Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unor posturi de execuție vacante din cadrul Direcției Economice

ANUNŢ

 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c), ale art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (5), alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. IV alin. (9)-(11) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, dar și în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1), alin. 2) lit. b), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, anunță demararea procedurii de ocupare prin transfer, la cerere, a unor posturi de execuție vacante, cu o durată normală de muncă de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână, din cadrul Direcției Economice, după cum urmează:

 

 1. Consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ;
 2. Consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ;
 3. Consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ;
 4. Consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ;
 5. Referent, clasa III, gradul profesional superior, la Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ;
 6. Șofer, gradul I, la Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ.

 

Documente necesare:

Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau la adresa de e-mail  office@ansvsa.ro, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului anunț, următoarele documente:

 1. a) cerere de transfer, conform modelului atașat;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copie fișa postului din cadrul instituției în care funcționarul public/persoana își desfășoară activitatea;
 4. d) copia actului de identitate;
 5. e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, raportat la cerinţele din fişa postului vacant;
 6. f) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator, după caz, pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei;
 7. g) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului atașat.

 

 1. Condiţiile specifice pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) la Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ sunt:
 • Studii de specialitate:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe inginerești/științe sociale, ramura de științe – științe inginerești/științe economice.
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):

– Cunoaşterea  programelor MS Office – nivel mediu de cunoștințe de operare.

 • Vechime în specialitatea necesară: minimum 7 ani.

 

 1. Condiţiile specifice pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior (1 post) la Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ sunt:
 • Studii de specialitate:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe sociale, ramura de științe – științe juridice, domeniul de licență – drept, specializarea – drept.
 • Perfecționări (specializări):
 • Cursuri de perfecționare privind achizițiile publice
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):

– Cunoaşterea  programelor Microsoft Office – nivel mediu de cunoștințe de operare.

– Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): ”citit – scris – vorbit” engleză – nivel mediu

 • Vechime în specialitatea necesară: minimum 7 ani.

 

 1. Condiţiile specifice pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior (1 post) la Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ sunt:
 • Studii de specialitate:
 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe sociale, ramura de științe – științe juridice/ științe economice/ științe administrative.
 • Perfecționări (specializări):
 • Cursuri de perfecționare privind achizițiile publice
 • Vechime în specialitatea necesară: minimum 7 ani.

 

 1. Condiţiile specifice pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior (1 post) la Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ sunt:
 • Studii de specialitate:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental – științe sociale.
 • Perfecționări (specializări):
 • Cursuri de perfecționare privind achizițiile publice
 • Vechime în specialitatea necesară: minimum 7 ani.

 

 1. Condiţiile specifice pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior (1 post) la Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ sunt:
 • Studii de specialitate:
 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):

– Cunoaşterea  programelor Microsoft Office – WORD ȘI EXCEL – nivel bază.

 • Vechime în specialitatea necesară: minimum 7 ani.

 

 1. Condiţiile specifice pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice contractuale vacante de șofer, gradul I (1 post) la Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ sunt:
 • Studii de specialitate:
 • studii medii/studii generale
 • Vechimea în muncă/specialitatea necesară:
 • minim un an/permis de conducere categoria B.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de Direcția Resurse Umane – telefon 0372184932 și 0372184961 sau de la Direcția Economică – telefon: 0372184997, interior 126.

 

Afișat azi, 31.08.2023, la sediul și pe pagina de internet a A.N.S.V.S.A.