Concurs de recrutare pentru ocuparea temporară a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, gradul profesional superior – Serviciul Produse Medicinale de Uz Veterinar

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor anunţă organizarea în data de 24.05.2017 a concursului de recrutare pentru ocuparea temporară a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante  de consilier, gradul profesional superior, (un post), din cadrul Direcţiei Generale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Produse Medicinale Veterinare şi Nutriţie Animală – Serviciul Produse Medicinale de Uz Veterinar.

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă în data de  24.05.2017 ora 10:30;

– interviul – se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Candidaţii trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Concursul se va desfăşura la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, municipiul Bucureşti.

Dosarele de concurs se depun în maximum 8 zile de la data publicării, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de organizare a concursului, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, de luni până joi între orele 8.30-17.00 şi vineri între orele 8.30-14.30.

Dosarele de concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Aceasta va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentele menţionate mai sus vor fi prezentate indosariate într-un dosar cu şină.

Formularul de înscriere va fi pus la dispoziţia candidaţilor la momentul prezentării dosarelor de concurs, de către secretarul comisiei.

Orice alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Serviciul resurse umane şi salarizare, telefon 021.312.49.87.

Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă de consilier, gradul profesional superior din cadrul Serviciul Produse Medicinale de Uz Veterinar pentru care se organizează concursul de recrutare sunt:

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţe: medicină veterinară;

–  Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani;

– Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: programe editare texte, comunicare electronică  şi internet: nivel mediu de cunoaştere;

– Limbi străine: limba engleză, citit – nivel mediu, scris – nivel mediu şi vorbit – cunoştinţe de bază.

– Cerinţe specifice: deplasări în ţară şi/sau în străinătate, delegări, detaşări, disponibilitate de lucru peste program.

 

 

Bibliografia pentru concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă de consilier grad profesional superior, din cadrul Serviciului Produse Medicinale de Uz Veterinar:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 95/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine animală.