Anunţ privind selecţia consilierului de etică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA CONSILIERULUI DE ETICĂ DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor anunţă demararea procedurii privind desemnarea din rândul funcţionarilor publici din cadrul instituţiei a consilierului de etică.

Prin H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici au fost reglementate condiţiile în care poate fi desemnat consilierul de etic la nivelul instituţiei.

1. Depunere dosare

Funcţionarii publici care îţi manifestă opţiunea de a dobândi statutul temporar de consilier de etică pot depune dosare de candidatură în perioada 16.02.2022 – 18.02.2022 la Direcţia resurse umane.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

  1. scrisoare de intenție, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: motivația funcționarului public pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, asumarea faptului că prezintă deschidere și disponibilitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin consilierului de etică, precum și argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini calitatea de consilier de etică;
  2. copie a actului administrativ de numire a funcționarului public în funcția publică deținută, certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorității sau instituției publice;
  3. copie a diplomei de licență sau, după caz, a diplomei de bacalaureat în cazul prevăzut la 452 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, certificate pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorității sau instituției publice;
  4. declarația de integritate, potrivit dispozițiilor 452 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru funcţia de consilier de etică pot aplica funcţionarii publici  care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) este funcţionar public definitiv;

b) ocupă o funcție publică din clasa I;

c) are, de regulă, studii superioare în domeniul științe sociale, astfel cum este definit acest domeniu de studii în condițiile legislației specifice;

d) prezintă deschidere și disponibilitate pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin consilierului de etică

e) are o probitate morală recunoscută;

f) nu i s-a aplicat o sancțiune disciplinară, care nu a fost radiată în condițiile legii;

g) față de persoana sa nu este în curs de desfășurare cercetarea administrativă în cadrul procedurii disciplinare, în condițiile legii;

h) față de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni;

i) nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate de fals ori contra înfăptuirii justiției;

j) nu se află într-o procedură de evaluare desfășurată de autoritatea responsabilă de asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale, în condițiile legii;

Incompatibilităţi:

Nu poate fi numit consilier de etică funcționarul public care se află în următoarele situații de incompatibilitate:

a) este soț, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul autorității sau instituției publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia;

b) are relații patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la a);

c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul autorității sau instituției publice.

 

2. Perioada de verificare şi de selectare a dosarelor de candidatură depuse de către funcţionarii publici : 21.02.2022 – 22.02.2022. Rezultatul verificării se comunică Direcţiei resurse umane, în vederea emiterii actului administrativ de desemnare a consilierului de etică, în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de verificare şi selectare a dosarelor, respectiv în data de 23.02.2022.

 

3. Interviul va avea loc in data de 24.02.2022 ora.11.00, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în prezenţa preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, a Secretarului general al instituţiei şi a directorului Direcţiei resurse umane. Interviul poate fi susţinut doar de către funcţionarii publici ale căror dosare de candidatură au fost admise la selecţia dosarelor de candidatură. Se consideră admis la interviu funcţionarul public care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar (50 puncte).

 

4. Modalitatea de evaluare în cadrul interviului pentru funcţionarii publici care depun dosare de candidatură şi îndeplinesc condiţiile consta în organizarea de către Secretarul general al instituţiei împreună cu un reprezentant al Direcţiei resurse umane  a unui interviu în cadrul căruia sunt testate abilităţile de comunicare, precum şi cunoştiinţele teoretice ale funcţionarilor publici selectaţi cu privire la normele şi standardele de conduită prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare şi actele necesare pot fi obţinute de la  Direcţia resurse umane.