncitor;

– neconformităţi privind monitorizarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;

– neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător);

– neconformități privind personalul muncitor (neîntocmirea fișelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, lipsa echipamentului de protecție, neatestarea stării de sănătate a personalului);

– alte tipuri de neconformități: desfășurarea de activități neînregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, comercializare, neafișarea anunțului de rechemare a produselor neconforme, utilizarea mijloacelor auto de transport produse alimentare neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, nu au fost întreprinse măsuri pentru prevenirea răspândirii pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2).

În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi instrucțiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2021, urmărindu-se conformitatea produselor alimentarea, încadrarea calității acestora în limitele maxime admise privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente. De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării conformității în ceea ce privește respectarea criteriilor microbiologice în alimente și de pe suprafețe/ ustensile de lucru în unitățile de industrie alimentară.

Suplimentar acestora, au fost realizate controale oficiale la nivelul unităţilor de depozitare a legumelor şi fructelor.

Dintre neconformităţile constatate şi sancţionate cu ocazia acestor controale, menţionăm:

– desfăşurarea activităţii de depozitare în unităţi neînregistrate pentru siguranţa alimentelor confom Ordinului 111/2008 cu modificările şi completările ulterioare;

– nerespectarea cerinţelor generale de igienă prevăzute în Regulamentul (CE) 852/2004;

– deficienţe referitoare la demonstrarea  trasabilităţii unor  loturi;

– lipsa monitorizării temperaturii în depozit;

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară