Anunţ examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al unor funcționari publici din cadrul ANSVSA

ANUNŢ

 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor organizează la data de 12.12.2018 ora 10.00 (proba scrisă), la sediul său din București, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al unor funcționari publici din cadrul instituției, conform prevederilor art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Formular de înscriere la examenul de promovare (format word)

 

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI:

Examenul constă în trei etape succesive: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Dosarul de de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului sau concursului de promovare, respectiv în perioada 07.11.2018-26.11.2018 și conține în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani (în care funcționarul public s-a aflat în activitate);

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, anexat prezentei (se poate ridica și de la Direcția Resurse Umane – Serviciul Gestiune Funcții Publice și Salarizare, camera 338).

Selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor selecției dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 27.11.2018-04.12.2018, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 65 alin. 2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

,,a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b) abrogată;

c) să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.”,

Dosarele de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut se depun de către candidați la secretarul comisiei de concurs, respectiv la doamna Camelia PĂUNICĂ, consilier în cadrul Direcției Resurse Umane – Serviciul Gestiune Funcții Publice și Salarizare, camera 338.

 

Proba scrisă va avea loc la data de 12.12.2018, ora 10.00, la sediul instituției și poate consta în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

Proba interviu se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și poate fi susținută doar de acei candidați admiși la proba scrisă.

Data și ora interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Proba scrisă și interviul se punctează cu maximum 100 puncte fiecare.

Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 puncte.

Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimim 100 puncte și se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și la interviu.

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional se comunică candidaților, în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe (interviu), prin afișare la locul desfășurării concursului.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data și ora afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Prezentăm mai jos bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișele posturilor specifice funcțiilor publice pentru care se organizează examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut, astfel cum au fost stabilite la nivelul stucturilor de specialitate din cadrul A.N.S.V.S.A. și atașăm Formularul de înscriere la examen conform Anexei nr. 3 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

 

A. Pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciului Comunicare și Logistică Documentară – Compartimentul Relaţii cu Publicul și Registratură 

a). Bibliografie:

1.  Constituția României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi    completările ulterioare;

3.   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

b). Atribuţii post de consilier gradul profesional superior:

1. Primeşte şi înregistrează petiţiile primite în conformitate cu Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;

2. Primeşte şi înregistrează solicitările primite în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Primeşte şi înregistrează solicitările din partea mass-media;

4. Stabileşte dacă acestea sunt informaţii comunicate din oficiu, furnizate la cerere sau exceptate de la liberul acces la informaţii;

5. Direcţionează solicitările de informaţii de interes public şi petiţiile, în funcţie de domeniul la care fac referire, către structurile de specialitate din cadrul instituţiei pentru a fi soluţionate;

6. Transmite răspunsurile primite din partea structurilor de specialitate din cadrul instituţiei şi avizate de către preşedintele A.N.S.V.S.A., către solicitant, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare;

7. Întocmeşte, conform legislaţiei în vigoare, un raport anual privind accesul la informaţiile de interes public;

8. Întocmeşte, conform legislaţiei în vigoare, un raport semestrial privind analiza activităţii proprii de soluţionare a petiţiilor;

9. Colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, în activitatea de soluţionare a reclamaţiilor şi petiţiilor;

10. Gestionează adresa oficială de e-mail a instituţiei;

11. Participă la toate activităţile specifice, în scopul construirii şi dezvoltării unei imagini favorabile a instituţiei;

12. Participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M la nivelul Serviciului Comunicare şi Logistică Documentară;

13. Însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

14. Răspunde de elaborarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

15. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Serviciului Comunicare şi Logistică Documentară;

16. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Serviciului Comunicare şi Logistică Documentară;

17. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare;

18. Însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

19 Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

20. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

21. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi /sau angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoană;

22. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate;

23. Realizează orice alte activităţi, dispuse de conducerea ierahică, în bază legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

B. Pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Evidență Informatizată, Tehnologia  Informației și Gestiunea Activităților de Import – Export

B.I. Serviciul Administrare Baze de Date, Statistică şi Evidenţă Informatizată:

a) Bibliografie:

1.  Constituția României, republicată;

2.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3.   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4.    Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

5.    Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

6.    Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;

7.    Regulamentul (UE) nr. 2017/625 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale).

 

b) Atribuții post de consilier gradul profesional principal:

1. Colaborează cu personalul de specialitate din cadrul Direcţiei Coordonare Laboratoare şi Produse Medicinale Veterinare, al Serviciului Identificare şi Înregistrare a Animalelor şi al Serviciului TRACES, Coordonare şi Verificare a Activităţilor de Import – Export, în vederea asigurarării unei bune funcţionări a sistemelor informatice ale A.N.S.V.S.A, cu excepţia celor prevăzute la art. 68 pct. 26;

2. Colaborează cu angajaţii A.N.S.V.S.A. desemnaţi prin ordin al preşedintelui A.N.S.V.S.A. şi acordă sprijinul în realizarea protecţiei datelor cu caracter personal gestionate de A.N.S.V.S.A.;

3. Reprezintă punctul de contact şi raportare către Institutul Naţional de Statistică, cu respectarea protocolului încheiat între A.N.S.V.S.A. şi această instituţie;

4. Participă la analiza, dezvoltarea şi gestionarea aplicaţiilor şi bazelor de date ale A.N.S.V.S.A., împreună cu celelalte structuri ale A.N.S.V.S.A. şi/sau la cererea conducerii instituţiei;

5. Colaborează cu operatorii care asigura mentenanţa sistemelor informatice ale A.N.S.V.S.A.;

6. Acordă sprijin la elaborarea de formulare electronice de raportare pentru activităţile A.N.S.V.S.A. şi instituţiile subordonate;

7. Participă, alături de celelalte structuri ale A.N.S.V.S.A., la stabilirea necesarului de aplicaţii informatice, urmare a cererilor formulate de acestea cu privire la desfăşurarea activităţii în A.N.S.V.S.A.;

8. Propune modalităţi de implementare a aplicaţiilor noi la solicitarea conducerii instituţiei, în colaborare cu personalul de specialitate din aceste structuri;

9. Implementează politica de securitate a sistemului informatic al A.N.S.V.S.A., ulterior aprobării acestea de conducerea A.N.S.V.S.A.;

10. Informează preşedintele A.N.S.V.S.A. asupra situaţiilor deosebite cu privire la securitatea IT şi formulează propuneri de măsuri de soluţionare a acestora;

11. Analizează şi face propuneri privind dotarea cu echipamente şi programe IT, în funcţie de necesităţi;

12. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. şi ale persoanelor fizice sau juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;

13. Soluţionează petiţiile primite de la Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară, pe domeniul de competenţă şi comunică răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;

14. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Serviciului Administrare Baze de Date, Statistică şi Evidenţă Informatizată;

15. Evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Serviciului Administrare Baze de Date, Statistică şi Evidenţă Informatizată;

16. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare;

17. Însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

18. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

19. Comunică imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

20. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi / sau angajotarului accidentele de muncă suferite de propria persoană;

21. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate;

22. Realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea ierahică, în bază legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

B. II. Serviciul Identificare și Înregistrare a Animalelor:

a) Bibliografie:

1.  Constituția României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Ordonanţa Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

6. O.U.G. nr. 23/2010 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

7. O.U.G. nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 85/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân.

 

b) Atribuții post de consilier, gradul profesional superior:

1. Răspunde de întocmirea documentaţiei specifice de fundamentare şi stabilire a acţiunilor din domeniile specifice de competenţă cuprinse în Programul strategic;

2. Întocmeşte materiale informative de promovare a bunelor practici pentru operatorii economici, crescătorii de animale precum şi de educare/informare a populaţiei în domeniile specifice de competenţă;

3. Răspunde de furnizarea datelor şi informaţiilor specifice domeniului de competenţă, către reprezentanţii abilitaţi ai instituţiilor/organismelor naţionale, europene şi internaţionale, în conformitate cu angajamentele A.N.S.V.S.A. şi cu respectarea termenelor stabilite;

4. Participă la elaborarea convenţiilor, parteneriatelor, protocoalelor şi acordurilor interguvernamentale, împreună cu autorităţile competente din alte state, privind colaborarea în domeniile specifice de competenţă, urmărind apărarea intereselor României;

5. Răspunde de furnizarea datelor şi informaţiilor specifice domeniului de competenţă, către reprezentanţii abilitaţi ai instituţiilor/organismelor naţionale, europene şi internaţionale, în conformitate cu angajamentele A.N.S.V.S.A. şi cu respectarea termenelor stabilite;

6. coordonează elaborarea documentaţiei specifice cu privire la modul de respectare de către agricultori a S.M.R. 6 – 8 la nivelul A.N.S.V.S.A.;

7. Gestionează eşantioanele de control şi supracontrol primite de la A.P.I.A., asigură încărcarea acestora în aplicaţiile electronice dedicate în acest sens şi transmite către A.P.I.A. raportul cu rezultatele controalelor şi supracontroalelor;

8. Răspunde de elaborarea documentaţiei specifice cu privire la modul de respectare de către agricultori a S.M.R. 6 – 8 referitoare la domeniul de competenţă;

9. Participă la elaborarea, actualizarea şi transmiterea către D.S.V.S.A. a documentaţiei procedurale operaţionale cadru pentru efectuarea controalelor oficiale în domeniile de competenţă;

10.  Stabileşte proceduri specifice de control cu privire la calitatea mijloacelor oficiale de identificare a animalelor, aprobate şi comercializate pe teritoriul României;

11. Răspunde de întocmirea şi fundamentarea documentelor de poziţie şi/sau mandatelor în domeniile specifice de competenţă, pentru reprezentanţii României prezenţi în cadrul întâlnirilor sau reuniunilor cu instituţiile/ organismele europene şi cele din alte state, urmărind apărarea intereselor României şi ale A.N.S.V.S.A., pe care le transmite Compartimentului Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale.;

12. Răspunde de furnizarea datelor şi informaţiilor aferente competenţelor specifice structurii, către reprezentanţii abilitaţi ai instituţiilor/organismelor naţionale, europene şi internaţionale, în conformitate cu angajamentele A.N.S.V.S.A. şi cu respectarea termenelor stabilite;

13. Participă la reuniunile tehnice organizate la nivel naţional, european şi internaţional din domeniul de competenţă;

14. Evaluează solicitările operatorilor economici, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu privire la aprobarea mijloacelor oficiale de identificare şi întocmeşte, după caz, documentele de aprobare/respingere;

15. Răspunde de transmiterea datelor şi a informaţiilor solicitate de Serviciul Administrare Baze de Date, Statistică şi Evidenţă Informatizată conform solicitărilor primite, potrivit domeniului de competenţă;

16. Răspunde de raportarea către conducerea A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform dispoziţiilor primite;

17. Realizează acţiunile de verificare asupra controlului oficial desfăşurat de D.S.V.S.A. în domeniile de competenţă, prevăzute în Programul unic de coordonare a controlului oficial, aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.S.V.S.A., în vederea uniformizării şi creşterii eficienţei acestora;

18. Realizează misiuni de control ad-hoc în domeniile specifice de competenţă, neincluse în Programul unic de coordonare a controlului oficial, în baza ordinelor şi instrucţiunilor preşedintelui A.N.S.V.S.A., organizează şi efectuează acţiuni de control, propune şi dispune măsuri de remediere şi sancţiuni pentru nerespectărea legislaţiei sanitare veterinare din domeniul identificării şi înregistrării animalelor sesizate în activitatea de verificare desfăşurată, pe care le înaintează preşedintelui A.N.S.V.S.A.;

19. Raportează imediat preşedintelui A.N.S.V.S.A. neconformităţile majore identificate în cadrul acţiunilor realizate, precum şi situaţia activităţilor realizate, conform dispoziţiilor primite;

20. Răspunde de urmărirea implementării măsurilor propuse în cadrul rapoartelor de control şi aprobate de conducerea A.N.S.V.S.A. şi de raportarea periodică cu privire la stadiul de implementare a acestora către conducerea ierarhică;

21. Răspunde de elaborarea, actualizarea şi transmiterea către D.S.V.S.A. a documentaţiei procedurale operaţionale cadru pentru efectuarea controalelor oficiale în domeniile de competenţă, precum şi a documentaţiei cadru privind metodologia de evaluare a riscului, în domeniul specific de competenţă;

22. Monitorizează şi valorifică datele transmise de către D.S.V.S.A. ca urmare a controalelor oficiale efectuate în baza Programului Strategic, inclusiv controalele tematice;

23. Monitorizează şi controlează înregistrările electronice cu privire la activităţile de identificare şi înregistrare a animalelor, mişcarea animalelor şi notificarea evenimentelor cu privire la acestea, precum şi accesul la aceste date al persoanelor responsabile;

24. Monitorizează informaţiile din bazele de date ale A.N.S.V.S.A., specifice domeniului de activitate, stabileşte măsuri de corecţie şi urmăreşte finalitatea acţiunilor de corecţie atunci când constată că este necesară implementarea unor măsuri de corecţie;

25. Verifică aplicarea corectă şi uniformă la nivel naţional a procedurilor de control a modului de respectare a cerinţelor de ecocondiţionalitate şi a SMR, pe domeniul specific de competenţă, aprobă şi dispune măsuri de corecţie şi urmăreşte implementarea acestora; gestionează graficele de control şi supracontrol şi le comunică A.P.I.A. şi se asigură de finalizarea acţiunii de control şi supracontrol în termenele agreate de A.N.S.V.S.A. şi A.P.I.A.;

26. Întocmeşte şi fundamentează propuneri de modificare şi/sau completare a cadrului normativ în vigoare, în urma analizei rezultatelor aferente activităţilor de control şi le transmite Direcţiei Generale Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor;

27. Participă la elaborarea raportului privind implementarea Planului Naţional Unic de Control al României prin centralizarea datelor primite de la structurile subordonate A.N.S.V.S.A., evaluarea activităţii desfăşurate şi analiza neconformităţilor identificate, în domeniile specifice de competenţă;

28. Răspunde de întocmirea documentaţiei privind fundamentarea, organizarea şi realizarea programelor de instruire organizate la nivel naţional, precum şi a documentaţiei justificative privind participarea personalului A.N.S.V.S.A. şi al instituţiilor subordonate, în cadrul programelor de instruire la nivel european, în domeniile specifice de competenţă;

29. Elaborează şi propune spre aprobare tematici de control oficial în domeniile de competenţă, urmare a analizelor de risc proprii;

30. Colaborează cu Serviciul Administrare Baze de Date, Statistică şi Evidenţă Informatizată la dezvoltarea aplicaţiilor informatice din domeniul decompetenţă;

31. Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

32. Participă la activităţile necesare desfăşurării misiunilor de evaluare efectuate de structurile competente din cadrul C.E. şi internaţionale, în domeniul de competenţă;

33. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. şi ale persoanelor fizice sau juridice, potrivit domeniului de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;

34. Răspunde de transmiterea anuală, în prima decadă a lunii ianuarie a anului în curs, către Direcţia Economică, în format Excel, a listei tarifelor pentru veniturile proprii ale unităţilor din subordinea acesteia, aferente domeniului de competenţă, care trebuie actualizate cu rata inflaţiei din anul precedent, conform legislaţiei în vigoare;

35. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară şi comunică răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;

36. Participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesare a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M la nivelul Serviciului de Identificare şi Înregistrare a Animalelor;

37. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern / managerial la nivelul Serviciului de Identificare şi Înregistrare a Animalelor;

38. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Serviciului de Identificare şi Înregistrare a Animalelor;

39. Evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Serviciului de Identificare şi Înregistrare a Animalelor;

40. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare;

41. Însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

42. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

43. Comunică imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

44. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi / sau angajotarului accidentele de muncă suferite de propria persoană;

45. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate;

46. Realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea ierahică, în bază legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

C. Pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Bunăstarea și Nutriția Animalelor – Serviciul Bunăstarea Animalelor

a) Bibliografia:

1.    Constituția României, republicată;

2.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4.    Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97;

5.    Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 din 24 septembrie 2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii;

6.    Ordinul ANSVSA nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor de ferma;

7.    Ordinul ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.    Ordinul   ANSVSA nr. 72/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor;

9.    Ordinul ANSVSA nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne;

10. Ordinul ANSVSA nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouatoare, cu modificările și completările ulterioare;

11.   Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice cu modificarile si completarile ulterioare;

12.   Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile și completarile ulterioare.

 

b)  Atribuții post de consilier, gradul profesional superior

1. Monitorizează cadrul legislativ existent şi dezvoltă politica naţională în domeniul bunăstării şi protecţiei păsărilor de curte şi animalelor utilizate în scop experimental şi ştiinţific;

2. Elaborează strategii şi programe în domeniul bunăstării şi protecţiei păsărilor de curte şi animalelor utilizate în scop experimental şi ştiinţific, împreună cu alte instituţii, organizaţii non-guvernamentale, asociaţii ale crescătorilor de animale, asociaţii de protecţia animalelor;

3. Monitorizează implementarea normelor şi procedurilor tehnice sanitar – veterinare reglementate în domeniul bunăstării şi protecţiei păsărilor de curte şi animalelor utilizate în scop experimental şi ştiinţific, la nivelul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

4. Analizează proiectele legislative naţionale şi europene, precum şi documentele de lucru specifice dezbătute în cadrul Comitetelor Permanente, grupurilor de lucru, reuniunilor CVO şi OIE în domeniul său de activitate, formulează şi susţine puncte de vedere tehnice cu privire la acestea;

5. Elaborează acte normative, instrucţiuni tehnice, ghiduri, strategii, proceduri şi fişe de inspecţie, în domeniul bunăstării şi protecţiei păsărilor de curte şi animalelor utilizate în scop experimental şi ştiinţific;

6. Stabileşte condiţiile şi elaborează procedurile de autorizare sanitar- veterinară pentru fermele de păsări (broileri, găini ouătoare, curcani, palmipede) şi unităţile destinate furnizării/utilizării animalelor utilizate în scop experimental şi ştiinţific;

7. Organizează şi coordonează activităţile premergătoare desfăşurării misiunilor de evaluare efectuate de structurile competente din cadrul C.E. şi internaţionale, în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor, întocmeşte documentaţia aferentă şi efectuează audit la faţa locului în unităţi, în vederea pregătirii şi participării la misiunile respective;

8. Pune în aplicare recomandările formulate în cadrul misiunilor de evaluare desfăşurate de structurile competente din cadrul C.E. şi internaţionale;

9. Elaborează, organizează şi implementează Programul de Instruiri anual al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în domeniul protecţiei şi bunăstării animalelor şi participă la instruirile organizate de structurile de control oficial, pe domeniul de competenţă;

10. Participă la elaborarea Planului Naţional Unic de Control Integrat pentru România precum şi a Raportului Anual privind implementarea acestui plan, pe domeniul de activitate;

11. Participă la diferite manifestări ştiinţifice şi tehnice interne şi internaţionale specifice domeniului bunăstării şi protecţiei păsărilor de curte şi animalelor utilizate în scop experimental şi ştiinţific;

12. Reprezintă punctul de contact, în sensul prevederilor art. 59 alin. (2) din Dir. Cons. nr.63/2010/CEE din 22 septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice;

13. Raportează anual Comisiei Europene situaţia privind numărul de animale utilizate în scop experimental şi ştiinţific;

14. Participă la programele de instruire organizate de C.E., alte organisme internaţionale sau de autorităţile competente din ţările terţe în domeniul bunăstării şi protecţiei păsărilor de curte şi animalelor utilizate în scop experimental şi ştiinţific, potrivit competenţelor specifice;

15. Implementează procedurile generale elaborate la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi elaborează proceduri specifice;

16. Monitorizează actualizarea periodică a bazelor de date referitoare la exploataţiile autorizate pentru găini ouătoare;

17. Asigură activităţile de răspuns la solicitările altor structuri din cadrul Autorităţii sau ale persoanelor fizice şi juridice, privind legislaţia din domeniile de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;

18. Analizează, soluţionează şi, după caz, dispune măsurile care se impun în cazul petiţiilor din domeniul protecţiei şi bunăstării păsărilor de curte şi animalelor utilizate în scop experimental şi ştiinţific;

19. Participă la reuniunile tehnice şi grupurile de lucru la nivel de experţi organizate de către C.E, pe domeniul de competenţă;

20. Răspunde de elaborarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

21. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară, şi comunică răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;

22. Participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M la nivelul Serviciului Bunăstarea Animalelor;

23. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Serviciului Bunăstarea Animalelor;

24. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Serviciului Bunăstarea Animalelor;

25. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare;

26. Însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

27. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

28. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

29. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi /sau angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoană;

30. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate;

31. Realizează orice alte activităţi, dispuse de conducerea ierahică, în bază legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

b) Atribuții post de consilier, gradul profesional superior

Atributiile prevazute în fișa postul pe functia de consilier, grad profesional superior sunt următoarele:

1. Monitorizează cadrul legislativ existent şi dezvoltă politica naţională în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor de fermă;

2. Elaborează strategii şi programe în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor de fermă, împreună cu alte instituţii, organizaţii non-guvernamentale, asociaţii ale crescătorilor de animale, asociaţii de protecţia animalelor;

3. Monitorizează implementarea normelor şi procedurilor tehnice sanitar – veterinare reglementate în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor de fermă, la nivelul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

4. Analizează proiectele legislative naţionale şi europene, precum şi documentele de lucru specifice dezbătute în cadrul Comitetelor Permanente, grupurilor de lucru, reuniunilor CVO şi OIE în domeniul său de activitate, formulează şi susţine puncte de vedere tehnice cu privire la acestea;

5. Elaborează acte normative, instrucţiuni tehnice, ghiduri, strategii, proceduri şi fişe de inspecţie, în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor de fermă;

6. Stabileşte condiţiile şi elaborează procedurile de autorizare sanitar- veterinară pentru fermele de bovine, ovine, caprine, porcine şi alte specii de interes economic;

7. Monitorizează şi centralizează rezultatele activităţii de control oficial desfăşurate de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în domeniul protecţiei animalelor de fermă;

8. Organizează şi coordonează activităţile premergătoare desfăşurării misiunilor de evaluare efectuate de structurile competente din cadrul C.E. şi internaţionale, în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor de fermă, întocmeşte documentaţia aferentă şi efectuează audit la faţa locului în unităţi, în vederea pregătirii şi participării la misiunile respective;

9. Pune în aplicare recomandările formulate în cadrul misiunilor de evaluare desfăşurate de structurile competente din cadrul C.E. şi internaţionale;

10. Elaborează, organizează şi implementează Programul de Instruiri anual al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în domeniul protecţiei şi bunăstării animalelor şi participă la instruirile organizate de structurile de control oficial, pe domeniul de competenţă;

11. Participă la elaborarea Planului Naţional Unic de Control Integrat pentru România precum şi a Raportului Anual privind implementarea acestui plan, pe domeniul de activitate;

12. Raportează anual Comisiei Europene controalele referitoare la protecţia animalelor de fermă;

13. Elaborează cadrul legal, procedurile şi fişele de inspecţie specifice implementării SMR 11 – 13 şi a standardelor superioare de bunăstare, pe care le supune avizării instituţiilor publice care au delegat atribuţiile referitoare la realizarea controalelor în acest domeniu;

14. Participă la diferite manifestări ştiinţifice şi tehnice interne şi internaţionale specifice domeniului protecţiei şi bunăstării animalelor de fermă;

15. Participă la programele de instruire organizate de C.E., alte organisme internaţionale sau de autorităţile competente din ţările terţe în domeniul bunastarii şi protecţiei animalelor de fermă, potrivit competenţelor specifice;

16. Implementează procedurile generale elaborate la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi elaborează proceduri specifice;

17. Asigură activităţile de răspuns la solicitările altor structuri din cadrul Autorităţii sau ale persoanelor fizice şi juridice, privind legislaţia din domeniile de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;

18. Analizează, soluţionează şi, după caz, dispune măsurile care se impun în cazul petiţiilor din domeniul protecţiei şi bunăstării animalelor de fermă;

19. Participă la reuniunile tehnice şi grupurile de lucru la nivel de experţi organizate de către C.E, pe domeeniul de competenţă;

20. Răspunde de elaborarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

21. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară, şi comunică răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;

22. Participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M la nivelul Serviciului Bunăstarea Animalelor;

23. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Serviciului Bunăstarea Animalelor;

24. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Serviciului Bunăstarea Animalelor;

25. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare;

26. Însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

27. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

28. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

29. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi /sau angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoană;

30. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate;

31. Realizează orice alte activităţi, dispuse de conducerea ierahică, în bază legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

D. Pentru funcţionarii publici din cadrul Compartimentului Afaceri Europene și Relații Internaționale

a) Bibliografia:

1.    Constituția României, republicată;

2.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4.    Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

5.    Legea nr. 590/2003 privind tratatele;

6.    Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;

7.    Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), Codex Alimentarius, Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO)

 

Atribuții post de consilier, gradul profesional superior:

1. Derulează activităţile specifice ale Autorităţii în domeniul relaţiilor internaţionale, în plan bilateral şi în legătură cu organizaţiile internaţionale;

2. Asigură monitorizarea relaţiilor cu organizaţiile internaţionale: Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), Codex Alimentarius, Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO), etc.;

3. Monitorizează şi participă la acţiunile şi activităţile rezultate din derularea relaţiilor bilaterale ale Autorităţii cu organizaţii şi instituţii din statele membre ale Uniunii Europene, alte ţări terţe, precum şi cu cele din România;

4. Întocmeşte corespondenţa Autorităţii adresată serviciilor veterinare din statele membre ale Uniunii Europene sau din ţările terţe, ambasadelor României în străinătate sau ambasadelor străine acreditate în România;

5. Organizează vizitele oficialilor de nivel înalt ai instituţiilor europene, din diferite ţări sau reprezentând organisme şi organizaţii internaţionale, care vizitează România, la invitaţia preşedintelui Autorităţii;

6. Asigură înregistrarea în registrul de deplasări externe, existent în cadrul compartimentului, a ordinelor de deplasare în străinătate, în interes de serviciu, pentru personalul Autorităţii, pentru directorii executivi ai DSVSA, precum şi pentru directorii institutelor naţionale veterinare de referinţă;

7. Asigură monitorizarea documentelor de deplasare în străinătate ale personalului Autorităţii, ale directorilor executivi ai D.S.V.S.A., precum şi ale directorilor institutelor naţionale veterinare de referinţă;

8. Asigură centralizarea rapoartelor de deplasare în străinătate ale personalului Autorităţii, ale directorilor executivi ai DSVSA, precum şi ale directorilor institutelor naţionale veterinare de referinţă;

9. Participă la elaborarea documentelor tehnice bilaterale în domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei alimentelor încheiate la nivel departamental, tratate internaţionale sau alte documente care cad sub incidenţa Legii nr. 590/2003 privind tratatele, în domeniile de competanţă ale ANSVSA;

10. Participă la instruiri de profil în cadrul unor programe interne şi internaţionale;

11. Asigură activităţile de răspuns la solicitările altor structuri din cadrul Autorităţii sau ale persoanelor fizice şi juridice, privind legislaţia din domeniile de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;

12. Răspunde de elaborarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

13. Participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M la nivelul Compartimentului Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale;

14. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Compartimentului Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale;

15. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice;

16. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare;

17. Însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

18. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

19. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

20. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoană;

21. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate;

22. Realizează orice alte activităţi, dispuse de conducerea ierahică, în bază legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

E. Pentru funcţionarii publici din cadrul Direcției Juridice, Serviciul Juridic

a) Bibliografia:

1.    Constituția României, republicată;

2.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4.    Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

5.    Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

6.    Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia;

7.    Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

8.    Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

9.    Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

10.  Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

11.  Codul de procedură civilă al României, cu modificările şi completările ulterioare;

12.  Codul Civil al României, cu modificările ulterioare;

13.  Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

14.  Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare;

15.  Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.

 

b) Atribuții post de consilier juridic, gradul profesional principal:

1. Urmăreşte şi asigură respectarea Constituţiei, legilor organice şi a altor legi, cu ocazia elaborării unor noi proiecte de acte normative;

2.  Colaborează cu structurile din cadrul Autorităţii în vederea aplicării legislaţiei în vigoare;

3. Colaborează cu structurile de specializate din cadrul Autorităţii la elaborarea şi definitivarea proiectelor de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ în domeniul sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pentru ca acestea să respecte normele de tehnică legislativă şi să fie armonizate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene;

4. Participă la definitivarea, împreună cu structurile de specialitate, a proiectelor de convenţii şi acorduri de colaborare, acorduri subsidiare, convenţii şi înţelegeri internaţionale în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi colaborează cu acestea în vederea aprobării lor prin acte normative în condiţiile legii şi în conformitate cu procedura dispusă de Legea nr. 590/2003 privind tratatele;

5. Urmăreşte atragerea în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative a tuturor factorilor interesaţi, consultarea ministerelor şi celorlalte instituţii publice avizatoare, precum şi avizarea de către acestea a instrumentelor de aprobare ale acestora, potrivit legii;

6. Urmăreşte ca actele normative să fie promovate spre avizare ministerelor implicate, soluţionând, împreună cu structurile de specialitate iniţiatoare, eventualele observaţii primite de la acestea;

7. Analizează şi avizează, împreună cu structurile de specialitate, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere sau formulează împreună cu acestea, observaţii şi propuneri referitoare la conţinutul proiectelor de acte normative;

8. Monitorizează permanent Programul legislativ al Guvernului şi cel al Autorităţii;

9. Asigură, împreună cu structurile de specialitate, documentele necesare susţinerii proiectelor de lege în cadrul comisiilor şi în plenul celor două Camere ale Parlamentului;

10. Expertizează, din punct de vedere juridic, propunerile legislative transmise Autorităţii de către Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Guvernului României;

11. Răspunde la interpelările transmise Autorităţii de către Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Guvernului României, pe domeniul de competenţă;

12. Acordă consultanţă juridică personalului din cadrul Autorităţii, pe problemele din domeniul sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Consultanţa juridică se acordă strict în relaţie cu exercitarea atribuţiilor de serviciu ale diferitelor structuri din cadrul Autorităţii şi cu formularea răspunsurilor către terţi. Consultanţa juridică se acordă exclusiv în interesul instituţiei publice;

13. Expertizează, din punct de vedere juridic, contractele care privesc activitatea proprie a Autorităţii;

14. Analizează şi propune preşedintelui Autorităţii, în condiţiile legii, aprobarea prealabilă cu privire la naşterea, modificarea şi stingerea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele de concesiune, încheiate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi cu Autoritatea;

15. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare, şi comunică răspunsurile către aceasta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Colaborează cu compartimentele juridice din cadrul unităţilor subordonate A.N.S.V.S.A., în vederea aplicării în mod unitar a legislaţiei în vigoare şi a dispoziţiilor conducerii Autorităţii;

17. Colaborează cu direcţiile generale, direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Autorităţii la stabilirea atribuţiilor acestora şi supune spre aprobare proiectul de ordin privind regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii;

18. Colaborează cu direcţiile generale, direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Autorităţii la elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea Autorităţii;

19. Întocmeşte proiectele de ordine de imputare şi de sancţionare cu privire la personalul din A.N.S.V.S.A., precum şi la personalul de conducere numit în funcţia de director, director adjunct, director executiv, director executiv adjunct din cadrul unităţilor subordonate;

20. Asigură activităţile de răspuns la solicitările altor structuri din cadrul Autorităţii sau a persoanelor fizice şi juridice, privind legislaţia din domeniile de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;

21. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

22. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

23. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

24. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

25. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

26. Participă la elaborarea şi revizuirea procedurilor specifice pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M la nivelul Serviciului Juridic;

27. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Serviciului Juridic;

28. Evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Serviciului Juridic;

29. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare;

30. Duce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita domeniului de competenţă.

 

F. Pentru funcţionarii publici din cadrul Direcției Economice, Serviciul Buget – Finanțe, Patrimoniu       

a) Bibliografia:

1.    Constituția României, republicată;

2.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4.     Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.    Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;

6.     Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

7.    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;

8.     Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

9.     Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;

10.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind  angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

11.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

 

b) Atribuții post de consilier, gradul profesional principal:

1.  Centralizează și verifică documentele care stau la baza întocmirii bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor subordonate, finanţate parţial din venituri proprii şi propune măsurile care se impun, după caz;

2.  Centralizează și verifică documentele justificative care stau la baza modificărilor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor subordonate, finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi propune măsurile care se impun, după caz;

3.  Răspunde de întocmirea notelor de fundamentare ale bugetelor de venituri şi cheltuieli în vederea supunerii spre avizare, ordonatorului principal de credite, după caz;

4.  Ţine evidenţa bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) ce alcătuiesc patrimoniul A.N.S.V.S.A., bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea A.N.S.V.S.A. ca ordonator principal de credite, respectiv în administrarea unităţilor cu personalitate juridică aflate în subordinea A.N.S.V.S.A.;

5.  Monitorizează şi actualizează anexa nr. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;

6.  Analizează documentele necesare în vederea dării în administrare, concesionării, închirierii şi schimbării destinaţiei imobilelor în care funcţionează unităţile subordonate A.N.S.V.S.A., în limitele şi în condiţiile legii şi le înaintează spre aprobare;

7.  Transmite şi solicită informaţii referitoare la patrimoniul aflat în administrarea A.N.S.V.S.A., prin unităţile subordonate acesteia;

8.  Urmăreşte respectarea disciplinei financiar – bugetare, respectarea normelor metodologice şi instrucţiunilor de aplicare a prevederilor legale sau de reglementare a unor activităţi şi propune măsurile care se impun, după caz;

9.  Monitorizează, din punct de vedere financiar stadiul implementării programelor cu cofinanţare directă din bugetul U.E., în colaborare cu structurile de specialitate cu atribuţii în domeniu;

10. Verifică, din punct de vedere financiar, împreună cu Serviciul Cercetare, Programe și Implementare, rapoartele intermediare și finale a programelor de monitorizare, control şi eradicare a anumitor boli şi zoonoze aprobate şi cofinanţate de C.E., acolo unde este cazul;

11. Participă, împreună cu personalul din direcţiile de specialitate, la misiunile de audit financiar efectuate de către C.E. pe programele de monitorizare, control şi eradicare a anumitor boli şi zoonoze, programe ce sunt aprobate şi cofinanţate de către C.E., dacă este cazul;

12. Verifică din punct de vedere financiar propunerile de programe comunicate CE,  în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor alocate de bugetul de stat;

13. Răspunde de elaborarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

14. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. și ale persoanelor fizice sau juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislației în vigoare;

15. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare, şi comunică răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

16. Duce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice;

17. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

18. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

19. Aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

20. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

21. Îşi însuşeste şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

22. Îndeplineşte, în limita scopului principal al postului, orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior;

23. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face parte;

24. Elaborează proceduri pentru activitățile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCIM la nivelul structurii din care face parte;

25. Identifică riscurile asociate activităților pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice structurii din care face parte;

26. Propun măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare.