Concurs de recrutare în vederea ocupării unui post vacant de referent, clasa III, gradul profesional superior – 03.03.2020 proba scrisă

ANUNŢ

 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării postului vacant de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ, Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ, Direcţia Economică la data de 03.03.2020, ora 10.00 (proba scrisă), la sediul său din București, sector 1, Casa Presei Libere nr. 1, corp D1, sala de şedinţe, etajul 4.

 

Formular de înscriere la concurs – format editabil

 

  1.  Concursul de recrutare constă în trei probe succesive, după cum urmează:

– selectia dosarelor de înscriere: 20.02.2020-26.02.2020

– proba scrisă: 03.03.2020

– interviu ce va fi susținut în maxim 5 zile lucrătoare de la proba scrisă.

 

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii admişi la proba precedentă.

Pentru probele concursului de recrutare punctajele se stabilesc astfel:

– pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte,

– pentru proba interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

 

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, respectiv la interviu, candidaţii care au obţinut minimum de 50 de puncte.

Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scisă şă interviu.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

Perioada de depunere a dosarelor de către candidați este 31.01.2020 -19.02.2019.

 Dosarele de concurs se depun la sediul A.N.S.V.S.A. din București, sector 1, Casa Presei Libere nr. 1, corp D1, etajul 3, camera 303, la doamna Camelia Gianina Păunică, consilier în cadrul Direcției Resurse Umane, telefon 0372184932, e-mail paunica.camelia@ansvsa.ro.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele:

– Formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a A.N.S.V.S.A. în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, respectiv ,,Oportunităţi de angajare”, precum și la sediul A.N.S.V.S.A, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric);

– curriculum vitae, modelul comun european;

– copia actului de identitate;

– copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

– copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice. (Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 2D din H G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare);

– copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar;

– declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentele menţionate mai sus vor fi prezentate indosariate într-un dosar cu şină.

 

2. Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare respectiv:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.”.

 

  1. Condițiile specifice necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin fișa postului sunt următoarele:
  • Studii de specialitate: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • Perfecţionări (specializări): nu este cazul
  • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoaşterea programelor Microsoft Office – WORD și EXCEL – nivel de baza
  • Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

 

Vechimea în specialitate necesară: minimum 7 ani.

Pentru condiția de cunoaștere a programelor Microsoft Office – WORD și  EXCEL – nivel de bază testarea se va realiza în cadrul probei scrise.

 

  1. Bibliografia:

– Constituția României, republicată;

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările ulterioare;

– Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2019 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

– Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

– Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

 

Tematica necesară testări cunoaştințelor programelor Microsoft Office – WORD și  EXCEL – nivel de bază este următoarea:

 

Pentru procesare de text – WORD
1. Folosirea aplicaţiei Deschiderea şi închiderea unei aplicaţii de procesare de text.

Deschiderea şi închiderea documentelor.

Crearea unui nou document (folosindu-se un format prestabilit – memo, fax etc).

Salvarea unui document într-o locaţie pe hard disk.

Salvarea unui document sub un alt nume.

Comutarea între mai multe documente deschise.

Folosirea funcţiei de modificare a dimensiunilor

vizualizării. Afişarea/ascunderea barelor de instrumente.

2. Crearea unui document Schimbarea modului de afişare a paginii.

Introducerea textului.

Introducerea unor caractere, simboluri speciale, cum ar fi ©, ®, TM

Afişarea/ascunderea caracterelor netiparibile: spaţii, paragrafe, întreruperi de linie, tab.

Selectarea unui caracter, cuvânt, propoziţie, paragraf sau a unui întreg document.

Editarea conţinutului prin inserarea unor caractere noi, cuvinte în cadrul unui text existent, scrierea peste pentru a înlocui un text existent.

Folosirea comenzii de căutare într-un document a unui cuvânt sau a unei fraze.

Folosirea comenzii de înlocuire într-un document a unui cuvânt sau a unei fraze.

Copierea şi mutarea textului într-un document sau în mai multe documente deschise.

Ştergerea textului.

Folosirea comenzilor ,,Undo” şi ,,Redo”.

3. Formatarea Schimbarea fontului caracterelor : dimensiune şi tip.

Folosirea opţiunilor: bold (caractere aldine), italice

(caractere cursive) şi subliniere.

Folosirea funcţiilor indice inferior, indice superior unui text. Folosirea diferitelor culori în text.

Modificarea textului în majuscule, litere mici, tip titlu, etc.

Folosirea despărţirii automate în silabe (hyphenation).

Crearea unui paragraf.

Introducerea, ştergerea întreruperilor de linie.

Cunoaşterea principalelor reguli în alinierea textului: folosirea alinierii, indentării şi funcţiei Tab.

Alinierea textului: stânga, centru, dreapta, stânga-dreapta (justified).

Indentarea paragrafelor: stânga, dreapta, prima linie.

Folosirea şi setarea tabulatorilor: stânga, dreapta, centru, zecimal. Cunoaşterea principalelor reguli în spaţierea paragrafelor: aplicarea spaţierii între paragrafe.

Aplicarea spaţierii deasupra şi sub paragraf. Spaţierea rândurilor unui paragraf: simplu, dublu.

Introducerea şi stergerea marcatorilor, respectiv a

numerotărilor dintr-o listă. Schimbarea stilului

marcatorilor şi al numerotărilor dintr-o listă simplă prin opţiunile standard.

Adăugarea bordurilor şi a umbririi paragrafului.

Aplicarea unui stil existent unui cuvânt.

Aplicarea unui stil unuia sau mai multor paragrafe.

Copierea formatului unui text selectat.

4. Obiecte Crearea unui tabel.

Introducerea, editarea informaţiilor într-un tabel.

Selectarea liniilor, a coloanelor, a celulelor, a întregului tabel. Inserarea, ştergerea liniilor şi a coloanelor.

Modificarea lăţimii coloanei şi a înălţimii liniei.

Modificarea stilului, a grosimii şi a culorii bordurii unei celule. Adăugarea unei culori de umplere a celulelor.

Introducerea unui obiect (imagine, clip art, grafic, obiect desenat) într-un document.

Selectarea unui obiect.

Copierea unei obiect grafic în cadrul unui document sau între mai multe documente deschise.

Redimensionarea, ştergerea unui obiect.

5. Pregătirea imprimării Schimbarea orientării unui document, tip portret si tip vedere (landscape). Schimbarea dimensiunii hârtiei.

Schimbarea marginilor întregului document: sus, jos, stânga, dreapta.

Cunoaşterea regulilor de bază în adăugarea paginilor noi: inserarea întreruperilor de pagină.

Inserarea, ştergerea unei întreruperi de pagină într-un document. Adăugarea, modificarea unui text în antet şi subsol.

Adăugarea unor câmpurilor în antet şi subsol: data, informaţii despre numărul paginii, locaţia fișierului.

Aplicarea automată a numărului paginii unui document.

Verificarea ortografică a unui document şi efectuarea de modificări: corectarea erorilor ortografice, ştergerea cuvintelor care se repetă.

Vizualizarea unui document înaintea printării.

Imprimarea unui document la o imprimantă disponibilă, utilizând opţiunile specifice: întregul document, anumite pagini, număr exemplare.

– Calcul tabelar- EXCEL
1. Utilizarea aplicaţiei Deschiderea și închiderea unei aplicaţii de calcul tabelar.

Deschiderea si închiderea unui registru de calcul.

Crearea unui nou registru de calcul pe baza unui format

predefinit. Salvarea unui registru de calcul într-o anumită

locaţie pe disc. Salvarea unui registru de calcul existent,

sub altă denumire.

Comutarea între două registre de calcul.

Folosirea instrumentelor de panoramare (zoom).

Afişarea/ascunderea barelor de instrumente. Rescalarea şi

minimizarea tab-urilor (ribbon).

2. Celulele Înţelegerea faptului că o celulă dintr-o foaie de calcul poate conţine doar un singur tip de date (de exemplu, prenumele într-o celulă, numele în celula alăturată).

Cunoaşterea principalelor reguli în crearea listelor:

evitarea rândurilor şi a coloanelor goale în cadrul unei liste, inserarea unui rând gol înaintea rândului Total, aplicarea unor borduri negre celulelor tabelului.

Introducerea numerelor, datelor, textului într-o celulă.

Selectarea unor celule sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente, a întreg registrului de calcul.

Modificarea sau înlocuirea conţinutului unei celule.

Utilizarea comenzilor Undo şi Redo.

Utilizarea funcţiei Căutare pentru a găsi un anumit

conţinut. Utilizarea funcţiei Înlocuire pentru a schimba un

anumit conţinut. Sortarea datelor crescător, descrescător,

în ordine alfabetică sau invers alfabetică. Copierea

conţinutului unei celule sau a unui grup de celule în acelasi

registru de calcul sau în registre de calcul diferite.

Completarea automată a seriilor de date.

Mutarea conţinutului unei celule în acelaşi registru de

calcul sau în registre de calcul diferite.

Ştergerea conţinutului unei celule.

3. Lucrul cu foi de calcul Selectarea unui rând sau a unui grup de rânduri adiacente

sau neadiacente.

Selectarea unei coloane sau mai multor coloane adiacente

sau neadiacente.

Introducerea, ştergerea rândurilor, coloanelor într-o foaie

de calcul. Modificarea dimensiunii rândurilor, a coloanelor.

Îngheţarea și dezgheţarea rândurilor şi a coloanelor

(funcţia Freeze Panes).

Comutarea între foi de calcul.

Inserarea, ştergerea unei noi foi de calcul.

Cunoaşterea regulilor de bază în stabilirea denumirii unei

foi de calcul: folosirea unor nume relevante.

Copierea, mutarea, redenumirea unei foi de calcul.

4. Formule şi funcţii Cunoaşterea regulilor de bază în crearea formulelor:

folosirea referinţelor celulelor.

Generarea formulelor utilizând referinţe către alte celule

şi operatori matematici (adunare, scădere, înmulţire,

împărţire). Cunoaşterea erorilor standard asociate

funcţiilor (de exemplu #NAME?, #DIV/0!, #REF!).

Folosirea funcțiilor sumă, medie, minim, maxim, numărare

(count, counta), rotunjire (round).

5. Formatarea Formatarea celulelor ca cifre cu un anumit număr de

zecimale, afişarea numerelor cu/sau fără separator de

zecimale.

Formatarea celulelor ca dată.

Formatarea celulelor pentru afișarea de simboluri

monetare. Formatarea celulelor pentru afişarea

procentelor.

Modificarea dimensiunii fontului, a tipului fontului.

Aplicarea stilurilor îngroșat, cursiv, subliniere simplă,

subliniere dublă.

Aplicarea diferitelor culori conţinutului celulelor, aplicarea

unei culori de fundal celulelor.

Copierea formatului unei celule, al unui grup de celule în

altă celulă sau în alt grup de celule.

Încadrarea textului într-o celulă.

Alinierea conţinutului unei celule orizontal şi vertical.

Modificarea orientării conţinutului unei celule.

Unirea celulelor şi centrarea unui titlu într-un grup de

celule. Adăugarea de borduri unei celule, unui grup de

celule.

6. Pregătirea

rezultatelor

Modificarea marginii foii de calcul: sus, jos, stânga,

dreapta. Modificarea orientării foii de calcul: pe lung, pe

lat. Schimbarea dimensiunii foii de calcul.

Modificarea foii de calcul astfel încât întreg conţinutul

acesteia să încapă pe o singură pagină sau pe un anumit

număr de pagini. Adăugarea, modificarea, ştergerea

textului din Antet şi Subsol. Introducerea şi ştergerea în

antet sau subsol a câmpurilor: număr de pagini, data, ora,

numele foii de calcul, numele registrului de calcul.

Verificarea calculelor şi funcţiilor înainte de printare.

Examinarea unei foi de calcul înaintea imprimării.

Tipărirea anumitor celule dintr-un registru de calcul, a

întregului registru de calcul, numărul de copii realizate,

tipărirea unui grafic selectat.

 

 

  1. Atribuțiile din fișa postului :

– Întocmeşte notele de recepţie şi constatare de diferenţe/bonurile de consum, precum şi fişele de magazie, pe bază de notelor de recepţie şi constatare de diferenţe /bonurilor de consum, alte documente prevăzute de lege;

– Eliberează bunurile, consumabilele şi rechizitele achiziţionate pentru buna funcţionare a activităţii, către toate structurile din cadrul A.N.S.V.S.A., în baza referatelor de necesitate aprobate şi asigură gestionarea bunurilor aflate în magazia instituţiei, potrivit legii;

– Gestionează obiectele de inventar şi mijloacele fixe ale A.N.S.V.S.A., respectiv urmăreşte şi evidenţiază intrările, ieşirile şi mutările de obiecte de inventar şi mijloace fixe în sediul A.N.S.V.S.A., precum şi inscripţionarea numerelor de inventar pe mijloacele fixe şi obiectele de inventar;

– Face aprovizionarea, în limita bugetului alocat conform reglementărilor legale, cu produse de protocol pentru Cabinetul Preşedintelui;

– Organizează, urmăreşte şi răspunde de întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a clădirilor, bunurilor, instalaţiilor şi dotărilor A.N.S.V.S.A., necesare activităţii proprii a acesteia, şi întocmeşte documentaţia tehnică necesară, potrivit legii;

– Ia măsurile care se impun pentru ca operatorii economici aflaţi în relaţii contractuale cu A.N.S.V.S.A. să remedieze defecţiunilor apărute şi semnalate de către structurile din cadrul A.N.S.V.S.A. privind utilităţile  – instalaţii electrice, sanitare, de încălzire;

– Elaborează toate documentele specifice activităţii administrative din cadrul A.N.S.V.S.A.;

– Asigură aplicarea dispoziţiilor legale privind circuitul documentelor şi ia măsuri pentru păstrarea în bune condiţii a lucrărilor elaborate sau rezolvate în cadrul compartimentului, până la predarea acestora la arhiva A.N.S.V.S.A.;

– Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

– Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. şi ale persoanelor fizice sau juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;

– Soluționează petițiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare și Logistică Documentară și comunică răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;

– Participă la întocmirea referatului anual de necesitate al Direcției economice, pentru includerea necesităților compartimentului;

– Participă la întocmirea referatelor de necesitate pentru realizarea proceselor de achiziție publică privind necesitățile care vizează activitatea proprie a compartimentului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în domeniul achizițiilor publice și se supun aprobării;

– Duce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice;

– Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

– Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

– Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

– Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

– Îşi însuşeste şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

– Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face parte;

– Elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCIM la nivelul structurii din care face parte;

– Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice structurii din care face parte; propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate și le înaintează conducerii spre avizare;

– Răspunde disciplinar, contravențional, civil sau penal, după caz, pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu.

 

 

Afișat astăzi, 31.01.2020.

Secretar comisie concurs: Camelia Gianina Păunică, consilier în cadrul Direcției Resurce Umane